Persbericht

Voorjaarsnota 2012

“De zeven vette jaren zijn voorbij…..”

De Voorjaarsnota is hét instrument om het gemeentelijk beleid voor de komende jaren te vormen. Op basis van deze voorjaarsnota wordt de begroting opgesteld die eind van het jaar moet worden goedgekeurd.

De voorliggende Programmabegroting geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente voor de komende jaren. Het college legt hierbij aan de raad
keuzes voor over nieuwe beleidswensen en rapporteert over de invulling van de
ombuigingsmaatregelen.

Voorzitter, de helft van deze collegeperiode zit erop. Tja, en waar staan we dan als ge-meente?
Een ding is duidelijk: Vlaardingen zal de “tering naar de nering” moeten zetten.
De economische recessie dwingt ook de gemeente Vlaardingen tot verdergaande
bezuinigingen.

Bezuinigingen
Na de vette jaren zijn nu de magere jaren aangebroken. In de Voorjaarsnota wordt ingezet op structureel € 8 miljoen bezuinigingsmaatregelen. Dit is nog lang niet voldoende. Het ziet er naar uit dat dit bedrag waarschijnlijk, door alle rijksbezuinigingen, nog wel verdubbeld zal moeten worden.

De noodzaak van de bezuinigingen is duidelijk, maar de ChristenUnie/SGP wil dat we be-scherming blijven bieden aan wat kwetsbaar is. Vandaar onlangs ook onze motie voor de voedselbank. De gemeente moet een vangnet blijven voor wie dat echt nodig heeft. Een ander uitgangspunt is dat de bezuinigingen niet mogen leiden tot stilstand. We moeten door blijven bouwen aan Vlaardingen. Het einddoel, een “beter Vlaardingen”, moet hierbij niet uit beeld verdwijnen.

Verantwoordelijke keuzes
Besturen is kiezen! De ChristenUnie/SGP vindt dat we een andere weg moeten gaan be-wandelen; een weg van maximale soberheid, om gezamenlijk door deze financiële crisis heen te komen. Duidelijke keuzes over de inzet van de schaarse middelen.
Daarmee maak je je politiek niet populair, daar zijn we ons van bewust. Het is echter onze taak niet om populair te worden, maar om te zorgen dat onze mooie stad Vlaardingen snel weer financieel gezond wordt én een stad blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is. Daar gaat het wat de ChristenUnie/SGP betreft uiteindelijk om.

Takendiscussie
Veel is hier in het verleden al over gezegd en als raad zouden wij graag sterker betrokken willen worden in deze discussie. Het is dringend noodzakelijk dat er eindelijk inzicht komt in de wettelijke verplichtingen en de eigen voorkeuren.
De rol van de gemeente verandert. De gemeente faciliteert en schept voorwaarden, maar voert zeker niet meer per definitie alle taken zelf uit.
Een goed voorbeeld hierbij is het duurzaamheidsprogramma,dat wij als raad vorige week hebben vastgesteld. Mooie ambities, echter toch een programma waar aan de Christen-Unie/SGP geen extra geld (50.000 euro) wil uitgeven. Het bedrijfsleven en andere organi-saties zijn uitstekend in staat om dit zelf op te pakken. Het zelfde geldt ook voor 
het uitvoeringsprogramma Dierenwelzijn. Ook met deze structurele meervraag van
65.000 euro per jaar gaat de ChristenUnie/SGP niet akkoord.
 

Stadhuis
Met de komst van het nieuwe college is afstand gedaan van de bouw van een duur nieuw stadhuis en besloten tot goedkopere renovatie. De ChristenUnie/SGP dringt er bij het
college sterk op aandringen dat waar goedkopere alternatieven voorhanden zijn of uitstel op onderdelen mogelijk is, hier zeker gebruik van moet worden gemaakt.
*Onze vraag is dan ook aan wethouder Versluijs of hij bereid is om een aantal
bezuinigingsscenario’s op te stellen voor de renovatie van het stadhuis en de Markt, van waaruit de raad keuzes kan maken t.a.v. de planning, omvang en de inrichting van het stadhuis en de Markt.

Maximale soberheid
Zoals gezegd moet de gemeente Vlaardingen een beleid voeren van matigheid. Hierbij zien wij geen ruimte meer voor zaken als bijvoorbeeld de dag van de burgerparticipatie,
de nieuwjaarsreceptie, grote bossen bloemen ter decoratie van bestuurderskamers, het hapje/drankje na de raadsvergadering en de glossy uitgaven van bijvoorbeeld de gemeen-tegids. Hoewel dit wellicht niet de grootste bedragen zijn binnen de begroting en vaak wordt afgedaan met symboolpolitiek, zien wij toch graag dat dit soort bezuinigingen in de meerjarenbegroting worden meegenomen. Want als we als gemeente hiermee blijven doorgaan, is dat een verkeerd signaal aan onze burgers.

Subsidies en festivals
De slechte financiële situatie dwingt ons ook te kijken naar de uitgaven via subsidies. De ChristenUnie/SGP is van mening dat subsidies alleen mogen worden verstrekt als nut/noodzaak onomwonden is vastgesteld. Subsidies voor (grootschalige) evenementen moeten opnieuw worden bekeken, zeker waar het gaat om festivals op zondag.
Ook de plannen voor een groots Vlaardingenfeest 2018 kunnen wat betreft de Christen-Unie/SGP voorlopig de prullenmand in. Dit bespaart op z’n minst, alleen al aan voorberei-dingskosten, 80.000 euro!
Verder wachten we met spanning de bezuinigingsplannen vanuit het maatschappelijk mid-denveld zelf af.

Camaratoezicht
Voorzitter, de ChristenUnie/SGP heeft kennis genomen van de plannen voor camaratoe-zicht bij het Veerplein. Dit in verband met de komst van het Leisurecentrum in het voorma-lige V&D-pand. Hoewel wij absoluut geen tegenstander van camaratoezicht zijn, vinden wij het wel heel wrang dat er nu 65.000 euro gevraagd wordt om de veiligheid te kunnen waarborgen, terwijl deze inrichting van het V&D-pand (inclusief een gokhal) absoluut niet onze keuze is geweest. Sterker nog, wij hebben hier u meer malen voor gewaarschuwd!
*De ChristenUnie/SGP gaat er vanuit dat de betreffende ondernemers van het leisurecon-cept ook een substantiële bijdrage gaan leveren aan de inzet van camaratoezicht, dat is toch zo Burgemeester?

Verkoop panden
Voor het afstoten van het niet-strategisch bezit, denkt het college in 2013 2 miljoen te kun-nen ontvangen. Is dit bedrag realistisch, gezien de huidige vastgoedmarkt? En wat wanneer de verkoop van de panden niet zo snel gaat, hoe gaan dan de jaarschijven er uit zien?

 


 

Rotondes
Van de rotondes bij de Beethovensingel/Deltaweg en bij de Zwanensingel wordt afgezien. De veiligheid bij de Zwanensingel wordt verbeterd door de aanleg van aparte fietspaden en de aanpassing van het kruispunt ter hoogte van de Zwaluwenlaan.
*Maar hoe zit het met de veiligheid van onze burgers bij de kruising Deltaweg/ Beethoven-singel nu hier geen rotonde komt? Het kan toch niet zo zijn dat we onze burgers door deze voorgenomen bezuiniging in gevaar brengen? Wanneer en welke maatregelen denkt de wethouder alsnog te treffen?

Overigens wethouder, is het wellicht nog mogelijk dat Rijkswaterstaat een duit in het zakje zal doen voor de aanpassing van de Zwanensingel? Dit vanwege het afsluiten van de op- en afritten van de A20. Voor de gemeente zou dit een zeer welkome meevaller zijn.


Blankenburgtunnel
Vanwege de onzekerheden rond de Nieuwe Westelijke Oeververbinding vindt er een ver-traging plaats en worden de kapitaallasten voor de tunnel bij de Marathonweg voor het eerst pas zichtbaar in 2016. Wat de ChristenUnie/SGP betreft, blijft de Oranjetunnel de beste optie voor een eventuele oeververbinding. Door de vertraging krijgen de landelijke
politieke partijen gelukkig meer tijd om alle alternatieven voor de Blankenburgtunnel beter te onderzoeken.


Schoolzwemmen/gymuren Polderpoort
Het vorige college had het voornemen om met het schrappen van het schoolzwemmen van groep 6 een bezuiniging te realiseren van 100.000 euro.  Echter nu alle kosten echt boven water zijn gekomen, blijkt dat deze bezuiniging bij lange na niet gerealiseerd gaat worden. Je vraagt je af: Had het vorige college dit niet beter kunnen becijferen? dit zelfde geldt na-tuurlijk ook voor het verschil tussen kosten voor de huur van gymuren bij de Polderpoort en de kosten die de scholen hiervoor betalen. Of we even vanaf 2012 100.000 euro structureel willen bij plussen…..
*Kan de wethouder hier een nadere toelichting op geven?


Verhuizing van CION
Voorzitter, de verhuizing van Cion naar het DVO’32 gaat de gemeente Vlaardingen ruim 1,8 miljoen kosten. Als je dit zou omrekenen zou dat een uitgave zijn van 4600 euro per lid. Wij vragen ons af of in tijden van bezuiniging een dergelijke grote investering acceptabel is en vraagt zich daarnaast af of de eigen bijdrage van deze verenigingen die staat ingepland voor  580.000 euro reëel is.
*De ChristenUnie/SGP vraagt aan de wethouder of er geen andere goedkopere oplossin-gen zijn?

 

 

 

 


Tenslotte
De ChristenUnie/SGP wil door haar opmerkingen en aanbevelingen, aan de Raad en
het college handvatten geven om genoemde zaken te realiseren en te verwerken in de Be-groting 2013.
Vanuit een grote betrokkenheid op de stad Vlaardingen wil de ChristenUnie/SGP bijdragen aan een optimale inrichting van de Vlaardingse samenleving. Dit proberen we te doen op een constructieve en betrouwbare wijze, waarbij we ons willen laten leiden door de christe-lijke waarden en normen, die de Bijbel ons voorhoudt. Daar blijft de ChristenUnie/SGP de komende tijd voor gaan. De inwoners van onze stad verdienen dit.
Wij hopen op een blijvende goede samenwerking met het College en de andere raadsleden en wensen ons allen daarbij Gods onmisbare zegen toe.


Esther Heijndijk – van der Veer
André Fokker
Erik van Pienbroek
Michiel Hoogenboom
Web: www.christenunie-sgpvlaardingen.nl
Twitter: CU_SGP_VLD