Persbericht

Bijdrage ChristenUnie/SGP - Voorjaarsnota 2015

Voorjaarsnota 2015

Hoe staat Vlaardingen ervoor? 

De plussen en minnen van de Voorjaarsnota 2015.

De ChristenUnie/SGP zet vanavond voor u de belangrijkste voor- en nadelen op een rijtje. 

Plus:

Welke plussen staan er in de Voorsnota?

+ De provincie heeft de Meerjarenbegroting goedgekeurd en gesteld dat er sprake is van evenwichtige begroting met een sluitend perspectief. 

+ De basisvoorzieningen (zoals toegang tot zorg-, school, sportterreinen, bibliotheek, zwembad en winkelvoorzieningen) en de plusvoorzieningen (zoals toegang tot musea, restaurants, luxe winkels, dierenweide in de Westwijk en ‘t Hof en de kinderboerderij Holywood) zijn en blijven in Vlaardingen, mede dankzij initiatieven van bewoners op peil.

+ Gelukkig gaan de bezuinigingen op de opvoed- en opgroeiondersteuning en de jeugdverenigingen, als de scouting en jeugdstad niet door. Vorig jaar bij de Begroting pleitte de ChristenUnie/SGP hier al voor. Ook de educatieve functie bij het stadsarchief blijft voorlopig bestaan. Wat de ChristenUnie/SGP betreft wordt deze functie pas afgestoten als alle educatieve activiteiten op een andere manier geborgd zijn.

+ De buurthuizen en de Stichting tot exploitatie van de Grote Kerk krijgen de komende jaren nog subsidie om hun maatschappelijke activiteiten voort te zetten. 

+ Geld wordt vrij gemaakt voor de binding van jongeren door onderwijs en bedrijfsleven; Food Inspiration Academy gaat er voor zorgen dat de Vlaardingse jongeren in Vlaardingen een passende opleiding kunnen volgen.

+   Verminderde inzet van het SUS-team, waardoor hierdoor bijna 45.000 euro minder aan wordt uitgegeven. Een vraag is dan wel of deze 45.000 euro ergens anders aan wordt besteed binnen het Veiligheidsdomein. Het voorstel van de ChristenUnie/SGP  zou zijn om extra gelden te besteden aan  de bestrijding van illegale wietteelt.

+   Het voortbestaan van de Stadsgehoorzaal. Niet dat de ChristenUnie/SGP nu zo groot voorstander is van alle programma’s en al helemaal niet op zondag. Maar wel over het feit dat er veel meer ruimte komt voor lokale amateurvoorstellingen en Vlaardingen niet met een peper duur leeg gebouw komt te zitten. Het goede nieuws is dus dat Vlaardingen haar theater behoudt, tegen ruim een miljoen euro minder kosten! Uiteraard moeten we wel heel scherp zijn op de haalbaarheid van het plan. De ingeplande ijkmomenten zijn voor de ChristenUnie/SGP super belangrijk.

Uiteraard zijn er ook een aantal minpunten te noemen bij deze Voorjaarsnota.

Min:

 De belangrijkste minnen vindt u hieronder.

- Met een aantal grote risico’s (zoals de uitvoering participatiebedrijf “Stroomopwaarts”, de kosten en de herverdeling van de middelen bij de jeugdzorg en Wmo, mogelijke te korten op de BUIG-gelden, de naheffing van de belastingdienst en de mogelijke betaling van Vennootschapsbelasting) is niet of te weinig rekening gehouden in de Voorjaarsnota waardoor er de komende jaren nog veel mis kan gaan.

- Hierdoor is er bij de fractie van de ChristenUnie/SGP onzekerheid over de betaalbaarheid van de gewenste vernieuwing van gemeentelijke organisatie (1 mln. euro) en samenwerking met buurgemeenten (0,75 mln. euro). Vraagtekens heeft de fractie van de ChristenUnie/SGP met name over de hoogte van het gevraagde bedrag. Is dit bedrag nu echt op dit moment nodig? Graag een reactie van de wethouder.

- Extra middelen worden vrijgemaakt voor citymarketing (85.000 euro) zonder dat er concrete resultaten tegen over staan.

- De nadere uitputting van de Voorziening ten behoeve van de afvalstoffen. Bij ongewijzigd beleid zal er in 2018 niet voldoende geld meer beschikbaar zijn. Graag dient de ChristenUnie/SGP een MOTIE in voor een pilot met een vergoeding voor het inzamelen van kleine flesje en blikjes ter te stimuleren van een beter afvalscheiding en bestrijding zwerfafval.  

- Geen extra gelden beschikbaar voor bijvoorbeeld verbetering van onderhoud openbare ruimte of armoedebestrijding, de uitrol van innovatieve woonconcepten voor ouderen of voor mogelijk te verwachten onderhoudskosten voor de accommodatie van voetbalvereniging DVO’32.

Voor dit laatste punt betreffende de accommodatie van DVO’32 heb ik, mede namens de fractie van D66 nog een vraag aan de wethouder Sport. We hebben inmiddels begrepen uit uw brief aan DVO’32 dat u weer bereid bent om met DVO’32 rond de tafel te gaan zitten om samen met hen duidelijkheid te verkrijgen over de toekomst. Kunt u ons als raad morgen in uw termijn hierover nader informeren? En dan met name over de financiële en juridische consequenties in de overgangssituatie tot 2018 voor de gemeente én DVO’32. Komt  DVO’32, wanneer zij geheel zelf verantwoordelijk worden voor het onderhoud en beheer van de accommodatie niet ernstig in de problemen?

Tenslotte,

Een aantal plussen en minnen zijn genoemd, waarbij politiek een zoektocht blijft naar evenwicht in een onzekere toekomst. Wat een wonder en een  groot voorrecht dat de Heere er is, de Schepper van de hemel en aarde, die ons als fractie, maar ook u als College en alle collega-raadsleden, daarbij bemoedigt en zegt in Mattheüs 6:34:  

 „Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.” 

Esther Heijndijk – van der Veer

Erik van Pienbroek

Michiel Hoogenboom