Persbericht

Meerjarenbegroting 2014-2017

Bijdrage ChristenUnie/SGP
Meerjarenbegroting 2014-2017, raadsvergadering 6 en 7 november 2013


“Samen verder voor Vlaardingen”
De afgelopen periode heeft de ChristenUnie/SGP hard gewerkt om te komen tot een “beter” Vlaardingen. Een Vlaardingen waar iedereen –van jong tot oud- zich veilig voelt, goed kan wonen, werken en recreëren en waar de juiste zorg beschikbaar is voor hen die dit echt nodig hebben.
Door deelname aan het huidige College heeft de ChristenUnie/SGP samen met de andere coalitiepartijen haar verantwoordelijkheid voor het bestuur van Vlaardingen op zich genomen. Juist in deze financieel lastige periode heeft de ChristenUnie/SGP haar nek durven uit te steken om daarmee, vanuit een politiek die gebaseerd is op Bijbelse en christelijke sociale principes, invulling te geven aan beleidsbeslissingen. We doen dit vanuit een actieve inzet en betrokkenheid bij de Vlaardingse samenleving : hangmat-politiek is niets voor ons!
Financiën op orde!
Het jaar 2013 zal met een positief saldo worden afgesloten en ook de begroting voor de komende jaren geeft aan dat Vlaardingen haar financiën op orde heeft. 
Zoals u allen weet, is dit niet vanzelf gegaan. Vele miljoenen zijn er inmiddels bezuinigd en een aantal gemeentelijke faciliteiten zal niet meer terugkomen. Echter de ChristenUnie/SGP is opgelucht dat de belangrijkste (zorg)voorzieningen toch behouden zijn. Naast dat de zorg- en inkomensvoorzieningen voor de kwetsbaren zijn gewaarborgd, heeft Vlaardingen voor haar inwoners gelukkig nog steeds een rijk scala aan faciliteiten beschikbaar.


Wel hebben ook wij natuurlijk ook onze zorgen hoe het rijksbeleid gaat uitpakken voor onze gemeente. Met het oog op de komende 3 decentralisaties met de daarbij behorende krimpende budgetten, verwacht de ChristenUnie/SGP best nog wel zwaar weer.


Decentralisatie Zorg
Vanaf 2015 komen er namelijk voor de gemeente grote taken bij: de jeugdhulpverlening, de zorg voor ouderen en langdurig zieken en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. De ChristenUnie/SGP zal zich tot het uiterste inspannen om de kwaliteit van deze zorg te waarborgen, zodat de kwetsbaren passende zorg blijven houden. Want hun zorg is zeker ook onze zorg!


Binnen deze context vraagt de ChristenUnie/SGP zich af of de gemeente Vlaardingen voldoende middelen heeft gereserveerd om de transitiekosten binnen de eigen organisatie te kunnen betalen, zodat tijdens de overgangsjaren (2015/2016), de zorg kan worden gecontinueerd. Hierover stond recentelijk een helder en duidelijk artikel in het VNG-magazine.
http://www.vngmagazine.nl/archief/15007/hoe-gaan-wethouders-financi%C3%ABn-om-met-onzekerheden-het-sociale-domein


Te lezen viel dat er inmiddels al veel gemeenten, juist omdat alles helemaal nieuw en er nog veel onduidelijk en onzeker is,  een zogenaamd transitiefonds binnen hun begroting hebben opgenomen. Dit transitiefonds is dan primair ingericht ter ondersteuning om de overgang van de zorg van het rijk naar de gemeente te bekostigen.
Wat de ChristenUnie/SGP betreft mogen deze (organisatie)kosten uiteraard niet ten laste komen van het echte zorgbudget. Dus geen WMO gelden voor extra organisatiekosten. Hierover hebben wij dan ook de volgende vragen:
-  Hoeveel geld denkt het college dat de gemeente nodig heeft om de organisatie van de transitie van de decentralisaties goed te regelen?
-  Is er al duidelijkheid of de gemeente hiervoor geld krijgt van het rijk en of dit voldoende is?
-  Bent u met ons van mening dat, als er onvoldoende transitiegelden naar de gemeente komen, het dus hiervoor noodzakelijk is om alvast middelen te reserveren?


Sluiting verzorgingstehuizen
Vorige week hebben we uitgebreid stil gestaan bij de voorgenomen sluiting van verzorgingstehuizen. Voor iedere partij eigenlijk onbespreekbaar, maar met de komst van het nieuwe rijksbeleid dienen ouderen steeds langer zelfstandig te blijven wonen en zullen wij als gemeente daarop snel moeten gaan anticiperen.  In hoeverre houdt het Actieplan Wonen rekening met deze veranderende visie op zorg en wonen, en wanneer en op welke wijze gaan er mogelijk bijstellingen plaatsvinden? En Kunnen vrijkomende gebouwen worden gebruikt voor senioren met eventueel een mogelijkheid van een beperkte serviceverlening?


Schrappen Plustaken GGD
Juist ook binnen het kader van zorg, vindt de ChristenUnie/SGP het jammer dat de plus –projecten van de “Gezonde School” en “Lekker fit” worden geschrapt. Het lijkt ons nog steeds nodig dat allerlei gezondheidsthema’s als overgewicht en alcohol- drugs- en tabakgebruik onder de aandacht van de jeugd worden gebracht, juist ook binnen het kader van preventieve zorg en “Vlaardingen actief en Gezond”. Hoe ziet het College dit?


Tarievenbeleid sportverenigingen
In de Begroting is te lezen dat al in 2014 de eerste bezuiniging van 60.000 euro is ingeboekt. De jaren later even zo, oplopend tot maar liefst 180.000 euro.
Voor de zomer heeft de raad kennis mogen nemen van uw concept-plannen om deze bezuiniging te realiseren. De raad en de sportverenigingen hadden toen nog al wat opmerkingen over de inhoud ervan. Kunt u ons als raad  informeren over uw nieuwe tarievenbeleid en daarbij aangeven of u inderdaad nog steeds voornemens bent om deze bezuiniging in 2014 echt te realiseren?


 


Stand van zaken Sportpark West
Het is al weer enige tijd geleden dat wij als raad wat hebben mogen vernemen over de bouw van Sportpark West. Gezien de grote belangen en het prijskaartje dat er aan hangt, zou de ChristenUnie/SGP graag op de hoogte worden gebracht van de huidige stand van zaken van de bouw van het complex, ook in relatie tot herontwikkeling van het Marathonweggebied.


Winkelcentrum Westwijk
De realisatie van het nieuwe winkelcentrum heeft lang, té lang geduurd. Aan de dringende oproep van de winkeliers om vóór de kerst klaar te zijn, kan het College jammer genoeg geen gehoor aangeven. De luifels zullen pas in 2014 gerealiseerd zijn. Waarom niet eerder haast gemaakt?
Ook heeft de ChristenUnie/SGP nogal wat vragen gekregen over de verkeerssituatie bij de
dr. Wiardi Beckmansingel. De fietsstrook is daar verdwenen en de buurtbewoners vinden dit echt een onveilige situatie. Als dit inderdaad zo is, is het college dan bereid om hier op korte termijn iets aan te doen?


Onderhoud openbare ruimte
Inmiddels zien we allemaal de consequentie van de bezuinigingen op het onderhoud van onze leefomgeving. Het onderhoudsniveau “sober” draagt zeker niet bij aan een verzorgd straatbeeld. Dit zal tot steeds meer problemen leiden. Voor een betere leefomgeving is het zeker het overwegen waard om in de nabije toekomst het onderhoudsniveau op te krikken.
Binnen dit verband wil de ChristenUnie/SGP u ook nog nadrukkelijk wijzen op het mogelijke gevaar van het verminderen van de openbare verlichting, als bezuinigingsmaatregel. Want u weet toch ook dat juist duisternis woninginbraak, roof en diefstal in de hand werkt! En dat kan toch zeker ook niet de bedoeling zijn?


Tevredenheid Ondernemers
Recentelijk is er een overzicht verschenen met daarop de MKB-vriendelijkste gemeenten per provincie. Vlaardingen heeft daar vergeleken met voorgaande jaren wat plekken in moeten leveren. Kunt u aangeven wat hier de oorzaak van is en of u voornemens bent om onze positie weer te gaan verbeteren?


Het stadscentrum
Ondanks dat er veel geld en energie is gestoken in het stadscentrum, vindt de ChristenUnie/SGP de resultaten voor wat betreft het aantal passanten en waardering teleurstellend.
Hoe zit het trouwens met de verdere invulling van het Leisurecentrum aan het Veerplein. Een jaar na de openingsdatum zijn er nog steeds, maar twee van de vier functies bezet.
Hadden we destijds gezien alle huidige commotie nu over de sluiting van een aantal verzorgingstehuizen, toch niet beter kunnen kiezen voor de optie van ouderenhuisvesting?!


Bereikbaarheid Vlaardingen
Met de IKV is de ChristenUnie/SGP het van harte eens dat een goede bereikbaarheid van Vlaardingen van groot belang is. Het Sluisplein is namelijk momenteel een echte “show-stopper”. Als mogelijke oplossing pleiten wij voor een onderzoek of de huidige Julianabrug kan worden omgebouwd tot een volwaardige brug, waar ook autoverkeer overheen kan.
Over de Westhavenplaats met zijn inmiddels beruchte pollers is de laatste tijd al veel gezegd.
De ChristenUnie/SGP gaat ervan vanuit dat ook de werking en het gebruik van de pollers mee wordt genomen met de toegezegde evaluatie.


Nog een enkel woord over de komende verkiezingen in maart 2014
Ondanks dat er zoveel wordt gesomberd over de toekomst van de christelijke politiek, zijn we als ChristenUnie/SGP dankbaar dat we de afgelopen periode zo veel mogelijkheden hebben gekregen om ons politieke werk te doen.
Daarbij moeten we ons er van bewust zijn dat wij als raad een zware verantwoordelijkheid dragen en dat onze Vlaardingse inwoners recht hebben op een transparante, dienstbare overheid.
Dit wil de ChristenUnie/SGP ook na de verkiezingen in maart 2014 graag voortzetten; om samen met u verder te gaan voor Vlaardingen!


Tenslotte, Voorzitter
Wil ik graag tijdens deze laatste begroting toch van de gelegenheid gebruik maken om in de laatste minuut van onze spreektijd een dankwoord uit te spreken. Natuurlijk in de eerste plaats dank aan de ambtelijke ondersteuning.


Daarnaast wil ik graan namens onze fractie, de besturen en leden van de kiesverenigingen van de ChristenUnie en de SGP onze burgemeester hartelijk bedanken. Vanaf 1 januari zullen wij  het zonder u moeten doen.
Vlaardingen heeft u leren kennen als een vriendelijke, joviale, gezellige, fietsende  en zeer betrokken burgemeester, die bijna geen enkel evenement oversloeg; sterker nog u liep meestal voorop in de polonaise!
Maar meer nog, willen wij hier onze waardering uitspreken voor uw tomeloze inzet tijdens moeilijke, complexe, verdrietige, heftige gebeurtenissen in Vlaardingen, waarin u als echt “burgervader” 24 uur per dag pal stond voor ons Vlaardingers, zowel jong als oud. Dank daarvoor!  Wij wensen u en uw vrouw Fabiënne veel sterkte, wijsheid en bovenal Gods zegen toe voor de toekomst.Esther Heijndijk – van der Veer    André Fokker
Erik van Pienbroek     Michiel Hoogenboom


Web: www.christenunie-sgpvlaardingen.nl
Twitter: CU_SGP_VLD