Persbericht

Renovatie Stadhuis


Bijdrage Raad 15 december 2011
Instemmen met ontwerp Renovatie Stadskantoor Westnieuweland en krediet beschikbaar stellen (36,4 miljoen) voor Stadskantoor en Markt 11.

Voorzitter,
Vandaag bespreken we hier in de raad een zeer belangrijk dossier voor onze stad Vlaardingen, namelijk de mogelijke komst van een nieuw of wel eigenlijk beter gezegd, van een volledig gerenoveerd stadskantoor op het Westnieuwland.

Zoals u allen weet is de ChristenUnie/SGP jarenlang een fel tegenstander geweest van de komst van een duur nieuw stadskantoor. Vele malen heeft onze fractie, vaak als enige partij, hiertegen geageerd. Dit omdat de komst van zo’n peperduur stadskantoor niet past in tijden van economische teruggang en onzekerheid. Dit wilden en konden wij op geen enkele wijze aan onze inwoners uitleggen.

Het zal u dan ook niet verbazen dat tijdens de coalitie-onderhandelingen afgelopen juni het voor de ChristenUnie/SGP een hard punt was, om de geplande nieuwbouw van het vorige college van tafel te krijgen en daarvoor in de plaats te komen tot goedkopere en duurzame renovatie. En zie hier vandaag het resultaat!
De ChristenUnie-SGP is zeer verheugd dat door dit voorliggende voorstel van renovatie jaarlijks 2 ton bespaard kan worden op exploitatiekosten ten opzicht van de nieuwbouwvariant en dat daarnaast door het afzien van sloop van het pand de overlast voor omwonenden enigszins zal worden beperkt.
Met gepaste trots heeft de ChristenUnie/SGP dan ook kennis genomen van het ontwerp voor de renovatie van het stadskantoor tot een modern, duurzaam gebouw voor centrale huisvesting van onze gemeentelijke organisatie.

Echter, Voorzitter, de ChristenUnie-SGP snapt natuurlijk ook heel  goed dat onze inwoners nog steeds vraagtekens zetten bij deze grote investering van 36 miljoen voor renovatie. Waarom? vraagt u zich ongetwijfeld af.
Wij kunnen daar heel duidelijk in zijn: door deze renovatie zal de jaarlijkse exploitatie van de huisvesting van onze ambtenaren 3 ton goedkoper zijn, dan doorgaan met de huidige 4 gebouwen. Eerlijk gezegd, is deze investering onontkoombaar en niet meer dan een logische keuze voor een sluitende begroting in de toekomst.

Voorzitter, we hebben nog wel enkele opmerkingen/vragen aan de wethouder.
- Allereerst ten aanzien van de expositieruimte, de ChristenUnie/SGP gaat er vanuit dat deze ruimte een nuttige aanvulling kan zijn binnen de publieksruimte. Wel zouden wij nog graag van de wethouder vernemen of de beheerskosten van deze expositieruimte al dan niet in de nu voorgestelde exploitatie zijn meegenomen?

- Ook zouden wij graag op korte termijn geïnformeerd willen worden over de plannen voor de aanpak van Markt 11, want zonder dat de raad concrete plannen heeft gezien, wordt nu al aan ons gevraagd om krediet hiervoor te verstrekken. Dit lijkt ons eigenlijk toch niet geheel in overeenstemming met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.

- Daarnaast zouden wij nog van de wethouder willen weten of er al meer bekend is over wat er met de panden aan de Hoflaan en de Energieweg gaat gebeuren?
 

- Voorzitter, Over de aan- en afvoerroute van alle materialen heeft de ChristenUnie/SGP u al een aantal vragen gesteld. Wat ons betreft heeft veiligheid en beperking van overlast de komende tijd de hoogste prioriteit. Het is dé ultieme uitdaging in dit project om de direct omwonenden en de kinderen van De Van Kampenschool zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de renovatie.

- Dan nog wat over het hergebruik van de huidige gevelplaten. De ChristenUnie/SGP was toch wel enigszins verbaasd dat deze optie waarschijnlijk tot uitvoer zal worden gebracht. Vaak heeft onze fractie in het verleden voorgesteld om het huidige stadhuis een frissere aanblik te geven door de gevelplaten te reinigen. Echter altijd was het antwoord dan, dat dit niet kon omdat het kalkmateriaal poreus zou. Blijkbaar gaat men er nu van uit dat dit wel gaat lukken. De ChristenUnie/SGP is daarom toch wel blij met de toezegging van de wethouder dat hij hier nader onderzoek naar laat doen om te garanderen dat ook na 20 jaar de platen nog steeds mooi en schoon zijn.

Voorzitter,
Natuurlijk zal de ChristenUnie/SGP de voortgang van de renovatie nauwlettend in de gaten houden. De planning en het budget zijn dé kritische succesfactoren.
Om niet te worden geconfronteerd met overschrijdingen van tijd of geld, zal hieraan veel aandacht moeten worden besteed. We roepen de wethouder en de projectgroep op om daarbij echt op de kleintjes te letten. De ChristenUnie/SGP zal u daarop aanspreken.

Tenslotte,
Onze fractie heeft alle vertrouwen in een goede afloop van dit renovatieproject en zijn dan ook enorm benieuwd hoe het uiteindelijke resultaat er in 2014 uit komt te zien. De ChristenUnie/SGP gaat er in ieder geval vanuit dat het nieuwe stadskantoor een aanwinst zal zijn voor onze stad Vlaardingen.

Esther Heijndijk – van der Veer
Fractievoorzitter ChristenUnie/SGP