Art. 36 vragen

Ouderbijdrage jeugd-GGZ

Vlaardingen, 7 februari 2015

Vragen ex art 36 RvO: Ouderbijdrage jeugd-GGZ

Geacht College,

Door de nieuwe Jeugdwet, die 1 januari is ingegaan, wordt nu ook een ouderbijdrage gevraagd als kinderen psychiatrische zorg krijgen en niet meer thuis wonen. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de dagelijkse kosten van levensonderhoud. De ouderbijdrage kan oplopen tot 1500 euro per jaar voor ouders van kinderen in de jeugdzorginstellingen voor dagbehandelingen of verblijf. Voor de jeugd-GGZ is de ouderbijdrage een forse verandering ten opzichte van vorig jaar.

De eerste signalen wijzen er op dat de ouderbijdrage een drempel op kan werpen, voor de meestal al kwetsbare gezinnen, om hulp te vragen.

Op donderdag 22 januari jl.  heeft het eerste kamerdebat over de transitie jeugdzorg plaatsgevonden. Tijdens dit debat is gesproken over de ouderbijdrage. Staatssecretaris Van Rijn wil de ouderbijdrage voor de jeugd-GGZ voorlopig echter niet opschorten. Hij laat onderzoek doen. 

Verschillende gemeenten (bijvoorbeeld de gemeenten Den Haag en Haarlem) hebben inmiddels besloten om het innen van deze ouderbijdrage op te schorten zolang het onderzoek loopt. Artikel 8.2.3. lid 5 van de Jeugdwet geeft gemeenten deze mogelijkheid.

Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende vragen aan het college:

1. Wat vindt u ervan dat de eerste signalen erop wijzen dat de ouderbijdrage een drempel op kan werpen om hulp te vragen, voor de meestal al kwetsbare gezinnen?

2. In hoeverre speelt dit in gemeente Vlaardingen? 

3. Hoeveel ouders in de gemeente Vlaardingen moeten nu onder de nieuwe regelgeving de eigen bijdrage gaan betalen? Weet u hoeveel gezinnen hierdoor mogelijk in de financiële problemen komen of bijvoorbeeld zorg gaan mijden? 

4. Op welke wijze monitort u zorgmijding vanwege de ouderbijdrage in de jeugd-ggz? Heeft u onder meer contact met de relevante zorginstellingen? 

5. Kan het college zicht geven op de verhouding tussen het bedrag dat via de ouderbijdrage moet worden geïnd en de administratieve lasten? Wat levert de ouderbijdrage op en wat kost het innen daarvan?

6. Op welke wijze kunnen ouders bij de gemeente aan de bel trekken wanneer zij in problemen komen door de eigen bijdrage? Gaat u hierover de ouders pro-actief inlichten? Op welke wijze bent u van plan hiervoor te zorgen? 

7. Is het college bereid om in navolging van onder andere gemeenten het innen van de ouderbijdrage te staken, in ieder geval tot het onderzoek van staatssecretaris Van Rijn is afgerond?

8. Op welke wijze communiceert u met de raad over de uitkomsten van het onderzoek van de staatssecretaris en de toekomst van de ouderbijdrage?

9. Bent u bereid om, nu de staatssecretaris heeft aangegeven de signalen van zorgmijding serieus te willen nemen, periodiek een ‘stand van zaken m.b.t. zorgmijding vanwege de ouderbijdrage in de jeugd-ggz’ in de aan de raad toegezegde monitor op te nemen? 

We zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,

Esther Heijndijk – Van der Veer