Persberichten

Voorjaarsnota Motie aanpak schuldenproblematiek

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben we een motie van de PvdA mede ingediend over de groeiende schuldenproblematiek. Dit probleem groeit niet zozeer door de de schulden zelf, maar met name door de stapeling van boeterente(s). We vragen hiermee aan het college om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor dit groeiende probleem.

Voorjaarsnota Motie overlast

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben we samen met D66, Leefbaar Vlaardingen, AOV, SBV een motie ingediend waarmee we het college vragen om in te zetten op het verbeteren van de leefbaarheid rondom de locatie Floris de Vijfdelaan, Dirk de Derdelaan en de Valkenhof. Er komen met regelmaat berichten over geluidsoverlast, drank/drugsgebruik, vervuiling etc.

Voorjaarsnota motie verhogen onderhoud wegen, groen etc.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben we samen met PvdA, Leefbaar Vlaardingen, GroenLinks, AOV, SBV een motie ingediend waarmee we het college vragen om bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2018-2021 het onderhoudsniveau van straten, wegen, pleinen, waterwegen, en groen te verhogen van het huidige niveau sober naar basis.

Voorjaarsnota motie Museum

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben we samen met GroenLinks een motie ingediend voor het Museum. We willen graag dat het college in gesprek gaat met het bestuur om te bezien waar de gemeente kan helpen om het Museum te ondersteunen bij het plan van aanpak wat door het Museum is opgesteld.

Voorjaarsnota motie Luiers

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben we samen met GroenLinks, Leefbaar Vlaardingen, ONS Vlaardingen en D66 een motie ingediend over de aparte inzameling van luiers. Luiers blijken zo'n 8% - 12% van de afvalberg in beslag te nemen.

Voorjaarsnota 2017

Op woensdag 5 juli en donderdag 6 juli wordt door de voorjaarsnota door de gemeenteraad behandeld. Deze voorjaarsnota is een opmaat naar de later op te stellen meerjarenbegroting 2018 - 2021. Namens de ChristenUnie-SGP fractie heeft onze fractievoorzitter Esther Heijndijk onze bijdrage in eerste termijn aan dit debat geleverd.

Amendementen CU/SGP Jeugdhulp & Veiligheidsregio Rijnmond

In de raadsvergadering van 6 juni 2017 heeft Esther Heijndijk namens de CU/SGP 2 amendenten ingediend. Deze hadden betrekking op de zienswijzen Jeugdhulp en respectievelijk de veiligigheidsregio Rijnmomd, die de gemeente Vlaardingen had opgesteld. De amendenten zijn bijgevoegd te vinden. Beiden amendementen zijn met overgrote meerderheid aangenomen!

Christenunie-SGP Vlaardingen dient wensen en bedenkingen in over landgoed Hoogstad.

Op woensdag 10 mei heeft Erik van Pienbroek namens de CU/SGP zijn wensen en bedenkingen ingediend over de voornomen verkoop van landgoed Hoogstad. Bijgevoegd kunt u het schrijven vinden. 

Erik van Pienbroek in gesprek met minister Schultz

Maandag 13 februari was minister Schultz in Vlaardingen op uitnodiging van de lokale VVD fractie. De minister is op campagne en kwam speciaal naar Vlaardingen om o.a. de door haar gemaakte beleid toe te lichten. Hierbij denken wij als Vlaardingers natuurlijk gelijk aan de Blankenburgtunnel. Een aantal bewoners zijn hierover met de minister in discussie gegaan. Moedig dat de minister hierover met Vlaardingers wilde spreken, ondanks dat zij weet dat haar beslissing veelal negatief leeft in Vlaardingen.

Pagina's