Art. 36 vragen

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over de regionale pilot vrachtwagen parkeren

Aan het College van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

Vlaardingen 24 mei 2016


Betreft vragen art. 36 RvO

Regionale pilot vrachtwagen parkeren


Geacht College van burgemeester en wethouders,


Onlangs heeft het College besloten mee te doen met een pilot om de overlast van parkerende en overnachtende chauffeurs te beperken. Bij deze pilot krijgen chauffeurs van in het openbaar geparkeerde trucks een folder , waarin in verschillende talen verteld wordt wat er van hen wordt verwacht met betrekking tot parkeren en overnachten in de regio. Hierin wordt ook vermeld op welke grotere parkeerterreinen beveiligd geparkeerd kan worden, waar men mag overnachten en welke sancties kunnen volgen op het verkeerd parkeren. Bij dit laatste gaat het van boete tot wielklem en zelfs het verwijderen van het voertuig.


In de folder is ook een tabel opgenomen welke truck parkeerplaatsen er in de regio zijn en de bijbehorende faciliteiten. Het valt mij op dat deze terreinen goed gefaciliteerd zijn, maar ook dat het om betaalde parkeerplaatsen gaat. Hier wringt voor mij de schoen en wil ik u een aantal vragen stellen.

Veel chauffeurs gebruiken nu openbare parkeerplaatsen – zoals langs de A20 – omdat zij hiervoor niet behoeven te betalen. Dit kan gedaan worden vanuit zuinigheid of omdat men simpelweg het geld daar niet voor heeft. Ook kan het gebeuren dat een overnachting niet vergoed door het bedrijf of de opdrachtgever waar de chauffeurs voor werken.


In de folder staan geen kosten of tarieven voor een overnachting. Naar mijn mening is dit juist een belangrijk gegeven dat interessant is voor de chauffeur.


1. Bent u hiervan op de hoogte?

2. Weet u welk tarief er gerekend wordt door de verschillende truck parkeerterreinen?

3. Wat is uw mening over het ontbreken van de tarieven of kosten?

Wanneer blijkt dat de totale kosten van het overnachten voor een chauffeur te hoog zijn of zijn werk- of opdracht

gever heeft hiervoor geen regeling getroffen, dan is de chauffeur aan de openbare ruimte overgeleverd. Hierdoor

neemt de kans op sancties voor hem toe.

4. Is er rekening mee gehouden dat chauffeurs hierdoor in een moeilijk pakket gebracht kunnen worden?

5. Wordt er ook gecommuniceerd naar bedrijven en opdrachtgevers dat er vanuit wordt gegaan dat een goede

overnachtingsregeling tot normale arbeidsvoorwaarden behoort , zeker wanneer de chauffeur langere tijd

onderweg is?

6. Wanneer er overgegaan wordt tot verbalisering van de chauffeur, wordt er dan eerst contact opgenomen

met zijn werk- of opdracht gever?

7. Wordt er ook vanuit de pilot actief gecommuniceerd naar transport organisaties voor verbetering van de

omstandigheden voor de chauffeur?

8. Is er voor de omringende gemeenten binnen de MRDH gelegenheid om alsnog aan de pilot mee te doen?


Graag wil ik er op wijzen dat de ChristenUnie-SGP fractie blij is dat er regionaal aandacht is voor de parkerende vrachtwagen chauffeurs. Ook zij wij blij dat de gemeente Vlaardingen samen met andere gemeenten, MRDH en Rijkswaterstaat hieraan aandacht geeft en naar een oplossing wil zoeken. Maar vooruit lopend op de pilot maakt de ChristenUnie-SGP zich zorgen over de werkomstandigheden van de minder draagkrachtige chauffeurs (waar het nu juist omgaat).


Wij hopen dat u met de beantwoording deze zorg bij ons weg kunt nemen. Daarnaast hopen wij dat u onze zorg deelt en deze ook binnen de pilot verder wil uitwerken. Graag verneem ik zo spoedig mogelijk uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,


Erik van Pienbroek