Art. 36 vragen

ChristenUnie/SGP Vlaardingen stelt vragen over bijstandsfraude

Vragen ex art 36 RvO: Bijstandsfraude

Vlaardingen, 9 mei 2015

Geacht college,

Recent was in de krant te lezen dat 1,4 miljard aan bijstandsfraude nog niet geïnd is.

Een en ander wordt (mede) veroorzaakt door de aangescherpte Fraudewet van 2013.

Daarin kunnen gemeenten hun eigen toezichthouders meer bevoegdheden geven.

Daarbij kunnen de overtreders tot € 50.000,- worden aangepakt (boven deze grens moet aangifte

worden gedaan bij het OM).

In de praktijk blijkt dat kleine gevallen inderdaad flink worden beboet, terwijl de grote fraudeurs

wegkomen met het stopzetten van hun uitkering. Een en ander is natuurlijk sterk afhankelijk of

Vlaardingen nog sociaal rechercheurs in dienst heeft, mogelijk dat door de bezuinigingen van de

afgelopen jaren het opsporen van bijstandsfraude minder prioriteit heeft gekregen.

In dit kader willen wij u de volgende vragen stellen:

1. Speelt deze problematiek ook in Vlaardingen?

2. Zo ja, wat is opstelling van het College in deze kwestie?

3. Kunt u ons een overzicht geven van het aantal dossiers dat nog NIET is geïnd en om hoeveel

€ het gaat?

4. Kunt u een overzicht geven van het aantal dossiers dat WEL geïnd is de afgelopen en om

hoeveel € het gaat?

5. Bent u met de ChristenUnie/SGP-fractie eens dat fraude hard moet worden aangepakt?

6. Heeft Vlaardingen nog een sociaal recherche? Zo ja, is er voldoende capaciteit beschikbaar?

Zo nee, bent u voornemens deze te activeren?

We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Michiel Hoogenboom

Raadslid ChristenUnie-SGP Vlaardingen