Art. 36 vragen

Motie Slob - Extra geld voor huishoudelijke hulp

Op 22 september 2014 heeft fractievoorzitter Esther Heijndijk -  Van der Veer namens de CU/SGP Vlaardingen de volgende vragen gesteld aan het College van B&W van Vlaardingen:

 

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 22 september 2014

Vragen ex art 36 RvO: 

Extra geld voor huishoudelijke hulp

Geacht College,

Veel inwoners zijn ongerust over de huishoudelijke hulp vanaf volgende jaar. Veel gemeenten moeten hier fors op bezuinigen of de hulp zelfs volledig schrappen. 

Er is echter extra geld beschikbaar gekomen voor gemeenten voor huishoudelijke hulp. Eerder is al 75 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen afgelopen week, is een motie van de ChristenUnie aangenomen (zie bijlage) waardoor er nog eens 40 miljoen euro extra beschikbaar komt voor huishoudelijke hulp. 

Met de inzet van deze middelen kunnen o.a. extra mensen in loondienst blijven werken.

Als gemeenten vóór 15 oktober 2014 bij het ministerie van VWS een verklaring, indienen waarin zij aangeven dat ze vóór 1 december 2014 een plan zullen indienen, dan ontvangen zij het gehele voorziene bedrag voor 2015 . Als gemeenten niet vóór 15 oktober 2014 een verklaring indienen dan ontvangen ze hun aandeel in de extra middelen voor 2015 niet. Het bedrag dat was gereserveerd voor deze niet-deelnemende gemeenten wordt dan herverdeeld onder gemeenten die wel deelnemen. 

Om te voorkomen dat Vlaardingen mogelijk achter het net vist wat betreft deze extra middelen heeft de ChristenUnie/SGP-fractie de volgende vragen aan het College.

1) Bent u van bovenstaande feiten op de hoogte?

2) Op welke wijze is huishoudelijke hulp in de gemeente Vlaardingen geregeld 

per 1 januari 2015, en in hoeverre zal er sprake zijn van een bezuiniging?

3) Is het College voornemens om aanspraak te gaan maken op deze (extra) financiële middelen voor huishoudelijk hulp?

Zo ja, welke actie heeft u tot nu toe hiertoe ondernomen, of welke actie u gaat nog ondernemen?

Zo nee, waarom niet?

4) Wat zijn de voor- en nadelen voor de gemeente Vlaardingen bij het al dan niet maken van de keuze voor de aanspraak op deze middelen? Met andere woorden, is de gemeente “vrij” in de inzet van de middelen voor huishoudelijke hulp of zitten er voor de gemeente ook nog bepaalde plichten aan vast?

5) Klopt het dat het voorziene bedrag vanuit de eerste toezegging (van 75 miljoen euro) 

voor Vlaardingen maar liefst 407.897 euro zou bedragen? En wat is de verwachting dat Vlaardingen, na de Algemene Beschouwingen van afgelopen week, nog eens extra tegemoet zou kunnen zien?

6) Bent u het met de ChristenUnie/SGP eens, dat deze extra middelen voor huishoudelijke hulp, bijdraagt aan de kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning/zorg? 

7) Kunt u de antwoorden op bovenstaande vragen vóór 13 oktober naar de Raad sturen? 

We zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,

Esther Heijndijk – Van der Veer

 

Bestandsbijlage(n):