Persbericht

Meerjarenbegroting 2013-2016

 

Met elkaar schouders er onder zetten

Meerjarenbegroting 2013-2016

Voorzitter,
Voor ons ligt de Meerjarenbegroting 2013-2016, de Tussenbalans en 1e begrotingswijziging 2013.
De begroting 2013 borduurt voort op de Voorjaarsnota 2012, waarvan de raad op 5 juli 2012 kennis heeft genomen.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 heeft de ChristenUnie/SGP-fractie aangedrongen op
verstandige keuzes voor de begroting van 2013. De financiële situatie van Vlaardingen is dusdanig
verslechterd dat, na al eerder 17 miljoen, nu nog eens 9 miljoen moet worden bezuinigd.
Deze bezuinigingen zijn een forse opgave en er is wijsheid nodig voor het maken van keuzes!
Welk beleid voeren wij nog wel uit en welke taken doen we niet meer? Voor wat betreft de wettelijke taken hebben we geen keuze. Die moeten we uitvoeren. Helder moet echter wel worden op welk niveau we deze wettelijke taken doen en of dit naar een lager voorzieningenniveau kan. Daarnaast moeten we kijken naar welke taken de gemeente doet uit eigen beleid. Moeten we dit nog blijven doen of moeten we verwachten dat de samenleving dit oppakt?

De bezuinigingen dwingen tot creativiteit en dat kan mooie dingen opleveren. De samenleving kan het vaak beter dan de overheid.

Dit is dan ook de kern van de boodschap van de ChristenUnie/SGP-fractie: Samen de schouders eronder! De ChristenUnie/SGP wil vanuit Bijbels perspectief, praktisch bijdragen aan de Vlaardingse samenleving.
We moeten maatschappelijke problemen met elkaar aanpakken en oplossen.
Het besef zal moeten komen dat de gemeente een stapje terug doet en dat we zelf als inwoner de
gemeente op sleeptouw nemen.
De gemeente zal veelal alleen nog een ondersteunende taak hebben en een schild zijn voor diegene die in deze maatschappij onvoldoende mee kan komen. We zullen weer zelf de handen uit de mouwen moeten steken en elkaar weer de handen reiken!

Voorzitter,
De tering is naar de nering gezet; voor  9 miljoen euro worden er extra bezuinigingen door het College voorgesteld. We denken dat het College zich hiermee tot het uiterste heeft ingespannen om op alle beleids-terreinen tot evenwichtige ombuigingen te komen. Of dit allemaal voldoende is, moet nog maar blijken. Doordat nog onbekend is welke gevolgen de voornemens van het nieuwe kabinet zullen hebben, is voor de jaren vanaf 2014 nog niets zeker.


De belangrijkste punten in de Meerjarenbegroting voor de ChristenUnie/SGP-fractie

Het weerstandsvermogen
Het weerstandvermogen van Vlaardingen is, door met name grote afwaarderingen in de gemeentelijke grondposities, ver gezakt onder het afgesproken niveau. Zoals de accountant vorig week al zei:
Dit is absoluut ontoelaatbaar!  Juist omdat dit vermogen van groot belang is om eventuele financiële tegen-vallers in de toekomst op te kunnen vangen.
Zo snel als mogelijk moet ons weerstandsvermogen weer op peil worden gebracht. Gelukkig heeft de wet-houder Financiën, door middel van het opnemen van spaarbedragen in de Meerjarenbegroting, ook abso-luut de intentie om dit te doen.

Monitoren Bezuinigingen
Bezuinigingen voorstellen is één, daarover een beslissing nemen is twee, maar het belangrijkste is het daadwerkelijk realiseren van deze bezuinigingen. De stresstest, maar ook de provincie, geven aan dat het College heel strak moet monitoren of de reeds ingeboekte bezuinigingen ook daadwerkelijk gehaald
worden.
Voorzitter, we hechten er aan dat de raad er over periodiek geïnformeerd wordt. Deze voortgangscijfers zijn voor de raad essentieel om haar controletaak uit te kunnen oefenen. 
 
Gemeentelijke belastingen
De ChristenUnie/SGP is van mening dat de gemeentelijke belastingen zo minimaal mogelijk dienen te
stijgen; liefst natuurlijk niet. Dat is de laatste jaren ook redelijk gelukt. Ook vinden wij dat de sterkste schou-ders de zwaarste lasten moeten dragen.

Bedrijfsvoering gemeente
De ambtelijke organisatie staat komende jaren voor een enorme inspanning.
In de paragraaf Bedrijfsvoering worden heel wat ambities uitgesproken met betrekking tot (de kwaliteit van) de dienstverlening. Daarnaast komen steeds meer overheidstaken richting de lokale overheid.
Dit alles valt samen met een aanzienlijke bezuiniging op die bedrijfsvoering. Wij wensen onze
ambtenaren veel sterkte bij deze opgave en we zullen de voortgang hiervan nauwlettend in de gaten
houden.

Nieuwbouwprojecten
Helaas moeten we constateren dat het nog steeds heel lastig is om nieuwe bouwprojecten op te starten. Alleen door veel tijd en energie te steken in realiseerbare plannen (met betaalbare en toegankelijke wonin-gen voor jong en oud) en goed overleg met projectontwikkelaars en woningcoöperaties moet het College proberen, om daar waar het kan, versneld de bouwprocedure aan te vangen. Wat ons betreft kan in Holy Zuid- Oost zo snel mogelijk de 1e paal in de grond. Goed voor de starters en de doorstroming. Er ligt toch al een kant en klaar plan?!
Voorzitter, hoe zit het trouwens met de bouw van de nieuwe Bavinckschool, hoelang moeten wij, maar juist ook de kinderen, nog naar dat lege gat in de Pruissingel kijken? Dit duurt toch veel te lang!

Bezuinigingen maatschappelijke middenveld
Voorzitter, vele organisaties en verenigingen zullen hard worden geraakt door de voorgenomen bezuinigin-gen. Dat beseffen we als ChristenUnie/SGP heel goed. Echter om aantrekkelijk te blijven als gemeente is een andere positie van de gemeente nodig, waarbij minder financieel kan worden bijgesprongen. Het is goed om te constateren dat het College de wens van de raad heeft ingewilligd en duidelijke keuzes heeft gemaakt. De slagroom zal echt van de taart verdwijnen. Alleen door enthousiasme, doorzettingsvermogen, samenwerking en creativiteit zullen verenigingen in staat zijn om met de beschikbare middelen hun activitei-ten voort te zetten.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Voorzitter, het geld dat we voor de WMO krijgen moet goed worden besteed. In deze financieel moeilijke tijd vindt de ChristenUnie/SGP het goed te verdedigen dat het overschot op de WMO wordt gebruikt voor
andere belangrijke zaken. Wel moeten we hiervoor steeds een bewuste afweging maken en zo nodig het beleid aanpassen.

Stadsgehoorzaal
Wat de ChristenUnie/SGP-fractie betreft is er jarenlang te veel geld in de Stadsgehoorzaal gepompt.
Ruim 2 miljoen euro subsidie per jaar! Waar de ChristenUnie/SGP in het verleden al zo vaak voor heeft gewaarschuwd hier in de raad, blijkt nu inderdaad de waarheid te zijn. De renovatie heeft veel te veel geld gekost. Het pand is eigenlijk te duur om er op een fatsoenlijke manier een theater te kunnen exploiteren. We hebben het u al eens voor gerekend dat de gemeente op ieder verkocht kaartje ruim 40 euro moet bijleg-gen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Daarom steunen wij het College in het voorstel om de subsidie voor de Stadsgehoorzaal te halveren. Het komt nu op echt ondernemerschap aan.

Binnenstad
De ChristenUnie/SGP is blij met de terugkomst van de V&D naar Vlaardingen.. Hadden ze er destijds maar blijven zitten, zou ik haast zeggen….dan was er wellicht geen ruimte geweest voor een gokhal.
Door de toename van verkoop via internet zal het College veel tijd en energie moeten steken in een even-wichtig winkelbestand; dat is de kracht van de onze Binnenstad.

Versobering onderhoud openbaar gebied en straatreiniging
De komende jaren zal hierop jaarlijks bijna een half miljoen euro worden bezuinigd. Vanuit de gedachte “schoon, heel en veilig” vindt de ChristenUnie/SGP dit absoluut geen prettig vooruitzicht. Negatieve gevol-gen voor het aanzien en de kwaliteit van onze leefomgeving zijn onvermijdelijk.
Een randvoorwaarde is hier wel dat gevaarlijke situaties voorkomen zullen moeten worden. Hoe denkt de wethouder met dit risico om te gaan?


 

Wij hebben als inwoners natuurlijk ook een eigen taak om onze stad schoon te houden. Bied uw huisvuil op de juiste wijze aan of stop het netjes in de daarvoor bedoelde containers, breng uw grof vuil naar
de milieustraat en gooi vooral niet zomaar allerlei rommel op straat; of nog beter, mocht er bij in de straat wat zwerfafval liggen, raap het op en stop het in uw vuilnisbak. Als we hier met z’n alle de schouders onder-zetten, houden we Vlaardingen netjes. Een kleine moeite, toch?

Veiligheid en handhaving
Veiligheid in Vlaardingen is een groot punt van aandacht van dit College. En terecht! Een veilige leefomge-ving is een primaire levensbehoefte van onze burgers. Gelukkig is het College niet voornemens om op dit beleidsterrein grootschalig te bezuinigingen.
Waar we binnen deze portefeuille nog wel nadrukkelijk de aandacht voor vragen is het grote aantal roof-overvallen het afgelopen jaar. Zeker nu de donkere dagen weer voor de deur staan, moeten we zoveel
mogelijk middelen  uit de kast halen om dit  ellendige fenomeen te doen stoppen. Preventief fouilleren en/of het gebruik van camaratoezicht kunnen hiervoor ingezet worden.

Aanpak Fraude
Misbruik van overheidsmiddelen moet streng worden aangepakt. Daar waar gelden terecht komen, waar-voor zij niet bedoeld zijn, moeten deze onmiddellijk worden stopgezet en terugbetaald. Desnoods met een flinke boete. Wat de ChristenUnie/SGP betreft kan hier niet actief genoeg op worden ingezet. Het kan niet zo zijn dat misdaad loont.

Verkeersveiligheid
Recentelijk hebben we in de raad kort gesproken over de veiligheid voor fietsers bij verkeerskruisingen. Daarnaast hebben we ook moeten constateren dat er voor een rotonde bij de v. Beethovensingel/Deltaweg geen geld beschikbaar is. In de Tussenbalans lezen we dat het budget ten behoeve van verkeersmaatrege-len en verkeersregelinstallatie met meer dan een 100.000 euro zal worden verlaagd. Wat betekent dit voor de verkeersveiligheid van onze Vlaardingers?

Blankenburgtunnel
Tot onze grote schrik heeft het nieuwe Kabinet van de VVD en PvdA gekozen voor de komst van de
Blankenburgtunnel in Vlaardingen. Van de VVD hadden we niet anders verwacht, maar in de PvdA, die zich voordeed als grootste tegenstander van deze tunnel zijn wij diep teleurgesteld. Wat is een verkiezingsbelof-te dan nog waard?
Wat denkt het college samen met Maassluis en Schiedam nog hieraan te doen? We gaan toch zeker niet bij de pakken neerzitten?

Leerlingenvervoer Ericaschool
Voorzitter, het College is voornemens om het busvervoer van de leerlingen naar de Ericaschool te schrap-pen. Deze bezuiniging raakt ons zeer diep in het hart. Juist deze leerlingen met een zeer geringe sociale redzaamheid, verdienen onze steun. We willen als ChristenUnie/SGP deze kwetsbare jongeren niet in de kou laten staan.

Het Museum
Mede door onze inzet blijft het Museum voor Vlaardingen behouden. Een goede zaak!
Wij zijn reuze benieuwd hoe het nieuwe museum er in het echt uit komt te zien en zijn blij dat mede in
overleg met de Historische Vereniging tot een oplossing is gekomen.

Tenslotte
Voorzitter, ik kom toe aan de afronding van onze beschouwingen over de begroting. Onze CU/SGP-fractie wil deze beschouwingen niet afsluiten alvorens alle gemeentelijke medewerkers, politiemensen, buurtpre-ventie, brandweer/GGD-medewerkers en allen die zich ook dit jaar weer hebben ingezet voor de het welzijn en de veiligheid van onze burgers, te danken.
Dank, ook niet in het minst, aan alle vrijwilligers en mantelzorgers in onze gemeente die op een of andere manier betrokken zijn bij de steun aan hulpbehoevenden. Hun steun en inzet is zo waardevol!

 

Bovenal willen we God danken voor zijn zorg voor ons elke dag opnieuw.  En ook al zijn de financiële voor-uitzichten voor de komende jaren door de bezuinigingen zeer zorgelijk, wij mogen geloven dat onze God naar onze gemeente omziet.

We wensen daarom het College met haar ambtenaren veel wijsheid en Gods zegen toe bij de werkzaam-heden voor de stad Vlaardingen en haar inwoners.

 

Esther Heijndijk – van der Veer
André Fokker
Erik van Pienbroek
Michiel Hoogenboom
Web: www.christenunie-sgpvlaardingen.nl
Twitter: CU_SGP_VLD