Persbericht

Voorjaarsnota 2013

Bijdrage Voorjaarsnota 3 en 4 juli 2013De nieuwe realiteit       
Ook het afgelopen jaar ging de crisis Vlaardingen niet voorbij! De Voorjaarsnota geeft – voor het eerst – aan dat zich een nieuwe werkelijkheid ontvouwt.  En daar zijn we het als ChristenUnie/SGP mee eens. Dat we niet langer moeten uitgaan van een tijdelijke crisis, maar van een essentiële verandering, een nieuwe realiteit. En onder die omstandigheden moeten gemeenten hun weg zien te vinden met nieuwe kansen!


Bezuinigingen
Gezien de financiële positie van Vlaardingen zal er de komende jaren structureel € 6 miljoen
bezuinigd moeten worden. Geen leuk vooruitzicht, maar het is niet anders. Keuzes zijn onvermijdelijk om de financiën op orde te houden.
Daarbij is steeds de vraag: Waar blijft de gemeente in investeren en welke zaken zullen anders of niet meer gedaan worden? De ChristenUnie/SGP pleit voor doordachte keuzes waarbij in beeld gebracht wordt wat de bezuinigingen concreet voor gevolgen hebben.
De ChristenUnie/SGP zal vandaag bij de behandeling van de Voorjaarsnota, net zoals altijd, aangeven welke koers wat ons betreft goed is voor Vlaardingen.
Als grondslag voor het politieke handelen, gaat de ChristenUnie/SGP uit van Bijbelse begrippen, zoals het goed beheren als rentmeester van de schepping en een schild zijn voor de zwakken. Deze lijnen willen we ook voor 2014 en verder vasthouden.


Sociaal beleid
Het Rijk draagt binnenkort veel zorgtaken over aan gemeenten. Hierdoor zal nadrukkelijker moeten worden uitgegaan van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger. De ChristenUnie/SGP wil er echter voor waken dat er een goed zorgvangnet voor de zwakkeren blijft bestaan.
Zodra er meer duidelijkheid is over de te ontvangen taken van het rijk en bijbehorende middelen, zullen we in de raad de discussie opnieuw moeten voeren over het Vlaardingse WMO-beleid. Tot die tijd houden we vast aan het huidige –goede- zorgniveau voor onze burgers.


Hoewel het aantrekkelijk lijkt om het geld dat voor de WMO bedoeld is, maar niet volledig gebruikt wordt, in de algemene reserve te stoppen, pleiten wij er als ChristenUnie/SGP voor om hier voorzichtig mee om te gaan.
We behoeven niet onnodig geld op te potten voor een doel waar het niet nodig lijkt, maar dat weten we in feite pas als het zover is.
Vooralsnog zijn we in ieder geval blij dat er nog 7 miljoen euro in de WMO-reserves zit.


Samenwerking
Gelet op de enorme taken die op de gemeenten gaan afkomen, zal samenwerking met andere gemeenten nodig zijn. We blijven echter wel kritisch. Een fusie met andere gemeente(n) is nu niet aan de orde. De mening van de Vlaardingse burger is hierbij natuurlijk van belang.


Economisch beleid
Voor het verkrijgen van inkomen is voldoende werkgelegenheid belangrijk.
De gemeente moet zich daarom blijven inspannen voor een gunstig vestigingsklimaat om bedrijvigheid –en daarmee werkgelegenheid– te stimuleren. De ChristenUnie/SGP is er van overtuigd dat een goede samenwerking in de regio ervoor zorgt dat onze gemeente economisch sterk kan blijven, inclusief ons winkelbestand. Ook de bereikbaarheid is daarbij van enorm belang. Vandaar onze zorg bij het afsluiten van wegen die bijv. van en naar ons stadshart leiden.


Westhavenplaats
Gelukkig kon de ChristenUnie/SGP bij de Westhavenplaats nog enkele verbeteringen aanbrengen.  Zo komt er in de wintertijd geen afsluiting meer. Natuurlijk zullen we de evaluatie kritisch
beoordelen.
 


Sluisplein
Zoals u allen weet, een ergernisgevend verkeersknooppunt. De ChristenUnie/SGP ziet als mogelijke oplossing: de huidige voetgangers-/fietsbrug ombouwen tot een volwaardige brug. Minder files, betere verkeersdoorstroming en de Oostwijk komt uit zijn isolement. Wellicht kan hier, net als bij de “oortjes”, ook een onderzoek naar plaatsvinden?


Takeninventarisatie
Om de raad meer inzicht te geven in de wettelijke en niet wettelijke taken heeft de organisatie zich tot het uiterste ingespannen om ons een helder overzicht te geven. Op basis hiervan kunnen alle partijen keuzes maken over de inzet van de schaarse middelen.


Voorzitter, laten we allereerst beginnen met de keuzes van het College in deze Voorjaarsnota:
- De inzet van het erfpachtvermogen om de algemene reserves op peil te brengen lijkt ons een logische; alleen vragen wij ons af of hiermee het laatste tafelzilver van de hand hebben gedaan? Met andere woorden, welke mogelijkheden hebben we nu nog bij te verwachte tegenvallers?
- Met de ruimtevragers voor de stijging van de energiekosten, de GBA buitendienstmedewerker, de kosten van Veiligheidsregio, de investering in de sportvelden en de kosten voor ICT hebben wij wat meer moeite.
* Hoe kunnen de energiekosten nu de komende jaren met een ton stijgen? Als we meer gebruik maken van slimme en duurzame straatverlichting en door aanbesteding de verwachting is dat de energieprijzen gaan dalen?
* Dan de kosten voor de inzet van de GBA-buitendienstmedewerker. Kunnen deze kosten, juist doordat er allerlei taken worden geschrapt, niet worden opgevangen binnen de huidige personeelsformatie?  Wellicht zouden door deze oplossing ook de frictiekosten kunnen worden verlaagd.
* Over de kosten van de Veiligheidsregio hebben we het in de commissie al uitgebreid
gehad. De ChristenUnie/SGP is van mening dat bij de VRR de bezuinigingsnoodzaak nog steeds niet goed is doorgedrongen. Aan u de dringende oproep om dit alsnog te
bewerkstelligen!
*Met betrekking tot de sportvelden, vragen wij de portefeuillehouder waarom de velden van VFC en HWC nu vervangen moeten worden. En nu we het toch over de sportvelden hebben, wat is de huidige stand van zaken van het Sportpark West? Kunt u ons de definitieve bouw-plannen al overleggen?
En oja, voorzitter, wellicht kan portefeuillehouder ook nog een nadere toelichting geven op de grote stoelendans die in Vlaardingen is ontstaan door het vertrek van vele voetbalelftallen naar andere verenigingen. Kunnen alle Vlaardingse voetbalverenigingen hun hoofd nog boven water houden? En zijn er nog meer sportverenigingen die een betalingsachterstand
hebben?
*Tot slot wordt er ruimte gevraagd voor de afstemming van ICT systemen van Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Daar wij aannemen dat Maassluis en Schiedam ook naar verhouding hierin bijdragen, zal er de komende jaren jaarlijks een bedrag ter beschikking komen van circa 500.000 euro. Voorzitter, dat is een wel heel fors bedrag, kan dat echt  niet minder?
- Ten aan aanzien van de ombuiging op de formatie van archeologie van 6 naar 3 fte, hebben wij nog de vraag of bij deze teruggang nog wel kan worden gegarandeerd dat de historische vondsten van Vlaardingen (die zeer uniek zijn) voldoende kunnen worden veiliggesteld? En of door deze formatiereductie nog wel de achterstand in de wettelijke archivering zorgvuldig en in voldoende tempo de komende tijd kan worden weggewerkt?


Voorzitter, natuurlijk heeft de ChristenUnie/SGP zelf ook de takeninventarisatie uiterst nauwkeurig bestudeerd. Wat ons betreft kunnen de hierna volgende taken nog eens bekeken worden op nut en noodzaak voor de Vlaardingse burger.
Taak 1 (catering), taak 7 (kabinetswerkzaamheden), taak 9 (evenementen), taak 10 (ambtelijke ondersteuning OR), taak 16/21 (openingstijden stadhuis), taak 46 (de leefbaarheidsbudgetten), nr. 55 (de Rotterdampas), taak 78 ( de hobbytuinen), nr. 80 (kermissen), taak 129 (beeldende kunst), taak 132 (festivals/manifestaties), taak 160 (uitvoering meldpunt anti-discriminatie), taak 201 (de boodschappenplusbus). 


Voorzitter, Ik heb de middelen, die met genoemde taken zijn gemoeid niet bij elkaar opgeteld, maar
met een sobere inzet van deze taken, moet ruimschoots het behoud van de educatieve activiteiten van het stadsarchief kunnen worden gecompenseerd. Wij pleiten niet voor dat deze activiteiten door gemeente zelf moet worden gedaan, maar er moet toch samen met scholen een oplossing te bedenken zijn, waardoor de enthousiaste vrijwilligers in staat moeten blijven om hun educatieve activiteiten voor jongeren voort te zetten. De ChristenUnie/SGP hecht er veel waarde aan, dat kinde-ren meer te weten komen over hun eigen stad en de geschiedenis daarvan!


Muziekcentrum “Op Maat”
Door de voorgenomen bezuinigingen zal het muziekcentrum “Op Maat” in de huidige vorm na de zomervakantie op houden te bestaan. Omdat de ChristenUnie/SGP het belangrijk vindt dat
Vlaardingers een muziekinstrument kunnen leren bespelen, zouden wij graag van portefeuillehouder vernemen wat de stand van zaken. Is het pand aan de Westhavenkade na de zomervakantie gereed om muziekonderwijs te geven  en zo ja, welke mogelijkheden tot muziekonderwijs worden er dan aangeboden? Immers de gemeente faciliteert niet voor niets een dergelijk pand!
Overigens vragen wij ons af of alle huidige cursisten wel op de hoogte zijn van het feit dat er na de zomervakantie geen lessen meer gevolgd kunnen worden.


Kansen
Voorzitter, ik ben mijn verhaal begonnen met het schetsen van een nieuwe realiteit en de consequenties daarvan. Naast een aantal negatieve, heeft de nieuwe realiteit ook positieve kanten. De afnemende materiële groei biedt immers ook kansen, zoals: meer aandacht voor familie, buren en vrienden; zuinig omgaan met voedsel, energie en water; en langer en hergebruik van materialen.
Dat laatste past ook bij het uitgangspunt van de ChristenUnie/SGP om de schepping als rentmeester zo goed mogelijk te beheren.


Tenslotte
Vanuit een grote betrokkenheid met de stad Vlaardingen wil de ChristenUnie/SGP bijdragen aan een optimale inrichting van de Vlaardingse samenleving. Dit proberen we te doen op een constructieve en betrouwbare wijze, waarbij we ons willen laten leiden door de christelijke waarden en normen, die de Bijbel ons voorhoudt. Daar blijft de ChristenUnie/SGP de komende tijd voor gaan. De inwoners van onze stad verdienen dit.
Wij hopen op een blijvende goede samenwerking met het College en alle raadsleden en
wensen ons allen daarbij Gods onmisbare zegen toe.Esther Heijndijk – van der Veer
André Fokker
Erik van Pienbroek
Michiel Hoogenboom
Web: www.christenunie-sgpvlaardingen.nl
Twitter: CU_SGP_VLD