Persbericht

'Geloof in de samenleving' - bijdrage CU/SGP Vlaardingen tijdens de begrotingsbehandeling

“Geloof in de Samenleving”

Allereerst wil de fractie van de ChristenUnie/SGP het college en het ambtelijk apparaat dankzeggen voor de uitwerking en samenstelling van voorliggende begroting en dat u daarbij serieus onze alternatieve voorstellen heeft meegewogen. Het is een goed leesbaar geheel geworden en digitaal gemakkelijk te doorkruisen. 

Maar voorzitter, 

Welke bril zet je op bij het lezen van deze begroting? Een zwarte, donkere bril, waarmee je alleen de dreigende donkere wolken tegemoet ziet komen of een lichte, transparante bril, waarmee verder naar de toekomst gekeken kan worden.

De ChristenUnie/SGP kiest voor het laatste. 

Met zijn drieën willen Erik, Michiel en ik vanuit verschillende perspectieven een bijdrage leveren aan een nog “beter” Vlaardingen. Voor de verandering, dit keer geen monoloog van de fractievoorzitster, maar een gezamenlijke inbreng van onze gehele fractie!

Voorzitter, we willen graag starten met de financiën. 

In de Begroting 2015-2018 worden de gemeentelijke uitgaven aangepast aan de verwachte inkomsten. Door een goed financieel evenwicht te creëren, kunnen we als gemeente ons hoofd boven water houden. 

Het is nu nodig om door de zure appel heen te bijten en een solide reserve als fundament  te creëren. Dan wordt voorkomen, wanneer het financieel opnieuw zou gaan stormen, dat wij omver worden geblazen. Dit is een morele verplichting die wij als raad met elkaar hebben naar onze inwoners toe.

Het gevolg hiervan is wel dat bepaalde activiteiten, als bijvoorbeeld de bibliotheek, stadsgehoorzaal, kinderboerderij, jeugd/ouderenwerk anders zullen worden georganiseerd. De gemeente zal zich steeds meer terug trekken en het initiatief leggen bij bewoners/bedrijven zelf. Dit schept ook een verantwoordelijkheid.

Uiteraard mag u van de ChristenUnie/SGP verwachten dat wij hier strak de vinger aan de pols zullen houden. Een acceptabele termijn om de overgang goed te laten verlopen, is op zijn minst nodig. Hebben wij als raad nog invloed op de verdere uitwerking van de bezuinigingsplannen?

Maar misschien nog wel belangrijker dan het vinden van alleen financiële oplossingen, is: hoe kunnen we er voor zorgen dat de groei van de stad weer aantrekt? Dat het imago van onze stad weer verbetert?

Aan het imago wordt hard gewerkt. Veel plannen zijn opgesteld en worden uitgevoerd. Neem bijvoorbeeld het Actieplan Economie. Het plan dat ervoor moet zorgen dat Vlaardingen een plaats wordt waar ondernemers graag hun bedrijf willen vestigen en daardoor meer werkgelegenheid brengt.

Maar ook bijvoorbeeld de food-academy, dat een nieuw elan aan Vlaardingen moet geven als kennisstad. De ambities die in de plannen genoemd worden, kunnen alleen slagen wanneer Vlaardingen totaal een aantrekkelijke stad is. Daar moeten wij goed over nadenken en discussiëren. 

De aantrekkelijkheid zit hem in veel dingen, zoals een solide wegennetwerk, een evenwichtig aanbod in de verschillende winkelcentra, maar ook goede en bereikbare parkeerplaatsen voor een normaal tarief binnen beperkte venstertijden. Hoe staat het eigenlijk met de herijking van het parkeerbeleid? 

Belangrijk is dat er een cohesie is tussen alle winkeliers van groot tot klein in een winkelcentrum. Dat al deze winkeliers gehoord worden, zodat niet alleen een paar grote spelers het voor het zeggen hebben. Wij zijn benieuwd hoe dit bijvoorbeeld in het koopzondagendossier daadwerkelijk zal uitpakken.

De ChristenUnie/SGP vindt het uitstekend dat het bedrijfsleven (IKV) mee denkt en doet om samen met andere inwoners en verenigingen te zoeken naar mogelijkheden en te zorgen voor een aantrekkelijke stad. Wat wordt er gedaan met alle voorstellen, die door het IKV zijn geopperd?

Een ander plan dat gelukkig door blijft gaan ondanks de crisis is het Actieplan Wonen. 

Vlaardingen wordt aantrekkelijker door te renoveren en te bouwen naar behoefte. Dit zorgt ervoor dat op korte en lange termijn in Vlaardingen een woningaanbod ontstaat, waardoor er vooral weer meer gezinnen naar Vlaardingen toekomen of er blijven.

Denk hierbij aan projecten als de Rivierzone, de vernieuwde Vogelbuurt, en recent nog het veelbesproken project Van Ruytenburch. 

Een van de speerpunten van de ChristenUnie/SGP is het behoud van goede zorg. Binnen dit kader zijn we ook positief over de te realiseren seniorenwoningen met zorgfuncties van het nieuwe complex van Drieenhuysen.

Uiteraard heeft de ChristenUnie/SGP ook zorgen. Bezorgd over de risico’s die er nog steeds aanwezig zijn binnen de grondexploitaties, hoe zeker zijn we dat dit voldoende is ‘afgedekt’. In het bijzonder de Rivierenzone, mooie plannen, maar blijft het College kritisch op de werkelijke woon aantrekkelijkheid van dit gebied? 

Ook zijn we bezorgd over het feit, dat als de WMO-reserve inderdaad leeg geplukt wordt, waar de gemeente dan de tegenvallers vanuit de 3 decentralisaties van kan betalen. Kunnen we dan de spaarbedragen daarvoor aanspreken of moet er dan opnieuw bezuinigd worden?

Voorzitter, leden van de raad, in een stad waar het goed wonen is, hoort uiteraard ook dat inwoners zich veilig en thuis voelen. 

Ja precies, dit is ook een speerpunt van de ChristenUnie/SGP!

Het is jammer dat het uitvoeringsniveau van bijvoorbeeld groen en wegen naar sober is gegaan. In de begroting lezen wij gelukkig dat er wordt gekozen om, binnen beschikbare middelen, op innovatieve wijze het onderhoudsniveau te verbeteren. Wij hopen echt dat deze theoretische opsomming een praktisch vervolg gaat krijgen. 

Ook de verkeersveiligheid mag niet minder worden, doordat er bezuinigd wordt op het onderhoud van het wegdek en straatverlichting. Bij alle plannen moet er ook voldoende aandacht zijn voor de zwakke verkeersdeelnemers.

Bij ambitie 9 op blz. 26/27 gaat het over duurzaamheid. Bijvoorbeeld, de CO2 uitstoot moet verminderd worden. We lezen hier wel over het wagenpark, maar niet over de fiets als vervoersmiddel.

Bij ambitie 10 op blz. 31 staat er wel een regeltje over de fiets. Het moet gestimuleerd worden en er moeten goede en veilige fietsverbindingen aanwezig zijn.

Welke visie is er nu echt op het fietsbeleid? Onlangs stond er in het AD een artikel dat de fiets HET alternatief vervoersmiddel is in Vlaardingen. Waaraan kunnen wij meten of zien dat er echt oog is voor goede fietspaden naar bijvoorbeeld buurgemeenten om goede regionale verbindingen te onderhouden? Graag ziet de ChristenUnie/SGP ook een garantie dat er een veilige oeververbinding voor langzaam verkeer blijft bij aanleg van de Blankenburgtunnel.  

Trouwens, over veiligheid gesproken. Hoe staat het eigenlijk met de veiligheid in de buurt van de Brederostraat bij de avondwinkel? Wordt er toegezien en opgetreden zodat de onveilige verkeerssituaties en verkeerde praktijken niet meer tot overlast voor de omwonenden zorgen? Graag burgemeester uw reactie!

Zoals al eerder gezegd bij de Voorjaarnota, de ChristenUnie/SGP is van mening dat de activiteiten van het SUS-team niet meer op deze manier nodig zijn. Door eventuele inzet van de lichtblauwe brigade, politie en de horeca zelf, kan de gemeente het geld dat we hieraan kwijt zijn -75.000 euro- veel beter besteden.

Esther, heeft de ChristenUnie/SGP daar ideeën voor?

Ja, zeker.

Het verminderen of schrappen van de subsidie voor de Ericaschool, jeugdstad, CJV, de scouting en de educatieve functie van het Stadsarchief vinden wij absoluut geen goed idee.

Bezien in het licht van de nieuwe kracht van de samenleving, waarin je niet alleen voor jezelf zorgt, maar ook voor elkaar en je omgeving en daar ook actief handen en voeten aan geeft, is schrappen van deze subsidies onbegrijpelijk. Dit soort activiteiten draagt zoveel bij aan de participatiemaatschappij en levert Vlaardingen zoveel sociaal kapitaal op, dat de ChristenUnie/SGP graag de gelden van het SUS-team inzet voor het behoud van deze subsidies. 

Wij zullen hiervoor samen met het CDA amendementen indienen.

Voorzitter, tot slot ons Zwembad de Kulk

Mede door de inzet van de ChristenUnie/SGP blijft het zwembad in Vlaardingen open! Bij de behandeling van de Voorjaarsnota afgelopen juni heeft onze fractie zich verzet tegen mogelijke sluiting van De Kulk. Een stad als Vlaardingen kan nu eenmaal niet zonder zwembad. Het College heeft inmiddels met het bestuur van De Kulk rond de tafel gezeten en ingezien dat een zwembad niet kan blijven drijven zonder externe financiering. De komende jaren krijgt het zwembad gelukkig toch subsidie, waardoor iedere Vlaardinger (jong en oud) de komende jaren heerlijk kan blijven genieten van het zwemmen in de Kulk! Een aandachtspunt daarbij is nog wel de zwemvereniging ZVVS. 

Voorzitter, uit hetgeen u zojuist allemaal heeft gehoord, is de ChristenUnie/SGP zeker hoopvol voor de toekomst. Samen als inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen, kerken en politiek staan wij als goed rentmeester voor onze stad Vlaardingen en haar inwoners. Wij hebben er vertrouwen in!

Rest ons nog het college, de raad en de organisatie Gods wijsheid en zegen toe te wensen bij de uitvoering van de Begroting.

Esther Heijndijk - van der Veer

Erik van Pienbroek

Michiel Hoogenboom