Persbericht

Twee amendementen m.b.t. het Regelement van Orde aangenomen

Donderdag 13 september 2018 is er in de Vlaardingse raad het nieuwe regelement van orde behandeld. De ChristenUnie/SGP Vlaardingen heeft twee amendementen ingediend, welke beide zijn aangenomen door de gemeenteraad.

Het eerste, mede ondertekend door de SP, VVD en D66, met betrekking tot het aantal steunraadsleden omhelsde het niet vergroten van het aantal steunraadsleden naar twee per partij. In plaats daarvan word de huidige situatie gehandhaafd, in de zin dat iedere fractie van minder dan drie raadsleden zich tot dit getal mag laten aanvullen met steunraadsleden; dus één steunraadslid voor een fractie van twee zetels en twee steunraadsleden voor een fractie met één zetel. Dit amendement werd met 19 stemmen voor en 15 tegen aangenomen.

Het tweede amendement dat door de ChristenUnie/SGP in werd gediend betrof de regeling rond de schorsing. De strekking van dit amendement is dat er bij de aanvraag van de schorsing een toelichting gegeven moet worden, over het doel van de schorsing, en na de schorsing moet worden toegelicht wat de resultaten van de schorsing zijn geweest. Dit amendement is met negenentwintig tegen en vier stemmen voor aangenomen.

Aan het eind van de vergadering is het hele regelement van orde met dertig stemmen voor en drie tegen aanvaard.