Art. 36 vragen

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over de sluiting van het PostNL servicepunt in het centrum van Vlaardingen

Aan College van Burgemeester en Wethouders

Vlaardingen, 5 april 2016

Betreft: Vragen art. 36 RvO

“Sluiting PostNLservicepunt in het centrum van Vlaardingen”


Geacht College van burgemeester en wethouders,


Op 12 maart 2008 heeft de fractie van de ChristenUnie/SGP vragen gesteld over de sluiting van het

postkantoor aan de Waalstraat in Vlaardingen. Hierin uitten wij vooral onze zorg over de mogelijke

vermindering aan dienstverlening aan onze inwoners.
 

Met in achtneming van uw beantwoording op 8 april 2008 hebben wij recent van een aantal bezorgde

Vlaardingers vernomen dat het PostNL Servicepunt aan het Veerplein (in de Albert Heijn) -welke in de

plaats was gekomen van het hoofdkantoor aan de Waalstraat- sinds vorige week is gesloten.


In dit verband willen wij u graag de volgende vragen stellen.

1) Bent u bekend met het feit dat het PostNL Servicepunt (voor o.a. de verzending van

kaarten/brieven én pakketjes) in het centrum is gesloten?

2) Heeft PostNL dit al met u gecommuniceerd? En weet u wat de reden is voor deze sluiting?

3) Bent u op de hoogte of PostNL voornemens is om nog meer Servicepunten in Vlaardingen te

sluiten?

4) Bent u met ons van mening, dat in het centrum van Vlaardingen op zijn minst een dergelijke

voorziening zou moeten zijn?

5) Heeft u al informatie over de plaats waar de huidige dienstverlening na de sluiting kan worden

geboden? Zijn er alternatieven beschikbaar die (met name voor ouderen) ook een redelijk

alternatief zijn? Te denken valt hierbij aan bereikbaarheid, laagdrempeligheid etc.

6) Als er geen nieuwe alternatieven worden opgestart door PostNL in het centrum, wat is dan

voor de centrumbewoners het dichtstbijzijnde servicepunt en/of brievenbus?

7) Vindt u dit een aantrekkelijk alternatief voor onze (oudere) inwoners?

8) Zo nee, bent u (of de nieuwe Binnenstad manager) op korte termijn bereid om hierover met

PostNL in overleg te treden om alsnog vergelijkbare dienstverlening te behouden voor het

centrum?


De ChristenUnie/SGP-fractie ziet met belangstelling uw beantwoording tegemoet.


Met vriendelijke groeten,

Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,


Esther Heijndijk – van der Veer

Bijlagen: - Vragen ex art. 36 Sluiting postkantoor ChristenUnie/SGP-fractie, 12 maart 2008

- Antwoorden College B&W, 8 april 2008