Art. 36 vragen

Sportpark West, hoe nu verder?

Geacht College,

Gisteren heeft de ChristenUnie/SGP-fractie kennis genomen van uw besluit om de subsidie

voor de realisatie voor Sportpark West in te trekken.

De ChristenUnie/SGP constateert dat na jarenlange voorbereiding de voetbalverenigingen

CION en DVO’32 er in onderling overleg niet uit zijn gekomen om uiteindelijk te komen tot

een gezamenlijke sportaccommodatie in de Westwijk.

Wethouder Hoekstra laat ons via diverse media weten dat hij teleurgesteld is en dat hij

“eigenlijk er helemaal klaar mee is, ze zoeken het maar uit!’’

Echter de ChristenUnie/SGP vindt dat we er als raad er nog helemaal niet “klaar” mee zijn en

in het kader van onze controlerende taak willen wij u graag de volgende vragen stellen:

1) Hoeveel (gemeenschaps)kosten zijn er tot nu toe al gemaakt ter voorbereiding van

de komst het Sportpark West? (Bijvoorbeeld voor opstellen intentieverklaring,

oprichting Stichting, ontwerp van het bouwplan, de haalbaarheidsstudie van extern

Bureau B.A.S en de verplaatsing van de vogel- en duivenvereniging)

2) Hoe zit het precies met het vrijgevallen krediet van 965.000 euro, de overgebleven

niet gebruikte gelden van de bouw van de accommodatie van VFC en -ook niet

onbelangrijk- de grondexploitatie van de Westwijk (Marathonweg)? Graag zouden wij

op korte termijn door u geïnformeerd willen worden over de financiële consequenties

van uw besluit. De ChristenUnie/SGP is van mening dat dergelijke belangrijke

informatie niet op zich kan laten wachten!

3) Hoeveel geld is al gespendeerd (ten laste van het budget onderhoud) aan het

inmiddels goedgekeurde veld van DVO’32 en wat is uw mening over de al eerder

toegezegde renovatie van het hoofdveld van DVO’32 á 205.000 euro, nu het

voortbestaan van DVO’32 niet verzekerd is?

4) Een van uw belangrijkste argumenten destijds bij de beslissing tot realisatie van het

sportpark was, dat omliggende scholen voor het voortgezet onderwijs dan (gratis)

gebruik konden maken van deze nieuwe accommodatie en velden. Komt door deze

situatie de (buiten)schoolsport in gevaar of kunnen de leerlingen van de scholen toch

gewoon terecht op de bestaande sportvelden?

5) Bent u bereid om de raad op korte termijn te informeren wat nu de toekomst is voor

de (leden van) beide voetbalverenigingen?

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Namens de ChristenUnie/SGP-fractie

Esther Heijndijk – Van der Veer