Art. 36 vragen

Werkloosheid ouderen

Geacht College,

“De manier waarop gemeenten oudere bijstandsgerechtigden helpen aan werk te komen is onvoldoende effectief. Er wordt weinig rekening gehouden met de specifieke ondersteuning die nodig en doeltreffend is voor de grootste groep oudere bijstandsgerechtigden, die ver af staat van de arbeidsmarkt”. Dit stelt de Inspectie SZW in haar recent verschenen rapport “Perspectief voor oudere werklozen?” Uit onderzoek is gebleken dat slechts 16% van de gemeenten specifiek beleid voor oudere werklozen (45+) heeft.

In deze context willen wij u graag de volgende vragen stellen :

1) Bent u op de hoogte van de inhoud van het rapport “Perspectief voor oudere werklozen?”

2) Kunt u aangeven of de gemeente Vlaardingen een specifieke aanpak heeft ten aanzien van de ondersteuning oudere werklozen?

Zo ja, wat doet de gemeente Vlaardingen dan zo al?

Zo nee, waarom niet? En bent u dit in de toekomst dan wel van plan?

3) Is de gang van zaken in Vlaardingen zo geregeld, dat de ondersteuning af neemt als de oudere werkloze langer een uitkering heeft?

4) In het rapport worden als belangrijkste punten genoemd: 

- het stellen van een goede diagnose;

- het direct onder de aandacht brengen van oudere werklozen bij werkgevers;

- en motiverende en dwingende gesprekken houden om breder zoekgedrag te stimuleren. 

Is de gemeente Vlaardingen bereid om samen met het (lokale) bedrijfsleven ook voor de oudere werklozen zich in te spannen om re-integratietrajecten en scholingstrajecten op te starten?

5) Bent u het met ons eens dat een effectieve dienstverlening voor een groot deel afhankelijk is van de uitvoering van de “klantmanagers” van de sociale dienst, die dagelijks bezig zijn mensen naar werk te begeleiden. Zij moeten kunnen beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om dit werk goed te doen.

Minister Klijnsma heeft hiertoe al eerder initiatief genomen en middelen beschikbaar gesteld voor een progamma dat leidt tot professionalisering van de klantmanagers. Maakt de gemeente Vlaardingen ten volle gebruik van dit programma om daarmee haar verantwoordelijkheid als werkgever voor de kennis/vaardigheden van hun klantmanagers op zich te nemen?

6) Kunt u in cijfers aangeven hoe groot in Vlaardingen de werkloosheid is onder ouderen (opgesplitst in de categorieën 45-50, 50-60 en 60 en ouder), hoe veel oudere werklozen de afgelopen jaren weer werk hebben gevonden, hoeveel re-integratie en/of scholingstrajecten aan werkloze ouderen zijn aangeboden en hoe deze cijfers uitkomen ten opzichte van de omliggende gemeenten? 

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,

Esther Heijndijk – Van der Veer