Art. 36 vragen

Bezoekerspas met chipknip

Vlaardingen, 30 mei 2012


Vragen ex art 36: Bezoekerspas met chipknip


Geacht college,


In de Raadsinformatiebrief van deze week (RIB-2012-25) lazen wij dat het college heeft besloten om per 1 januari 2013 een bezoekerspas met chipknip voor het parkeren in te voeren. Met deze chipknip kunnen bewoners tot € 25,- per maand opwaarderen, waarmee bezoekers met een lager tarief hun parkeerkaartje kunnen krijgen.


Het idee achter deze regeling vindt de ChristenUnie/SGP fractie erg positief. Tot deze aanpassing van de bezoekersregeling heeft het college dan ook besloten na een motie van ChristenUnie/SGP en TON.


Toch hebben wij naar aanleiding van dit besluit een paar vragen die wij graag beantwoord zouden willen hebben: 


1. Is met dit systeem elders in het land al ervaring opgedaan en zo ja, wat zijn daarvan de bevindingen? Was het succesvol of vielen de resultaten tegen?
2. Op welke manier worden deze bezoekerspassen aan de betreffende bewoners verstrekt? Wordt er van hun verwacht dat zij deze zelf komen ophalen, worden ze verstuurd of op een andere manier verstrekt?
3. Wordt het aantal parkeerautomaten in de stad uitgebreid, zodat bezoekers niet te ver moeten lopen voor het verkrijgen van een parkeerkaartje?
4. Met dit systeem moet de chipknip worden opgeladen door met munten te betalen bij de parkeerautomaat. Is dit niet juist afgeschaft vanwege de onveiligheid? Wie gaat de meters dan ledigen?
5. Kan het opladen van de chipknip ook niet geregeld worden met chippen en pinnen? Dit moet technisch toch realiseerbaar zijn?
6. Door het berekenen van een lager (bezoekers-) tarief wordt wellicht inkomstenderving geleden. Is dit overwogen en meegenomen in de overwegingen?
7. Worden de oude (kras-) kaarten versneld afgeschreven? Zo ja, wat zijn de kosten van deze afschrijving?
8. Zijn de (extra) kosten van alle bovengenoemde zaken opgenomen in het bedrag van € 60.000,- dat voor het realiseren van dit systeem is voorzien?Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.


Namens de ChristenUnie/SGP fractie,


 André Fokker