Persbericht

Sluiting 'Open Vensters'

Sluiting Open Vensters

De christelijke basisschool Open Vensters in de wijk Holy Zuid zal na de zomervakantie niet meer bestaan. Het leerlingenaantal is te weinig om bestaansrecht af te dwingen. Dat is natuurlijk teleurstellend en een moeilijke beslissing voor alle betrokkenen : het bestuur van de school, de leerkrachten, ouders en natuurlijk de kinderen. 

Daar wij als fractie door bezorgde ouders werden benaderd, hebben wij een afspraak gemaakt met de voorzitter van het college van bestuur van Un1ek 

(de heer Boerhout) om onze zorgen kenbaar te maken en met elkaar het gesprek aan te gaan. 

Hieronder een korte samenvatting van hetgeen wij hebben geuit.

 

               

Ooit was Open Vensters een bloeiende school met zelfs dubbele klassen en enkele honderden leerlingen.

Het gebouw aan de Albertine Agneslaan komt na de zomervakantie dus leeg te staan. Maar wat gebeurt er met de kinderen?

Het bestuur van de school, de stichting UN1EK wil de christelijke basisschool Open Vensters laten opgaan in de openbare basisschool Klimop. Deze school staat iets verderop in de wijk en is dus inderdaad dichtbij. Bovendien kunnen (voorlopig?) de klassen van Open Vensters daar in tact blijven. Dat is blijkbaar het belangrijkste voordeel bij deze samensmelting van scholen.  

Maar hoe zit het dan met de christelijke identiteit van Open Vensters? Wordt die zo maar zonder slag of stoot opgegeven? Telt die niet meer mee bij het nemen van dergelijke zwaarwegende beslissingen? Het lijkt erop dat UN1EK de identiteit van zijn eigen school bij dit cruciale keuzemoment van ondergeschikt belang vindt. Identiteit is blijkbaar geen zwaarwegend punt (meer).

Het is de vraag wat UN1EK gedaan heeft om het christelijk basisonderwijs voor ouders en kinderen in dit wijkgedeelte te behouden. Zijn alle mogelijkheden om samen te gaan met andere scholen van UN!EK – zoals De Ark en Het Anker bijvoorbeeld – voldoende onderzocht? In de berichtgeving wordt hierover niets vermeld. Of zijn er kansen om Open Vensters te behouden als een dislocatie van een andere school, waarbij de christelijke identiteit gewaarborgd blijft? Het bestuur kiest een andere weg, namelijk de identiteit uit te ruilen tegen nabijheid in de wijk. Dat is misschien wel praktisch, maar weinig principieel gedacht.

We vragen ons af of het christelijke onderwijs bij Un1ek wel in goede handen is.

Deze twijfel wordt versterkt door de route die UN1EK oplegt aan de ouders van Open Vensters. Deze worden geacht voor 01 april een ‘verplicht’ kennismakingsbezoek af te leggen aan de openbare basisschool De Klimop en het gesprek met de directie aan te gaan.

Het gaat nog niet zover dat UN1EK de ouders dwingt tot inschrijving bij De Klimop, maar er wordt wel sterk op aangestuurd. 

Daar zijn zeker niet alle ouders blij mee. Pas na 01 april mogen ouders die hun kind niet op De Klimop willen plaatsen, op zoek naar een andere school. Wel vreemd dat eerst het uitgezette traject richting Klimop dient te worden afgelegd voor de ouders zelf wat mogen vinden en eigen keuzes maken. Er zijn ouders die hier bezwaar tegen hebben aangetekend. 

Naast het inwisselen van de identiteit van christelijk naar openbaar onderwijs, beperkt UN!EK hierin ook de keuzevrijheid van de ouders. En dat is best uniek voor een onderwijsinstelling die zorg dient te dragen voor christelijk primair onderwijs in Vlaardingen.

Tijdens het gesprek heeft de heer  Boerhout hier een reactie op gegeven en duidelijk gemaakt hoe dit traject is verlopen. 

Het bleek daarbij volgens hem om verschillende redenen niet mogelijk hele klassen in een van de andere protestants-christelijke basisscholen in Holy te plaatsen.

En verder zijn de voorgestelde adviezen in goed overleg met ouders en personeel van Open Vensters tot stand gekomen.

We zijn zeker nader tot elkaar gekomen, maar blijven over de oplossing van mening verschillen. 

De route die ouders nu moeten doorlopen, is en blijft een bijzondere. 

Ouders die nadrukkelijk een christelijke school voor hun kinderen wensen, hebben de harde garantie gekregen dat dit gaat lukken. 

Daarbij is het niet uitgesloten dat die school mogelijk in een andere wijk staat.

Al met al was het een goed overleg en hopen we hiermee alle partijen dichter tot elkaar te brengen.


Namens de fractie CU/SGP Vlaardingen

Michiel Hoogenboom                              Cees Vermaat

Raadslid gemeente Vlaardingen               Fractie adviseur