Persbericht

ChristenUnie/SGP motie unaniem aangenomen!

Tijdens de raadsvergadering van 18 februari 2016 is de motie van de CU/SGP om onderzoek te doen naar alternatieve financieringsmogelijkheden van participatie-intiatieven unaniem aangenomen!
Als er externe gelden beschikbaar zijn hiervoor, dan moeten we die als gemeente Vlaardingen natuurlijk niet laten liggen!

Motie  

Beschikbaarheid financiële middelen voor veelbelovende proeftuinen     

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 18 februari 2016;

Behandelend het raadsvoorstel tot vaststelling van het programma participatie “Van meepraten naar zelf doen”,

Overwegende

- dat participatie vooral vorm moet krijgen in de praktijk;

- dat ruimte voor experimenteren (in het sociaal domein) daarom van groot van belang is; 

- dat naast de bestaande experimenten en proeftuinen ook nieuwe initiatieven een kans zouden

  moeten krijgen;

- dat initiatieven vanuit de samenleving onze steun verdienen;

- dat de gemeente Vlaardingen momenteel (incidenteel) budget vanuit “Civil Society”  hiervoor  

  beschikbaar heeft gesteld; 

- dat er ook andere alternatieve financieringsmogelijkheden in Nederland voor handen zijn,

  bijvoorbeeld subsidies vanuit het programma “Kwaliteit van de Samenleving” vanuit de Provincie

  Zuid-Holland ;

Spreekt als zijn mening uit

- dat om veelbelovende initiatieven een kans te geven, het zeer wenselijk is om naast de inzet van   

  eigen gemeentelijke middelen ook te zoeken naar alternatieve mogelijkheden van financiering.

Verzoekt het college om

- op korte termijn te onderzoeken of en wat de alternatieve (financierings)mogelijkheden zijn om

  initiatieven op het gebied van de participatie verder te stimuleren en te bezien of hier kansen liggen

  voor Vlaardingen;

- de raad hier, voor behandeling van de Voorjaarsnota, verder over in te lichten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van ChristenUnie/SGP te Vlaardingen,

Esther Heijndijk – van der Veer Erik van Pienbroek Michiel Hoogenboom