Persbericht

Raadsvergadering 14-05-2020 ChristenUnie-SGP

Op donderdag 14 mei heeft de gemeenteraad van Vlaardingen vergaderd over verschillende zienswijzen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen en heeft het de woonruimteverordening vastgesteld. Helaas bleek de verbinding van deze digitale raadsvergadering voor een groot deel te zijn weggevallen en daarom willen wij u graag informeren over het verloop ervan en onze bijdrage aan deze raadsvergadering.

Bij de zienswijze op de begroting van de MRDH (Metropoolregio Rotterdam-Den Haag) heeft de ChristenUnie-SGP een amendement ingediend om aandacht te vragen voor de regionale fietssnelwegen. Ook heeft onze partij zich kritisch uitgelaten over de zienswijzen op de begrotingen van ROG-Plus, de GRJR (Jeugdhulp Rijnmond) en Stroomopwaarts.

 

De ChristenUnie-SGP heeft het amendement voor de fietssnelwegen ingediend, omdat door de extra bouwopgaven van 2000 woningen en het groeiende bedrijventerrein het aantal verkeersbewegingen in de regio zal toenemen. Naar verwachting levert dit ook meer files op; daarom is de ChristenUnie-SGP een groot voorstander van alternatief vervoer. Vanwege de ambitie van de gemeente Vlaardingen om fietsstad 2022 te worden en de ambitie van de regio om innovatief met alternatieve vervoersmiddelen bezig te zijn, heeft de ChristenUnie-SGP extra aandacht voor de aanleg van ontbrekende fietssnelwegen toegevoegd in de zienswijze. Het amendement is met een ruime meerderheid aangenomen: 19 stemmen voor en 13 stemmen tegen.

 

Helaas was de ChristenUnie-SGP niet tevreden met alle begrotingen en/of zienswijzen en heeft daarom ook de nodige kritiek geuit. Het is volgens de partij uiterst merkwaardig hoe de meervraag van de GRJR over 2019 tot stand is gekomen. Er zijn geen extra - maar alleen meer langdurige gebruikers. We moeten meer betalen voor de zorg voor hetzelfde aantal zorgbehoevenden als in 2018.  Het is daarom goed dat een verzoek tot onderzoek naar deze stijging in de zienswijze is opgenomen.

De zienswijzen van ROG-Plus en Stroomopwaarts vindt de ChristenUnie-SGP conflicteren. In de zienswijze op de begroting van ROG-Plus wordt besloten niet in te stemmen met de begroting vanwege het ontbreken van de taakstellingen zoals vastgesteld in het Herstelplan. Terwijl het ontbreken van eenzelfde taakstelling geen breekpunt blijkt te zijn voor het vaststellen van de begroting van Stroomopwaarts. Een gevalletje van het meten met twee maten.

Verder vindt de ChristenUnie-SGP dat het innovatiebudget van €375.000 onvoldoende wordt onderbouwd en de partij kon daarom niet instemmen met de voorgeschreven zienswijze. Wel is ingestemd met de zienswijze op de begroting van ROG-Plus, mede omdat er vast wordt gehouden aan beleid zoals deze is vastgesteld door de gemeenteraad. Hier werd wel  de juiste maat gehanteerd.