Persbericht

Reactie op begroting

Meerjarenbegroting 2012-2015


Keuzes
Voorzitter, de meerjarenbegroting 2012-2015 is hét document dat ons Vlaardingers de komende jaren door de barre financiële tijden heen moet leiden. Vooralsnog is het dit College gelukt om een sluitende begroting te presenteren, waarin zelfs ondanks de recessie nog ruimte is om te investeren én te sparen.

Echter, we moeten onze ogen niet sluiten voor de maatregelen die ons te wachten staan. Vele organisaties krijgen minder subsidie, verschraling van groen/wegenonderhoud, bouwplannen worden uitgesteld,
geringere vergoedingen voor mensen die hulpmiddelen of huishoudelijke hulp nodig hebben en ook de
gemeentelijke lasten zullen met het inflatiepercentage stijgen.
Er moeten echter keuzes gemaakt worden om alle echt noodzakelijke voorzieningen in Vlaardingen te
kunnen blijven betalen. De ChristenUnie/SGP kiest ervoor de meest kwetsbare inwoners te blijven bijstaan.

Financiën
Voorzitter allereerst enkele opmerkingen over de financiën. Ik zei het zojuist al bij het begin. Het zijn
financieel gezien, geen gemakkelijke tijden. Dat de begroting in het meerjarenperspectief een sluitend beeld laat zien, geeft wel enige voldoening.
Maar……... veel is nog onzeker en kan op dit moment nog niet financieel worden ingevuld.
Daarom wil de ChristenUnie/SGP de komende maanden gebruiken om met de raad verder en dieper over onze financiële positie na te denken. En daar bij de Voorjaarsnota op terug te komen.
Voor dit moment is het in zekere zin geruststellend dat een sluitend meerjarenperspectief mogelijk is.

Werk en inkomen
Dat we in een regio wonen waarin harde klappen zijn gevallen als gevolg van de crisis, voelen we juist hier-door des te meer. Wat ons betreft mag het beleid dan ook zeker niet worden afgezwakt en waar sprake is van misbruik, moet hard worden opgetreden. Een vangnet, maar geen hangmat!
Iedereen die kan werken, moet werken. We hopen dat het Actieplan Economie daar ook een positieve
bijdrage aan kan leveren.

De sociale werkvoorziening (de TBV, Ten Behoeve Van) is voor betrokken mensen van levensbelang. De resultaten van het TBV staan momenteel sterk onder druk en we ondersteunen het voorstel dan ook om extra te investeren in een goed bedrijfsplan.
De uitdaging voor de gemeente ligt er hierin om via de TBV voldoende kansen te creëren voor arbeidsge-handicapten en werklozen. De ChristenUnie/SGP wil aan deze uitdaging graag een steentje bijdragen en dient hiertoe een motie in.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Voor deelname aan de samenleving is de WMO voor veel mensen enorm belangrijk.
Nu er een tekort dreigt te ontstaan, om mensen te voorzien van huishoudelijke hulp of hulpmiddelen, moet opnieuw worden gekeken naar de inzet van de WMO-gelden. Door middel van menselijk maatwerk moet de pijn zoveel mogelijk gedeeld worden. Want alleen dan komt het geld waar de hulp het hardste nodig is. Graag willen wij van de wethouder weten of ons op korte termijn nog meer bezuinigingen op de maatschap-pelijke voorzieningen te verwachten zijn?

Openbare orde en veiligheid
De ChristenUnie/SGP vindt het een goede zaak dat er een integraalveiligheidsplan komt.
Alle partijen binnen de gemeente moeten vanuit hun eigen rol de taak oppakken om Vlaardingen veiliger  te maken. Het terugdringen van overlast voor burgers en bedrijven heeft daarbij prioriteit.
Daarnaast wacht de ChristenUnie/SGP de uitkomsten van de vorming van de Nationale Politie met spanning af. Onder geen enkele voorwaarde mag deze reorganisatie leiden tot minder blauw op straat. Voor wat betreft de inzet van de Lichtblauwe Brigade, zeg maar onze gemeentelijke toezichthouders dienen wij een amendement in.

 
 
 

Wonen
Voor gezinnen met een inkomen van € 33.000,- tot € 43.000,- wordt een passend woningaanbod ontwikkeld. Met de toename van de vergrijzing is het absoluut noodzakelijk dat starters en jonge gezinnen worden behouden voor Vlaardingen.
Bij besluiten tot renovatie of eventuele sloop moeten bewoners intensief worden betrokken. Graag zouden wij van de wethouder vernemen wat de stand van zaken is rond de Patrimoniumbuurt, juist nu ook de buurt uit geroepen is tot groenste buurt van Vlaardingen?

Parkeren
Het parkeerbeleid wordt binnenkort gelukkig bijgesteld. De ChristenUnie/SGP wil het betaald
parkeren beperken tot 19.00 uur in plaats van 22.00 uur. Daarnaast vinden wij het niet noodzakelijk dat er op zondagen parkeerwachters werken. Daarom zullen wij bij de voorstellen van het College, naar aanleiding van de evaluatie, er op insteken dat op zondag geen parkeergeld hoeft te worden betaald.

Metropoolregio
Als dit een signaal is van hoe Vlaardingen mogelijk straks de Blankenburgtunnel door de strot heen krijgt geduwd, dan is nog maar te zien of de metropoolregio goed voor Vlaardingen is. Zijn we als Vlaardingen straks nog meer afhankelijk van andere bestuursorganen? En we worden toch hopelijk geen buitenwijk van Rotterdam of Den Haag? De ChristenUnie/SGP is in ieder geval voor de komst van de Oranjetunnel.

Ontsluiting Vijfsluizen
In de Begroting lezen we dat de ontsluiting van de Vijfsluizen vertraagd uitgevoerd zal worden.
Waarom moet dit vertraagd worden? We willen juist van Vlaardingen een aantrekkelijke stad maken voor burgers maar ook voor bedrijven.
Bij de Vijfsluizen hebben we met de Norfolk (DFDS Seaways) een groot bedrijf en een prachtig nieuw hotel dat uit kijkt op het verkeersplein.
Een plein echter dat een lastige verkeersknoop is, waardoor er vaak veel vertraging ontstaat. Dit komt niet ten goede aan het bedrijventerrein en de toegankelijkheid van Vlaardingen.
Waarom stelt het College voor om de uitvoering van een oplossing te gaan vertragen?

Groene Broekpolder
De ChristenUnie/SGP is blij dat de relatie met de Federatie Broekpolder weer op een normale manier kan functioneren. Aanpassen van plannen is gezien de financiële situatie onontkoombaar, maar dan wel in goed overleg!
We willen de Federatie aansporen om vooral actie te ondernemen, zodat ook de burger van Vlaardingen snel concreet resultaat ziet. Kleinere projecten, dus minder kostbaar.

Beheer openbare ruimte
Bewoners en ondernemers krijgen meer zeggenschap en verantwoordelijkheid bij het beheer van het open-baar gebied. Volgens de ChristenUnie/SGP een win-win situatie. Door vergroting van de betrokkenheid van de bewoners/bedrijven, neemt de waardering en leefbaarheid van de buurt toe en op termijn zal de ge-meente minder hoeven uit te geven aan onderhoud en beheer.
Voorzitter, ter ondersteuning hiervan dienen wij een motie in.

Kunst en cultuur
Het samengaan van de Vrije Academie en Muziekcentrum Opmaat is niet alleen financieel goed maar ook organisatorisch eenvoudiger, ook voor de huisvesting. Dit had al veel eerder moeten gebeuren!

Stadsgehoorzaal
Voorzitter, we ontkomen er niet aan om toch wat te zeggen over de Stadsgehoorzaal. De ChristenUnie/SGP heeft jarenlang aangegeven met bepaalde programma-onderdelen in de Stadsgehoorzaal niet te kunnen instemmen. De enorme investering van de gemeente, voor met name de verluxing, was dan ook absoluut niet onze keuze. Toen niet, en ook nu niet!
Dat we nu weer zijn geconfronteerd met extra kosten, is heel zuur. We hopen dat dit nu het laatste is wat ons zo onverwacht rauw op ons dak valt en hopen dat er bij nieuwe projecten  gekeken wordt naar wat daadwerkelijk kan en verantwoord is.

 

 

 

Het Museum
Mede door onze inzet blijft het Museum voor Vlaardingen behouden. Een goede zaak!
Wij zijn reuze benieuwd hoe het nieuwe museum er uit komt te zien.


Tenslotte
Voor het eerst in haar bestaan, heeft de ChristenUnie/SGP de oppositiezetels verlaten om aan het bestuur van de gemeente Vlaardingen concreet deel te nemen.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in 2010 gaf daar in eerste instantie niet direct de aanleiding toe.
Echter, na de bestuurlijke impasse die in maart 2011 ontstond, was het dringend noodzakelijk een nieuw College te vormen, dat met voortvarendheid verder kon. Met de constatering dat een aantal grote partijen in deze raad niet bereid was om samen te werken, is de samenstelling van dit college gekomen.
Een breed College met alle wethouders in deeltijd-functie. Wij hopen ook als coalitiepartij een constructieve bijdrage te leveren aan onze stad.
Om met onze slogan bij de verkiezing van 2010 te eindigen: "Samen voor een beter Vlaardingen".

We willen daarom het College met haar ambtenaren en ons allen veel wijsheid en Gods zegen toe wensen bij de werkzaamheden voor de stad Vlaardingen en haar inwoners.

 

Esther Heijndijk – van der Veer
André Fokker
Erik van Pienbroek
Michiel Hoogenboom
Web: www.christenunie-sgpvlaardingen.nl
Twitter: CU_SGP_VLD