Persbericht

ChristenUnie/SGP motie unaniem aangenomen!

Motie Blijverslening ouderen

De raad van de gemeente Vlaardingen, bijeen op dinsdag 21 april 2015, behandelende raadsvoorstel 10 “Raadsvoorstel tot wijziging startersregeling 2013”;

Overwegende dat:

Veel gemeenten de starterslening van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten kennen

De decentralisaties grote gevolgen hebben voor onder andere de ouderen

In het kader van de decentralisaties veel gemeenten in het afgelopen jaar de nadruk gelegd hebben op de zorgcontracten en zorgindicering

Het dossier langer zelfstandig wonen bij veel gemeenten nog te veel in het sociale domein zit en dit vraagstuk breder gaat en wel om welzijnsvoorzieningen

De blijverslening* een nieuwe mogelijkheid is

De blijverslening* per saldo kostenneutraal is

Met de blijverslening ouderen tegen beperkte kosten hun huis levensloopbestendig kunnen  maken. Hierdoor kunnen senioren langer zelfstandig blijven wonen


Spreekt zijn mening uit dat:

Deze blijverslening* een uitstekend middel is om ouderen te helpen langer zelfstandig te blijven wonen

Hiermee kostbare zorg kan worden bespaard


Verzoekt het college:

Deze nieuwe mogelijkheid te onderzoeken en de raad voor het zomerreces te informeren wat voor Vlaardingen mogelijkheden kunnen zijn


En gaat over tot de orde van de dag.Namens de ChristenUnie-SGP Vlaardingen


Michiel Hoogenboom

Erik van Pienbroek

Esther Heijndijk*www.vngmagazine.nl/archief/17863/goedkope-ouderenwoning-dankzij-blijvers...