Art. 36 vragen

Forse stijging aantal woninginbraken

Geacht college,

Afgelopen weekend heeft de ChristenUnie/SGP uit de media vernomen dat in de regio Rotterdam sprake is van een forse stijging van het aantal woninginbraken. Vooral de laatste maanden van het afgelopen jaar is de toename nog groter geworden. In december is er in de regio ruim 1100 keer ingebroken. Dat is maar liefst 36 keer op een dag! De ChristenUnie/SGP kan zich voorstellen dat deze cijfers zorgen voor onrust onder onze bewoners.

In deze context stellen wij u de volgende vragen:

Bent u bekend met deze forse stijging van het aantal inbraken in de regio?

Is de toename in Vlaardingen evenredig met de toename in de regio? Kunt u ons inzicht geven in de aantallen woninginbraken de laatste paar jaren in Vlaardingen?

Kunt u aangeven of er in bepaalde wijken van Vlaardingen meer inbraken plaats vinden dan in andere? Zo ja, welke wijken zijn dit dan?

Heeft u al contact opgenomen met de Politie Eenheid Rotterdam om maatregelen te treffen om het aantal woninginbraken met onmiddellijke ingang te doen stoppen c.q. laten afnemen? Zo ja wat kunnen wij verwachten van de inzet van de politie?

Welke maatregelen/acties kan de gemeente met spoed ondernemen, bijv. extra inzet van de Lichtblauwe Brigade? Wat kunnen de bewoners zelf, in het kader van preventie, al doen?

Bent u het met de ChristenUnie/SGP eens dat het veiligheidsgevoel in een wijk door de aanwezigheid van politie en/of lichtblauwe Brigade of buurtpreventie bevorderd zal worden?

Bent u van mening dat ook de aanpak van woninginbraken in de uitvoeringsplannen van het gemeentelijk Integrale Veiligheidplan zeer zorgvuldig en snel uitgewerkt dient te worden, zodat op korte termijn -door de keuze van een structurele strategie- de toename van de woninginbraken een halt wordt toegeroepen?