Begrotingsbehandeling

Na een goede en ordelijke vergadering met gezonde discussies is met een ruime meerderheid de meerjarenbegroting 2022-2025 aangenomen. De ChristenUnie/SGP is blij dat het onderhoudsniveau van de buitenruimte wordt verhoogd, dit onderwerp heeft namelijk al jaren onze zorg. De inkomsten van de gemeente stijgen de komende jaren licht, wat gunstig is. Wel moeten we ons ervan bewust zijn dat er nog een aantal financiële risico’s en effecten van corona zijn waarvan we nu nog niet weten wat het gaat kosten.

Zie voor de bijdrage van Erik van Pienbroek:

Deelscooters

De ChristenUnie/SGP krijgt steeds vaker vragen over de deelscooters en de regels rondom het parkeren hiervan. Raadslid Erik van Pienbroek heeft hier vragen over gesteld. Uit de beantwoording komt naar voren dat in Vlaardingen weinig beperkingen zijn wat betreft de locaties waar deelscooters mogen worden achter gelaten, Erik hoopt zich hier in de toekomst verder mee bezig te houden.

Financiële Kadernota

Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft Erik van Pienbroek van de ChristenUnie/SGP drie moties ingediend om als kaders voor de begroting mee te nemen. De eerste motie richtte zich op het verhogen van het onderhoudsniveau van de buitenruimte. Omdat de ChristenUnie/SGP ziet dat in verschillende wijken ook verschillende punten zijn waar het achterstallig onderhoud met name naar voren komt werd ingezet op een wijkgerichte aanpak. Deze motie is ingediend samen met ONS.Vlaardingen en de PvdA en met 22 stemmen voor en 13 tegen aangenomen.

Zeehavenaanpak (criminaliteit en mensenhandel)

Naar aanleiding van de motie van Mirjam Bikker en Anne Kuik in de Tweede Kamer voor een structurele Zeehavenaanpak heeft de ChristenUnie/SGP Vlaardingen vragen aan het college gesteld. Deze vragen richtten zich met name op het verkrijgen van inzicht in de huidige status quo en de samenwerking met relevante actoren. Uit de beantwoording is gebleken dat de gemeente Vlaardingen hier al actief mee bezig heeft een goed zicht op en contact met de andere spelers heeft.

Verkeersveiligheid Westlandseweg

Samen met de BVV en ONS.Vlaardingen heeft de ChristenUnie/SGP zich vanaf mei ingezet voor de verkeersveiligheid op de Westlandseweg. Dit naar aanleiding van de plaatsing van opstelstroken ter hoogte van de Molen. Naar aanleiding hiervan zijn vragen gesteld door De ChristenUnie/SGP en hebben de drie bovengenoemde partijen een brandbrief gestuurd om aandacht te vragen voor dit onderwerp (zie bijlagen).  

Beantwoording vragen Afvalpasjes

De voorgaande maanden heeft raadslid Erik van Pienbroek zich verdiept in de invoering van het pasjessysteem en hier 12 maart vragen over gesteld. De belangrijkste dingen die uit de beantwoording naar voren komen zijn dat iedereen ondertussen voorzien is van een pas en dat alle containers nu functioneren. Anderzijds is er nog geen oplossing voor bijgeplaatst- en zwerfafval.  

Pasjes afvalcontainer

Naar aanleiding van de geplande ingebruikname van het pasjessysteem voor de ondergrondse afvalcontainers heeft Raadslid Erik van Pienbroek verdere vragen aan het college gesteld. Het blijkt namelijk dat de containers op verschillende pasjes groen licht geven en ook zonder groen licht de container (nog) open gaat.

Bomenkap en compensatie

Veel bomen gaan gekapt worden.

Ergernis over bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77 bij ChristenUnie/SGP

Komende raadsvergadering wordt de bouw van 9 woningen aan de Zuidbuurt in Vlaardingen, pal naast de tunnelmond van het Blankenburgtracé besproken. Al eerder heeft de ChristenUnie/SGP samen met Groen Links hierover vragen aan het college gesteld. Toen werd ingegaan op het verschil tussen besluitvorming uit 2017 en de nu voorgestelde bestemmingsplanwijziging.

 

De aanloop naar dit besluit is zeer rommelig verlopen. Eerder werd gesproken over het bouwen van drie woningen. Later is er overleg geweest over vier woningen en tijdens de afgelopen commissiebehandeling was er onduidelijkheid of het ging over zeven of acht woningen. Uiteindelijk blijkt het te gaan om negen nieuw te bouwen woningen!

 

Vraagtekens bij woningbouw Zuidbuurt

Het college van Vlaardingen heeft onlangs toegestemd met een besluit tot bouw van 8 woningen aan de Zuidbuurt. Dit besluit zou een voortzetting zijn op een collegebesluit uit 2017. GroenLinks en ChristenUnie/SGP hebben hier hun twijfels over en hebben het college om opheldering gevraagd.

 

Subscribe to ChristenUnie / SGP Vlaardingen RSS