Art. 36 vragen

CU/SGP & ONS Vlaardingen stellen over de toegankelijkheid van de gemeentelijke website

Vragen ex art 36 RvO: Toegankelijkheid gemeentelijke website –aanvulling-

Vlaardingen, 21 mei 2015

Geacht college,

20 mei jl. stelde de fractie van ONS Vlaardingen u vragen over de toegankelijkheid van de gemeentelijke website

voor slechtzienden.

Dat deze vragen gesteld moesten worden heeft onze fractie zeer verbaasd, temeer daar wij in 2006 (!) een motie

over dit onderwerp hebben ingediend, zij het in het licht van laaggeletterdheid. De motie is destijds aangenomen,

met als gevolg dat toen binnen de website van de gemeente Vlaardingen een speciaal “luistertool” werd gemaakt ter verbetering van de toegankelijkheid.In aanvulling op de vragen van ONS Vlaardingen willen wij in gezamenlijkheid u nog de volgende vragen stellen.

· Waarom voert u de reeds in 2006 door de CU/SGP aangenomen motie niet meer uit?

· Waarom heeft u de raad hiervan niet op de hoogte gesteld?

· Bent u van mening dat laaggeletterdheid in Vlaardingen niet meer voorkomt?

· Heeft u aanwijzingen dat de tool, die op de oude website gebruikt werd door laaggeletterden en/of

slechtzienden niet of nauwelijks werd gebruikt?

· Zo ja, is dat de reden waarom op de nieuwe website de tool is verdwenen?

· Zo nee, waarom is deze tool dan wel verdwenen?

· Is de tool uit kosten overwegingen niet meer toegepast op de nieuwe website?

· Bent u bereid om op de tool opnieuw weer op de website te plaatsen?Michiel Hoogenboom (CU/SGP Vlaardingen), Ron Boers (ONS Vlaardingen)Bijgevoegd:  de door CU/SGP Vlaardingen ingediende motie uit 2006MOTIEToegankelijkheid gedigitaliseerde publieke dienstverlening voor digibeten en

laaggeletterdenDe raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op woensdag/donderdag 8/9 november 2006;

Behandelende de Programmabegroting 2007 - 2010OVERWEGENDE:

· dat de informatiemaatschappij steeds hogere eisen stelt aan beheersing van geschreven taal;

· dat sociale uitsluiting een groot probleem is in de huidige samenleving;

· dat mensen die digibeet zijn en laaggeletterd extra kwetsbaar zijn om uitsluiting te ervaren;

· dat bovendien het verschijnsel functioneel analfabetisme bestaat: wel lezen, maar niet begrijpen van bijv

formulieren en instructies;

· dat de gemeente Vlaardingen zijn publieke dienstverlening (incl. informatievoorziening) verder wil

uitbreiden;

· dat daarbij veel meer dan tot op heden gebruik wil maken van digitale hulpmiddelen;

· dat de gemeente Vlaardingen de wachttijden bij de publieksbalie steeds verder wil terugdringen;SPREEKT UIT:

· dat het wenselijk is dat de gemeente expertise in huis heeft omtrent het verschijnsel laaggeletterdheid om

die in al zijn verschijningsvormen te onderkennen en de gevolgen daarvan te compenseren;

· dat deze kennis nuttig en nodig is voor een effectief overheidsbeleid vanwege z’n communicatieve en

voorlichtende aspecten;VERZOEKT HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Bij verdere digitalisering van de publieke dienstverlening extra/aanvullende maatregelen worden getroffen om

laaggeletterden te bereiken, waarbij enerzijds compenserende maatregelen worden opgenomen om deze extra

barrières te overwinnen (bijv door het inzetten van spotjes op de lokale radio) en anderzijds de kansen worden

gegrepen om computers en internet juist in te zetten voor laagdrempelige instructie en voorlichting aan deze

doelgroep (volgens het voorbeeld van www.mijnabc.nl)En gaat over tot de orde van de dag.

Zie ook: http://www.vlaardingen24.nl/nieuws/politiek/website-gemeente-vlaardingen...