2016

Kerst & 2017

Ambachtschool

Al tijdens de behandeling van de begroting was het aangekondigd. Afgelopen raadsvergadering hebben we samen met de PvdA een motie ingediend om het college te vragen een onderzoek in te stellen naar de behoefte en haalbaarheid van een ambachtschool in Vlaardingen. Na de toezeggingen van de wethouder om hiervoor breed in overleg te gaan is er een aangepaste motie in stemming gebracht. Deze werd met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

Motie hoosbuien

Tijdens de behandeling van de meerjarenbegroting 2017-2020 hebben we een motie ingediend. Hierin hebben we het college gevraagd om:

1. Aparte financiële ruimte toe te kennen aan het beleid om gevolgen van hoosbuien te beperken

2. Deze ruimte middels een begrotingsvoorstel aan de raad voor te leggen wanneer het onderzoek naar oplossingen is afgerond en bekend is welke financiële ruimte er nodig is

Onze motie is in meerderheid aangenomen door de gemeenteraad

Meerjarenbegroting 2017-2020

Hoop voor Vlaardingen – Begroting 2017

Vlaardingen is een goede stad om in te leven. Met initiatiefrijke burgers, innovatieve ondernemers en een betrouwbaar georganiseerd gemeentebestuur. Goede uitgangspunten voor een toekomst met perspectief, waarin de Vlaardingse samenleving kan bloeien en mensen, jong, oud, sterk en zwak allemaal tot hun recht komen.

Motie waterbus

Afgelopen raadsvergadering hebben we samen met Groenlinks een motie ingediend voor betere mobiliteit over water.

Deze werd door de gemeenteraad in meerderheid aangenomen.

Amendement afschaffen leges A-evenementen

Tijdend de raadsvergadering van 22 september dienden we een amendement* in voor het afschaffen van de leges op A evenementen.

Helaas was er geen meerderheid voor te vinden, nu zijn de leges voor alle evenementen afgeschaft.

* Een amendement is een wijziging in een officieel document, zoals een voorstel voor een verordening of een raadsbesluit. Op basis van het amendement kunnen raadsleden veranderingen aanbrengen in een voorstel

Voorjaarsnota 2016 - Bijdrage ChristenUnie/SGP Vlaardingen

 “Samen verder voor Vlaardingen”

Voorjaarsnota 2016

Voorzitter, 

De eerste helft van onze raadsperiode zit er al weer op. Wat is de tijd voorbij gevlogen!

Tja, en waar staan we dan als gemeente? Een ding is duidelijk:

Vlaardingen heeft in de afgelopen jaren een flinke financiële storm doorstaan, die best ingrijpende gevolgen heeft gehad voor onze inwoners, bedrijfsleven en verenigingsleven. Na een aantal zeer magere jaren lijkt het er op dat de lucht in Vlaardingen wat opklaart. Er is zicht op herstel!

Antwoorden van het College van B&W op de vragen van CU/SGP Vlaardingen over veiligheid tijdens calamiteiten

Op 31 mei 2016 heeft ChristenUnie/SGP Vlaardingen-raadslid Erik van Pienbroek vragen gesteld over de veiligheid en de inzet van materiaal tijdens calamiteiten in Vlaardingen.

De aanleiding hiervoor was de grote brand bij de Nederlandse Erts- en Mineraalbewerking B.V. (NEM) aan de Wilhelminahaven.

Klimaattop 2016

Praat mee over een duurzame toekomst tijdens de Klimaattop Vlaardingen! 

Sluiting 'Open Vensters'

Sluiting Open Vensters

De christelijke basisschool Open Vensters in de wijk Holy Zuid zal na de zomervakantie niet meer bestaan. Het leerlingenaantal is te weinig om bestaansrecht af te dwingen. Dat is natuurlijk teleurstellend en een moeilijke beslissing voor alle betrokkenen : het bestuur van de school, de leerkrachten, ouders en natuurlijk de kinderen. 

Daar wij als fractie door bezorgde ouders werden benaderd, hebben wij een afspraak gemaakt met de voorzitter van het college van bestuur van Un1ek 

(de heer Boerhout) om onze zorgen kenbaar te maken en met elkaar het gesprek aan te gaan. 

Hieronder een korte samenvatting van hetgeen wij hebben geuit.

 

Pagina's