Art. 36 vragen

Gemeentelijk toezicht op alcoholverkoop- en gebruik

Geacht College,

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet van start gegaan. De wet is met name aangescherpt om drankmisbruik onder jongeren beter te kunnen aanpakken.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Het toezicht op de naleving van de wet komt geheel bij de gemeente te liggen. Gemeente krijgen meer bevoegdheden op het gebied van regelgeving en handhaving. 

- Jongeren onder de zestien jaar zijn zelf strafbaar wanneer ze in een horecagelegenheid of op de openbare weg in het bezit zijn van alcoholhoudende drank.

- Aan supermarkten en andere detailhandelaren die meer dan drie keer in een jaar de DHW overtreden, kan de burgemeester een tijdelijk verkoopverbod opleggen.

- Gemeenteraden krijgen de bevoegdheid toegangsleeftijden in de horeca te koppelen aan sluitingstijden. 

- Gemeenteraden krijgen de bevoegdheid prijsacties (Happy Hours, stuntprijzen) te reguleren.

- Gemeenten worden verplicht voor paracommerciële instellingen (oa. sport- en studentenverenigingen) een verordening op te stellen waarin oa. de dagen en tijdstippen van alcoholverkoop worden vastgelegd.

De ChristenUnie/SGP-fractie stelt vast dat de gemeente Vlaardingen voor een grote uitdaging staat om deze gewijzigde Drank en Horecawet te implementeren. De gemeente krijgt steeds meer nieuwe taken en verantwoordelijkheden, terwijl tegelijkertijd bezuinigingen noodzakelijk zijn. 

Bureau Horeca Bijzondere Wetten  heeft in december 2012 de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar het toezicht door gemeenten op alcoholverkoop en -gebruik.

De resultaten tonen aan dat:

- twee derde van de gemeenten nog geen toezichthouders heeft aangewezen die de verkoop en het gebruik van alcohol moeten controleren;

- slechts een zeer gering aantal ambtenaren het verplichte diploma voor toezichthouders hebben behaald.

- één op de drie gemeenten nog geen plan van aanpak heeft opgesteld voor de implementatie van de gewijzigde Drank- en Horecawet;

 

De ChristenUnie/SGP-fractie hecht enorm veel waarde aan het basisprincipe dat gezondheidsschade en verstoring van de openbare orde door alcoholgebruik moet worden voorkomen. Binnen deze context hebben wij de volgende vragen:

Heeft de gemeente Vlaardingen een plan van aanpak opgesteld t.b.v. de implementatie van de gewijzigde Drank- Horecawet? 

o Zo ja, zouden wij daar over nader geïnformeerd kunnen worden?

o Zo nee, op welke termijn bent u voornemens dit te gaan doen?

Heeft de gemeente Vlaardingen één of meerdere toezichthouders aangewezen die de verkoop en het gebruik van alcohol controleren?

o zo ja, zijn deze toezichthouders gediplomeerd?

Wat zijn de consequenties van de gewijzigde Drank- en Horecawet voor Vlaardingen? M.a.w. wat gaan onze inwoners, (sport)verenigingen en/of (horeca)bedrijven daadwerkelijk bemerken van deze wetswijziging?

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,

Esther Heijndijk – Van der Veer