Persbericht

Motie hoosbuien

Tijdens de behandeling van de meerjarenbegroting 2017-2020 hebben we een motie ingediend. Hierin hebben we het college gevraagd om:

1. Aparte financiële ruimte toe te kennen aan het beleid om gevolgen van hoosbuien te beperken

2. Deze ruimte middels een begrotingsvoorstel aan de raad voor te leggen wanneer het onderzoek naar oplossingen is afgerond en bekend is welke financiële ruimte er nodig is

Onze motie is in meerderheid aangenomen door de gemeenteraad