Persberichten

Wethouder zet de boor erin!?

Met het boren van de 'eerste' paal startte onze wethouder Ruud van Harten de werkzaamheden voor de tunnel van de Marathonweg onder het spoor door. Het heeft even geduurd, maar gaat de spoortunnel dan ook werkelijk komen. De wethouder had er zichtbaar plezier in!

Amendement Binnenstad

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering bij behandeling van de kader nota binnenstad 'samen aanzet' diende we een amendement in om de kaders breder te maken en scherper te stellen.

Tijdens de commissie vergadering had Erik van Pienbroek al aangegeven wat te missen in de kadernota. Niet alleen de ChristenUnie-SGP, maar diverse andere partijen deelde deze mening.

Kerstboodschap: Sigaar uit eigen doos?!

Tijdens de laatste raasvergadering van 2016 sprak onze fractievoorzitter Esther Heijndijk onderstaande bijdrage uit. Beide benoemde moties zijn op de site te lezen.

Sigaar uit eigen doos, is dit de (kerst)boodschap?!

Voorzitter,

Vorige maand liet het College, bij monde van wethouder Cees Oosterom hardop in de pers optekenen dat er meer maatwerk komt in de strijd tegen armoede. Dat het bestrijden én voorkomen van armoede hoog op de agenda staat bij de gemeente vlaardingen.

Motie onderzoek rentetarief

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2016 hebben we samen met de SP fractie een motie ingediend. Met deze motie vroegen we het college om een onderzoek uit te voeren naar het hudige marktconforme rente tariefop sociale leningen. De motie werd in meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.

Kerst & 2017

Ambachtschool

Al tijdens de behandeling van de begroting was het aangekondigd. Afgelopen raadsvergadering hebben we samen met de PvdA een motie ingediend om het college te vragen een onderzoek in te stellen naar de behoefte en haalbaarheid van een ambachtschool in Vlaardingen. Na de toezeggingen van de wethouder om hiervoor breed in overleg te gaan is er een aangepaste motie in stemming gebracht. Deze werd met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

Motie hoosbuien

Tijdens de behandeling van de meerjarenbegroting 2017-2020 hebben we een motie ingediend. Hierin hebben we het college gevraagd om:

1. Aparte financiële ruimte toe te kennen aan het beleid om gevolgen van hoosbuien te beperken

2. Deze ruimte middels een begrotingsvoorstel aan de raad voor te leggen wanneer het onderzoek naar oplossingen is afgerond en bekend is welke financiële ruimte er nodig is

Onze motie is in meerderheid aangenomen door de gemeenteraad

Meerjarenbegroting 2017-2020

Hoop voor Vlaardingen – Begroting 2017

Vlaardingen is een goede stad om in te leven. Met initiatiefrijke burgers, innovatieve ondernemers en een betrouwbaar georganiseerd gemeentebestuur. Goede uitgangspunten voor een toekomst met perspectief, waarin de Vlaardingse samenleving kan bloeien en mensen, jong, oud, sterk en zwak allemaal tot hun recht komen.

Motie waterbus

Afgelopen raadsvergadering hebben we samen met Groenlinks een motie ingediend voor betere mobiliteit over water.

Deze werd door de gemeenteraad in meerderheid aangenomen.

Amendement afschaffen leges A-evenementen

Tijdend de raadsvergadering van 22 september dienden we een amendement* in voor het afschaffen van de leges op A evenementen.

Helaas was er geen meerderheid voor te vinden, nu zijn de leges voor alle evenementen afgeschaft.

* Een amendement is een wijziging in een officieel document, zoals een voorstel voor een verordening of een raadsbesluit. Op basis van het amendement kunnen raadsleden veranderingen aanbrengen in een voorstel

Pagina's