Art. 36 vragen

CU/SGP en D66 Vlaardingen stellen vragen over het onderhoud bij voetbalvereniging DVO'32

Naar aanleiding van een bericht in Groot Vlaardingen over het onderhoud bij voetbalvereniging DVO'32 hebben de fracties van D66 en ChristenUnie/SGP vragen gesteld aan het College.

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 15 mei 2015

Vragen ex art 36 RvO: Onderhoud voetbalvereniging DVO’32

Geacht College,

Na het niet doorgaan van Sportpark-West hebben de gemeenteraadsfracties van CU/SGP en D66 de afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd met het bestuur van DVO’32 en de wethouder Sport. Om de onderlinge samenspraak vooral niet te verstoren hebben wij als CU/SGP en D66 er tot nu toe voor gekozen om hierover (nog) niet in openbaarheid te treden.

Tot onze verbazing en teleurstelling heeft verantwoordelijk wethouder Arnout Hoekstra op

6 mei jl. uitspraken gedaan in Groot Vlaardingen (bijgaand). Onder de kop: “Ik denk niet dat de raad geld geeft voor onderhoud”, zet hij een aantal vraagtekens bij de huidige ambities van voetbalvereniging DVO’32 in relatie tot het onderhoud en het ledenaantal.

De verbazing van onze fracties komt voort uit het feit dat er het afgelopen jaar op geen enkele wijze met de leden van de gemeenteraad is gesproken over het dossier van de voetbalvereniging DVO’32. Wij vragen ons daarom af, hoe de wethouder denkt te kunnen weten dat de raad geen geld geeft voor onderhoud. Besluitvorming hierover kan alleen dan plaatsvinden als de gehele raad volledig is geïnformeerd.

In dit verband willen wij u daarom graag vragen stellen over de volgende 4 onderwerpen:

Het onderhoud en de veldbezetting;

De handreikingen;

De HARVO-constructie (Huur Afhankelijk Recht Van Opstal);

De toekomst.

Het onderhoud:

1. Kunt u aangeven over welk onderhoud het in het krantenartikel gaat? Over het onderhoud van de velden of over het (achterstallig) onderhoud van de accommodatie van DVO’32?

2. Op welke termijn moet bij DVO’32 een kunstgrasveld worden vervangen en/of groot onderhoud wordt gepleegd aan de grasvelden?

3. Sinds wanneer is het aantal leden van voetbalverenigingen leidend voor besluitvorming over groot onderhoud of vervanging van velden? En hoe luidt deze leidraad dan precies? En geldt deze ook voor de andere voetbalverenigingen in Vlaardingen?

4. Kunt u ons de veldbezetting (aantal leden t.o.v. het aantal velden) van alle Vlaardingse voetbalverenigingen geven van de afgelopen vijf jaar en het bijbehorend onderhoud- /vervangingsschema van de velden?

De handreikingen:

In het artikel geeft u aan dat het College al een aantal handreikingen heeft gedaan:

5. Klopt het dat bij de accommodatie van DVO’32 sprake is van enige tonnen achterstallig onderhoud? Klopt het voorts dat volgens het MJOP (Meer Jaren Onderhouds Plan) het merendeel van dit achterstallig onderhoud in 2015 gepland staat om uit te voeren? In dat licht

bezien is het om “Niet” weggeven van het pand aan de voetbalvereniging weinig realistisch. Bent u dat met ons eens?

6. Is de tijdelijke inwoning van hondenschool Woef wel een handreiking aan DVO'32? Is het niet zo dat DVO'32 daardoor voor lange tijd (circa 10 jaar) een goed veld kwijtraakt, de trainingsfaciliteiten worden gehalveerd, de baromzet daalt en het mede hierdoor in de praktijk onmogelijk wordt om naar 500 leden te kunnen groeien? (het bekende “kip en ei” verhaal….)

De HARVO-constructie:

7. Klopt het dat het College besloten heeft om het clubgebouw niet meer aan DVO’32 te verhuren, maar door middel van een HARVO-constructie·aan DVO’32 over te dragen? Kunt u uitleggen wat een dergelijke constructie precies inhoudt en wat de (financiële) consequenties daarvan zijn voor DVO’32? Geldt deze constructie ook voor andere voetbalverenigingen? Waarom wel/niet?

8. Waarom vindt u dat DVO’32 wel de onderhoudskosten, verzekeringen en OZB e.d. zelfstandig moet gaan betalen en andere voetbalverenigingen niet?

9. Kunt aangeven wat de gemeente jaarlijks kwijt is aan het onderhoud van de accommodaties van de Vlaardingse voetbalverenigingen? Graag de exacte kosten (incl. onderhoud, afschrijving e.d.) per jaar per vereniging, afgezet tegen het aantal spelende leden.

10. Denkt u dat DVO’32, of überhaupt dat Vlaardingse voetbalverenigingen kunnen blijven bestaan binnen de constructie van HARVO?

De toekomst:

In uw Collegeprogramma staat: “De gemeente blijft sportbeoefening stimuleren en laat de verenigingen en accommodaties niet in de steek”.

11. Bent u het met ons eens dat de accommodatie van DVO’32, gezien de huidige staat van onderhoud, eigenlijk zo niet langer mee kan?

12. Bent u bereid om, net als met alle andere Vlaardingse voetbalverenigingen, een “normale” huurovereenkomst (met alle wederzijdse rechten en plichten van dien) te sluiten met DVO’32? Zo nee, waarom niet?

13. Wat zou het de gemeente kosten (gezien over een periode van 10 jaar) om de accommodatie van DVO’32 te renoveren?

14. Als uw college vasthoudt aan het voornemen om met DVO’32 geen “normale” huurovereenkomst te sluiten en u wenst over te gaan tot de HARVO constructie, dan bestaat de mogelijkheid dat dit voor DVO’32 financieel niet is op te brengen. In dat geval verdwijnt de voetbalsport uit de Westwijk. Wat is uw mening hierover?

Tenslotte:

15. Ons is bekend dat het complex van CWO in Park Nieuwland (aan de Oostkant van Vlaardingen) niet optimaal gebruikt wordt. Bent u bereid als het gestelde onder 14 het geval is, om DVO’32 financieel te ondersteunen bij een verhuizing naar Park Nieuwland?

16. Bent u bereid het hele DVO’32 dossier aan de raad ter beschikking te stellen?

We zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens de ChristenUnie/SGP-fractie, Esther Heijndijk - van der Veer

Namens de D66 fractie, Bert van Nieuwenhuizen