Persbericht

Integraal Beleidsplan Sociaal Domein

Op 30 oktober jl. is het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein behandeld in de Vlaardingse gemeenteraad.

Het thema 'zorg' is één van de speerpunten van de ChristenUnie/SGP Vlaardingen, we zijn dan ook blij dat dit beleidsplan unaniem is aangenomen.

De tekst die ChristenUnie/SGP-fractievoorzitter Esther Heijndijk - van der Veer heeft uitgesproken tijdens de behandeling in de gemeenteraad:

 “Omzien naar elkaar” 

De komende jaren krijgen gemeentes meer verantwoordelijkheid voor allerlei zorgtaken. De ChristenUnie/SGP vindt het belangrijk dat dit goed verloopt: zo min mogelijk bureaucratie en geen mensen die tussen wal en schip belanden. 

De ChristenUnie/SGP wil de kracht van de samenleving benutten en waar nodig versterken. De gemeente moet mensen informeren, ruimte geven en aanmoedigen voor elkaar te zorgen. De gemeente mag familie en vrienden vragen om te helpen. Hierbij is samenwerking met verenigingen, stichtingen, kerken en bedrijven erg belangrijk. Voor kwetsbare mensen die toch in de kou komen te staan, is het aan de gemeente om hen met anderen te verbinden en om desnoods zelf de noodzakelijke zorg te bieden.

Ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn daarom belangrijke speerpunten. De ChristenUnie/SGP vindt het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, ook wanneer er sprake is van (toenemende) beperkingen. Om dit te realiseren moeten er voldoende aangepaste woningen zijn, moet de woonomgeving veilig en toegankelijk voor ouderen en gehandicapten zijn en moeten er in de buurt goede voorzieningen op het gebied van zorg, winkelen en ontmoeting zijn.

Ook zal de gemeente ervoor zorgen dat onze inwoners een beroep kunnen blijven doen op specialistische zorg en begeleiding vanuit een bepaalde levensovertuiging. En dat binnen deze Keuzevrijheid een PGB-beschikbaar is. Kan de wethouder dit nogmaals bevestigen? 

Zoals gezegd, Familie speelt een cruciale rol bij de zorg voor elkaar. Daarbij gaat vanuit de ChristenUnie/SGP speciale aandacht uit naar situaties, waar – bijvoorbeeld door echtscheiding of financiële problemen – gezinnen in de knel komen. In de praktijk blijkt dat hulp bij beginnende financiële en relatieproblemen erger kan voorkomen. Op tijd hulp bieden, in de vorm mediation, of nog eerder zelfs, in de vorm van voorlichting en cursussen. Het helpt! Ook hier is voorkomen beter dan genezen!! Het zou absoluut goed zijn, als de gezinsteams  ook hier van betekenis kunnen zijn!

Voorzitter, In de afgelopen periode zijn we als gehele raad doordrongen geweest van het belang van een goede invoering van de drie nieuwe zorgtaken in onze gemeente. 

Het gaat over de kwetsbaren in onze samenleving. Het gaat over onze kinderen, maar ook over onze opa’s en oma’s. 

Coalitie of oppositie, we hebben allemaal de verantwoordelijkheid om dit goed te regelen! Zowel op het gebied van kwaliteit van de zorg als op het gebied van de financiën. Laten we die eensgezindheid bewaren en er samen voor gaan!