Persbericht

Voorjaarsnota 2016 - Bijdrage ChristenUnie/SGP Vlaardingen

 “Samen verder voor Vlaardingen”

Voorjaarsnota 2016

Voorzitter, 

De eerste helft van onze raadsperiode zit er al weer op. Wat is de tijd voorbij gevlogen!

Tja, en waar staan we dan als gemeente? Een ding is duidelijk:

Vlaardingen heeft in de afgelopen jaren een flinke financiële storm doorstaan, die best ingrijpende gevolgen heeft gehad voor onze inwoners, bedrijfsleven en verenigingsleven. Na een aantal zeer magere jaren lijkt het er op dat de lucht in Vlaardingen wat opklaart. Er is zicht op herstel!

Rentmeesterschap

Nu we als Vlaardingen in een wat rustiger vaarwater lijken terecht te komen, komt automatisch als eerste de vraag naar boven, hoe we als bestuur van deze stad met dit financiële herstel moeten omgaan. De Fractie van de ChristenUnie/SGP had daar graag met het College en met u collega-raadsleden in een eerder stadium(dus vóór behandeling van de Voorjaarsnota) over van gedachten gewisseld.

De belangrijkste vraag, wat ons betreft, had dan in dit gesprek geweest, in hoeverre we nu alweer financieel gezond zijn dat er weer flink geïnvesteerd kan worden (zo’n 8 miljoen) en dat er niet meer hoeft te worden gespaard?

Aan de beantwoording van deze vraag hebben we als raad geen enkele bijdrage mogen leveren! Dat vinden wij oprecht heel jammer!

De ChristenUnie/SGP-fractie is namelijk niet geheel overtuigd of het financieel herstel nu al weer dusdanig is dat tal van investeringen en lastenverlichting mogelijk zijn.

Vinden wij met elkaar dat de algemene reserve en de weerstandscapaciteit voldoende zijn, dat de leenschuld genoeg is afgenomen, dat alle risico’s bekend zijn en ook afgedekt zijn door zekerheden? Zegt u het maar…

Er hoeft volgens ons maar dit -----knip met de vingers---- te gebeuren en we zakken weer door onze exploitatie heen. Met het oog bijvoorbeeld op het achterstallig onderhoud van de wegen, de schoolgebouwen, het rioolstelsel in relatie met de wateroverlast door de klimaatverandering, de onzekerheid rond de bibliotheek, de wegvallende gelden van de precariobelasting, de aanhoudende vluchtelingenproblematiek, de flinke terugloop van de reserve sociaal domein  en de nog in de kinderschoenen staande decentralisatie van de zorg zijn voor de ChristenUnie/SGP redenen genoeg om de plannen in de Voorjaarsnota kritisch te bekijken. 

Want, is het niet verstandiger om je in goede tijden voor te bereiden op mogelijke lastige tijden?  Is het niet beter om eerst te werken aan volledig financieel herstel voordat de portemonnee wordt getrokken voor allerlei nieuwe investeringen?

Wat blijkt, is dat in goede tijden gemeenten vaak de rug niet recht houden om te sparen. Het gevolg is  - dat weten we inmiddels maar al te goed in Vlaardingen - dat je het dan moet doen in slechte tijden, wanneer het dubbel zo hard aankomt.

Kortom, de ChristenUnie/SGP pleit er voor om héél voorzichtig om te gaan met investeringen, lastenverlichting en daarbij het spaarplan vooralsnog niet volledig los te laten. Waar financiële risico’s nog op de loer liggen, moeten we behoedzaam zijn. 

Dan wordt voorkomen dat wanneer het mogelijk financieel opnieuw zou gaan stormen, wij omver worden geblazen. Dit is een morele verplichting die wij als raad met elkaar hebben naar onze inwoners toe. Dat is goed rentmeesterschap.

De ChristenUnie/SGP wil pas dat financiële middelen beschikbaar gesteld worden als het nut en noodzaak onomstreden vaststaan en bekend is op welke wijze het geld besteed zal worden. Zonder plan, geen geld…

Zijn bijvoorbeeld de investeringen in de Boa’s (Licht blauwe brigade) (200.000 euro), in preventie (100.00 euro),  de slag bij Vlaardingen (400,000), kunst en cultuur(75.000 euro), de Loper en Korte Hoogstraat (1.075.000 euro), citymarketing (130.000 euro) , de metropoolregio (90.000 euro), leefbaarheid/participatie (90.000 euro) en de invoering van de omgevingswet (130.000 euro) echt dringend nodig voor deze bedragen? Grofweg  bij elkaar zo’n 2,3 mln.

Voorzitter, wij vinden dat er in de Voorjaarsnota een aantal voorstellen staan, die wij niet goed kunnen beoordelen omdat er nagenoeg geen plan onderligt. Wij zijn vooralsnog nu niet overtuigd van het nut en noodzaak van deze investeringen en vragen het college om tijdig (in ieder geval vóór de Begroting) met een nadere onderbouwing van deze plannen te komen.

Prioriteit ChristenUnie/SGP

Waar wij wel onze prioriteit voor uitspreken is:

- Armoedebestrijding en schuldhulpverlening,

- Jeugd- en ouderenzorg,

- Werkgelegenheid,

- Passend woningaanbod voor alle doelgroepen, 

- Onderhoud/beheer van wegen, groen en rioolstelsel, 

- Duurzaamheid, 

- Parkeerbeleid.

Graag zouden wij dan ook nog met u een aantal onderwerpen bespreken.

Bestrijding jeugdwerkloosheid

De ChristenUnie/SGP ziet het verkrijgen van werk als dé mogelijkheid om uit de schulden en armoede te blijven. Waarom laten we dan de rijksbijdrage van 200.000 euro ter bestrijding van jeugdwerkeloosheid terug vloeien naar de algemene reserve, terwijl er nog genoeg problemen zijn met onze jeugd? Is het niet vele malen beter om dit geld daadwerkelijk in te zetten voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid?

Buitenruimte

Goed dat er meer middelen worden vrijgemaakt voor verbetering van de buitenruimte. Een beter straatbeeld draagt bij aan de veiligheid en  het positieve gevoel in de stad en maakt de Vlaardingse inwoner en ondernemer weer blij met zijn  buurt. Mogelijk, dat als de positieve financiële lijn doorzet, we in de toekomst weer naar een onderhoudsniveau hoger kunnen.

Sociale werkvoorziening

Er zijn berichten dat de afbouw van beschut werk in allerlei gemeenten niet haalbaar blijkt. Mogelijk is dat in Vlaardingen ook het geval. Wij vragen aan het College of en hoe de sociale werkvoorziening gaat functioneren, zodat deze werkvorm blijft bestaan voor hen die dit nodig hebben. 

Reserve sociaal domein

De reserve sociaal domein loopt langzaam maar zeker leeg. Eind 2016 zal de reserve nog maar 2,8 miljoen bedragen, waarvan er 1,2 miljoen aangehouden moet worden als risicobuffer. De ChristenUnie/SGP wil het college dan ook oproepen om een plan op te stellen hoe we in de komende jaren met de reserve sociaal domein zullen omgaan, juist ook  gezien de vele risico’s die er nog zijn.

Inrichtingskosten vergunninghouders

Wij vinden dat het College een duidelijke aanpak heeft van de problematiek rond de vluchtelingen. De omvang en de zwaarte van “Vluchtelingenwerk” is onmiskenbaar toegenomen met de komst van meer vergunninghouders naar onze stad. Is het college bereid deze organisatie, maar ook andere betrokken partijen, extra subsidie toe te kennen, zodat zij meer toegerust is om de vele nieuwe taken naar behoren te vervullen?

Wat ons daarnaast opvalt, is dat de inrichtingskosten voor de vergunninghouders worden bekostigd uit de bijzondere bijstand. Wij gaan er van uit dat zeker niet alle leningen worden terug betaald, hetgeen ongetwijfeld zal leiden tot hogere uitgaven op de post bijzondere bijstand en uitzetting van de gemeentelijke exploitatie. Hoeveel is dit eigenlijk en kan dit zomaar binnen het budget van de bijzondere bijstand worden opgevangen?

Informatiepunt laag geletterdheid

We waarderen het initiatief rond een informatiepunt voor laaggeletterheid, maar vragen ons wel af wat precies de verschillen zijn voor wat betreft de opstart en de structurele kosten vergeleken met de voorzieningen die nu reeds in de bibliotheek aanwezig zijn op dit gebied?

En wat is de taak van het onderwijs hierbij? Primair zijn toch de scholen aanzet hier!

Aanpak binnenstad/winkelgebieden

Met het plan om de Korte Hoogstraat en de Loper her in te richten is veel geld gemoeid. Er is echter geen enkele garantie dat dit een effectief middel is tegen leegstand van winkels. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de kritische succesfactoren, -wat werkt wel / wat werkt niet-kunnen gefundeerde besluiten worden genomen.

Heeft u trouwens al goed nieuws te melden over de invulling van het voormalig V&D-pand?

Parkeren

Het college wil 190.000 euro uittrekken om het centrum parkeervriendelijker te maken. Hoe, dat is nog de vraag, maar het lijkt de ChristenUnie/SGP zeker wel een goed idee om de betaalde parkeertijden te beperken tot 19.00 uur , een uur gratis te kunnen parkeren of de tarieven te verlagen.

Scheiden van afval -- drankkartonnen

Bij de pilot “afval-nascheiding” zal uit het restafval het resterende kunststof en de drankkartonnen nagescheiden worden. Hierbij wordt er eerst door de gemeente betaald voor het verwerken van het restafval en later krijgt de gemeente Vlaardingen weer een vergoeding uit het Afvalfonds terug voor de tonnen kunststof en drankkartonnen. De kosten en baten blijven hierdoor gelijk. Maar erg  logisch klinkt het niet. In andere gemeenten kunnen de drankkartonnen samen met het plastic in de oranje container gedeponeerd worden. De CU/SGP wilt graag weten waarom deze mogelijkheid niet in Vlaardingen bestaat (en zal hier een motie voor indienen). 

Sportaccommodaties

In de Voorjaarsnota is te lezen dat er in 2017 niet hoeft te worden geïnvesteerd in de sportvelden van DVO’32 en Korfbalvereniging Vlaardingen. Prima dat bij de eventuele vervanging van velden beoordeeld wordt of ook daadwerkelijk vervanging .

Maar Voorzitter, het college is toch niet vergeten dat de accommodatie van DVO’32 nog steeds van het zelfde erbarmelijke niveau is als enige jaren geleden, toen u voorstelde om deze te vervangen door nieuwbouw? Voorzitter, wat zijn nu eigenlijk de plannen met DVO’32, juist ook gezien het feit dat er binnenkort een geheel nieuwe woonwijk in de nabije omgeving gebouwd gaat worden. Het zou toch perfect zijn als deze  toekomstige bewoners direct kunnen gaan sporten bij DVO?

En weet het college al wat er staat te gebeuren met de velden van KV Vlaardingen nu deze vereniging is op te houden te bestaan? 

Voorzitter, de tijd is te kort om vanavond alle voorstellen en ideeën van het college en  de ChristenUnie/SGP uitvoerig te bespreken, maar uit hetgeen u zojuist allemaal heeft gehoord, is de ChristenUnie/SGP zeker hoopvol voor de toekomst. Samen als inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen, kerken en politiek staan wij als goed rentmeester voor onze stad Vlaardingen. 

Ook de komende periode wil de ChristenUnie/SGP samen met u verder gaan, voor een beter Vlaardingen! 

Tenslotte willen wij de organisatie en haar ambtenaren nadrukkelijk bedanken  voor al haar inspanningen met betrekking tot het opstellen en beantwoorden van vragen rond de Voorjaarnota, en 

Wij hopen op een blijvende goede samenwerking met het College, met u raadsleden, en de inwoners en wensen ons allen daarbij Gods onmisbare zegen toe.

Esther Heijndijk – van der Veer, Erik van Pienbroek en Michiel Hoogenboom

Web: www.christenunie-sgpvlaardingen.nl

Twitter: CU_SGP_VLD