Persbericht

Persbericht: Primeur in vlaardingen?

In vlaardingen is een nieuwe constructie bedacht om meer als de 12 wettelijk toegestane koopzondagen te creeren. Je stel er 18 vast en laat de winkeliers zelf kiezen. Je geeft op voorhand aan dat er niet gecontroleerd zal worden...
De ChristenUnie/SGP fractie vind dit niet kunnen.

Primeur  in Vlaardingen?

Als het aan wethouder Kalf (VVD) ligt en als donderdag a.s. de gemeenteraad ermee instemt dan heeft Vlaardingen een primeur, of beter gezegd de twijfelachtige eer, dat zij een nieuwe manier heeft bedacht om de inmiddels beruchte “toerismebepaling” uit de Winkeltijdenwet te omzeilen.

In Nederland zijn momenteel 3 varianten mogelijk hoe gemeenten omgaan met de Winkeltijdenwet:

  1. Principieel geen koopzondag.
  2. College van B&W wijst maximaal 12 koopzon- of feestdagen aan, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende stadsdelen.
  3. Toeristische regeling, waarbij gemeenten er voor kiezen dat de winkels (in een deel van de stad) op alle koopzon- en feestdagen open mogen zijn.

Voor de toeristische regeling die geldt als er meer dan 12 koopzondagen worden aangewezen, zijn de voorwaarden recentelijk in de nieuwe Winkeltijdenwet aangescherpt. Als een gemeente hiervan gebruik maakt, moet een uitgebreidere onderbouwing en belangenafweging[1] plaatsvinden.

Wat is nu het geval in Vlaardingen:

De door het college van B&W voorgelegde verordening voorziet in een aanwijzing van in totaal 18 koopzon- en feestdagen (alle 1e zondagen van de maand, de laatste zondag van november, de laatste 2 zondagen voor de Kerst, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag), waaruit de individuele winkelier er maximaal 12 mag kiezen om open te zijn.

Zoals de wethouder zelf schrijft in haar raadsmemo van 10 maart 2011: Een dergelijk voorstel “is nog niet op deze manier door andere gemeenten in een verordening opgenomen” .

Kortom een primeur voor Vlaardingen!

Maar moet Vlaardingen hier trots op zijn, of is hier meer sprake van een twijfelachtige eer die onze gemeente te beurt valt?

De ChristenUnie/SGP-fractie is van mening dat er met dit raadsvoorstel absoluut sprake is van een buitenwettelijke U-bochtconstructie, waarmee de wethouder beoogt om de toerismebepaling te omzeilen en waardoor het als nog mogelijk wordt in Vlaardingen om meer dan de wettelijke toegestane 12 koopzon- en feestdagen open te zijn.

Juist ook omdat de wethouder al  in de commissievergadering heeft gezegd dat zij ten behoeve van de handhaving geen (politie)ambtenaren met afvinklijstjes op pad zal sturen, op de 18 aangewezen dagen wanneer de winkels open mogen zijn.

Bovendien biedt de voorgelegde verordening niet de door het College beoogde duidelijkheid, want als de winkeliers zelf weer binnen die 18 er 12 mogen uitkiezen dan is die eenduidigheid er helemaal niet.

Mag dit dan zomaar vragen wij ons af? Nee natuurlijk niet, ieder bestuursorgaan in Nederland moet zich houden aan de wetgeving. Sterker nog: Juist de overheid  zou de door haar zelf opgestelde wetten moeten respecteren en in acht nemen!

Loopt de gemeente hierdoor een risico? Ja, de wethouder zelf meldt al in haar raadsmemo dat er aan deze handelswijze een klein juridisch risico zit. Wat dit risico is wordt niet gezegd, maar wij kunnen ons zomaar voorstellen dat de kans nu aanwezig is dat belanghebbenden beroep tegen de gemeente gaan instellen, omdat de gemeente zich niet aan de eisen voor een koopzondag houdt.

Zoals bekend is de ChristenUnie/SGP-fractie absoluut geen voorstander van verruiming van de winkeltijden in Vlaardingen en hechten wij veel waarde aan de zondagsrust op grond van een aantal argumenten (zie bijlage).

Tot slot

Juist op grond van de aangescherpte Winkeltijdenwet was het de bedoeling van de wetgever om, indien een gemeente er toe zou beslissen om meer dan 12 koopzon- en feestdagen aan te wijzen, dat de gemeente dit dan zou doen op basis van een uiterst zorgvuldige afweging van alle belangen. Helaas heeft de ChristenUnie/SGP-fractie moeten constateren dat de wethouder dit niet gedaan heeft en daarmee willens en wetens een deel van de Vlaardingse burgers en ondernemers in haar belangen ernstig heeft geschaad!

Wij zijn voor zondagsrust:

  • Omdat christenen vanuit hun geloof de zondag zien als een religieuze feestdag tot eer van God. Het is een groot goed dat christenen in alle rust naar de kerk kunnen blijven gaan.
  • Omdat het voor een samenleving goed is regelmatig rust te houden. Om weer op adem te komen, om elkaar te ontmoeten, om zich te bezinnen op het leven van alledag. Vanouds is dit de zondag.
  • Omdat een samenleving die zich alleen laat drijven door het halen van maximale winsten failliet gaat. De kredietcrisis heeft dit pijnlijk aangetoond. Een 24-uurseconomie put de maatschappij uit.
  • Omdat dit winkelpersoneel de mogelijkheid geeft van ontspanning en vrije tijd. Tientallen jaren lang hebben vakbonden gestreden voor tenminste één vrije dag in de week, dit komt nu ongemerkt weer onder druk te staan.
  • Omdat de zondagsrust de kleinere bedrijven en winkeliers meer kansen geeft. Zij zorgen voor diversiteit in het winkelaanbod die niet gemist kan worden. Omdat het kleinbedrijf geen capaciteit en financiële mogelijkheden heeft om op zondagen open te gaan, worden ze verder van de markt verdrongen door het grootwinkelbedrijf. Wij zijn voor gelijke concurrentie tussen winkels.
  • Zondagsrust in de wijk geeft ten minste één dag in de wijk een autoluwe dag.
  • Het streven naar zoveel mogelijk koopzondagen hangt samen met het nastreven van maximale individuele vrijheid. Maar dit werkt negatief uit voor de realisatie van en het beleven van die vrijheid in gemeenschappelijke verbanden, zoals gezin, familie, kerk, buurt en wijk.

[1] De gemeente moet een zorgvuldige belangenafweging maken tussen de volgende belangen:

-       De belangen van de lokale economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid, waaronder ook het belang van

 van winkeliers met weinig of geen personeel en van het winkelpersoneel;

-           De zondagsrust;

-           De leefbaarheid;

-           De Veiligheid;

-           De openbare orde in de gemeente.

Ook moet de gemeente motiveren op welke wijze die belangen in de besluitvorming zij betrokken.