Art. 36 vragen

Groene toekomst Broekpolder

Vlaardingen, 2 september 2010


Vragen ex art 36: Groene toekomst Broekpolder


Geacht college,

Afgelopen zaterdag is het evenement “Expeditie Broekpolder” gehouden. Een evenement waarin op een uitdagende, spannende en avontuurlijke manier kon worden kennis gemaakt met de Broekpolder en de projecten die de Stichting Federatie Broekpolder, als burgerinitiatief in de Broekpolder wil realiseren. Wat de ChristenUnie/SGP betreft een zeer geslaagd evenement; met de complimenten aan alle vrijwilligers die dit evenement mogelijk hebben gemaakt!

Zoals u allen weet, was Vlaardingen in 2009 de Groenste stad van Nederland. Doorslaggevend was bij de jury juist de manier waarop de Vlaardingers zelf het heft in handen hebben genomen om de Broekpolder te ontwikkelen tot een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied. Door uitvoering te geven aan het Integraal Inrichtingsplan Broekpolder probeert de Federatie te komen tot een substantiële verbetering van de kwaliteit van het groen, de natuur en de recreatiewaarde in de Broekpolder. Dit omdat anders de Broekpolder door de regio/provincie kan worden aangemerkt als (zoek)locatie voor woningen.

Bezuinigingen
Zoals u weet, is de ChristenUnie/SGP het niet eens met een aantal door u voorgestelde bezuinigingen. Bijvoorbeeld het niet door laten gaan van het buitenzwembad, geen ijsbaan in het centrum en het niet uitvoeren van een aantal groene, recreatieve en educatieve plannen in de Broekpolder van genoemde Stichting. Naar aanleiding van de brief, welke u 31 augustus jl. heeft gestuurd aan de Stichting Federatie Broekpolder, willen wij u over laatst genoemde bezuiniging vragen stellen.

Tijdens de raadsbehandeling van de Voorjaarsnota, d.d. 30 juni/1 juli jl. en in uw brief geeft u aan dat er slechts geld beschikbaar is voor drie projecten; het padenplan, het natuurkerngebied en het struinbos. Tijdens de raadsbehandeling werd door wethouder Ten Have gesproken over “temporiseren” en “in de ijskast zetten” van de andere projecten. Dit heeft de ChristenUnie/SGP destijds begrepen als zijnde dat er in de nabije toekomst wel weer ruimte was om eventueel voor de andere projecten geld beschikbaar te stellen. Echter wat lezen wij in uw brief aan de Stichting, dat het naar uw mening niet zinvol is om verder te gaan met geld te besteden aan de voorbereiding van projecten waarvan geen zicht op de uitvoering bestaat.

In dit verband willen wij de volgende vragen stellen:

1. Wat wordt nu precies bedoeld met “temporiseren”? Is er voor de andere projecten van de Stichting (o.a.natuurkampschool, educatief archelogisch erf en kunst in de Broekpolder) nu definitief geen geld beschikbaar of bestaat er toch nog een mogelijk dat, zoals door de wethouder is aangegeven tijdens de raadsbehandeling, alsnog wordt gekeken of de projecten tot uitvoer kunnen worden gebracht?
2. Kunt u per project gedetailleerd aangeven waarom er wel/niet is gekozen om voor dit project geld beschikbaar te stellen?
3. Wat is de kans dat door het niet beschikbaar stellen van de reeds toegezegde middelen dat deze projecten niet doorgaan? En loopt de gemeente daardoor niet het risico dat de Broekpolder alsnog door de provincie/regio wordt aangewezen als (zoek)locatie voor woningen?
4. In 2008 heeft u een convenant afgesloten met de Stichting waarin bepaalde afspraken zijn gemaakt. Vindt u niet dat de Stichting er terecht op vertrouwt dat u voor lange tijd de gemaakte afspraken zou nakomen? En dat u bij eventuele veranderingen samen met de Stichting (en de raad) in een vroegtijdig stadium om de tafel had moeten zitten om dit te bespreken?
5. Eén van de speerpunten in het huidige coalitieakkoord is burgerparticipatie en medezeggenschap. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat de deelnemers aan dit burgerinitiatief enorm teleurgesteld en gedemotiveerd zijn. Deelt u onze mening hierin en zijn er ideeën van uw kant om deze gevoelens weg te nemen om zodoende de inspanningen van deze zeer kundige en enthousiaste groep Vlaardingers in de toekomst toch continueren?

 

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.


Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,

 

Esther Heijndijk