Persbericht

Begrotingsbehandeling 2015 - Bijdrage ChristenUnie/SGP Vlaardingen

Voorzitter,

De ChristenUnie/SGP is tevreden met deze begroting. Langzaam maar zeker verbetert de Vaardingse financiële situatie, er is een structureel sluitende begroting, én - ondanks de vele bezuinigingen – zijn de voorzieningen vrijwel gehandhaafd. We willen het College hiermee complimenteren.

Daarnaast waardeert de ChristenUnie/SGP dat continue aan de leesbaarheid en vormgeving van de meerjarenbegroting wordt gewerkt. 

Uiteraard wil de ChristenUnie/SGP-fractie graag ook nog wat punten noemen, waarvan wij denken dat het beter kan of zelfs beter moet.

WEERSTAND VERMOGEN EN DE RESERVES

Mede door de verkoop van gemeentelijk vastgoed en afwaardering van gronden zijn de risico’s afgenomen en is er veel minder weerstandsvermogen nodig. In de voorliggende meerjarenbegroting 

is hier echter nog geen rekening mee gehouden. Gezien het financiële verleden en vanuit het oogpunt van voorzichtigheid, een goede keus. 

Daarnaast geeft u in de begroting aan dat u denkt 2015 af te sluiten met een positieve stand van de algemene reserve van 40.000 euro. Leuk natuurlijk, maar de ChristenUnie/SGP heeft voor 2015 en 2016 absoluut nog wel een paar zorgpunten. Zoals:

- de definitieve afrekening vanuit de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning;

- de financiering van de wijkteams; 

- de kosten van Stroomopwaarts en bijbehorende re-integratiegelden;

- de haalbaarheid van de bezuiniging op de bibliotheek.

- de extra kosten voor de opvang en integratie vluchtelingen;

Allemaal vraagtekens, waardoor onze fractie nog steeds zeer kritisch is op onze uitgaven en reserves. En zeker niet onterecht gezien de rapportages, die wij gisteren hebben ontvangen. 

In plaats van een positiefsaldo in 2015 van 700.000 euro krijgen we te maken met tekort van maar liefst 300.000 euro. En ook het eerste half jaar bericht vanuit de jeugdzorg baart ons grote zorgen! Nee, voorzitter, de vlag kan nog niet uit!

VEILIGHEID EN HANDHAVING

De ChristenUnie/SGP heeft Veiligheid hoog in het vaandel staan. Het verbaast ons dan ook ten zeerste dat het Integraal Veiligheidsplan nog steeds niet is vastgesteld. 

Wanneer komt het plan ter besluitvorming eindelijk naar de raad?

De fractie van ChristenUnie/SGP is verheugd over de dalende trend rond overvallen, straatroof en geweldpleging. Nu de woninginbraak nog. Welke specifieke acties denkt het College hiervoor in te zetten? Juist ook tijdens de donkere dagen?

Daarnaast is er door vandalisme en brandstichting een toenemende vraag naar handhaving in de Broekpolder, welke extra inzet heeft u hierbij voor ogen?

Bij de vorige begrotingsbehandeling hebben wij met de portefeuillehouder gesproken over de afbouw van het SUS-team. Op vrijdagavond is het sus-team niet meer actief. 

Hoe zit het met de zaterdag? Zijn de horeca-ondernemers al bereid om een deel van kosten van het SUS-team op zich te nemen. Vindt u niet dat veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is?

SOCIAAL DOMEIN

Het nieuwe zorgstelsel draait nu bijna een jaar. Hoewel het nog te vroeg is voor een grondige analyse, is onze fractie wel benieuwd naar de eerste bevindingen, mogelijke knelpunten en financiële resultaten. 

Over zorg gesproken, hoe is het eigenlijk met de komst van de HOED op de Hoflaan?  

Het is inmiddels al weer ruim een half jaargeleden dat we dat pand van hand hebben gedaan, maar vooralsnog zien wij daar weinig beweging wat zou moeten lijken op een komst van een HOED. Wanneer komt de HOED of een gelijksoortige medische centrum?

GROEN, MILIEU EN DUURZAAMHEID 

Voorzitter, de ChristenUnie/SGP vindt dat duurzaamheid breed moet worden toegepast binnen de gemeente. Zowel door gemeente zelf, als door bewoners en bedrijven. Het valt op dat acties vooral gericht zijn op de gemeente en inwoners. Graag ziet de ChristenUnie/SGP dat bedrijven ook een grote speler worden op het gebied van duurzaamheid. We moeten meer ruimte creëren voor innovatieve ideeën vanuit het bedrijfsleven en onderwijs. Zou het College hier met ons over willen nadenken? 

De ChristenUnie/SGP is teleurgesteld over de voorgenomen stijging van de afvalstoffenheffing. 

Liever hadden wij gezien dat er veel eerder was gestart met opstellen én uitvoeren van een vernieuwend plan om de afvalstoffen in Vlaardingen beter te scheiden, zodat mogelijk een verhoging niet nodig was geweest.

De ChristenUnie/SGP wil dat er goed gekeken wordt naar de praktische uitvoerbaarheid van het beter afval scheiden. Vaak ontbreken er op logische plekken nog goede Afval Apart Punten en ook de oranje containers voor plastic staan zeker niet overal. Bijvoorbeeld het Van Hogendorpkwartier is minimaal bedeeld met inzamelcontainers. Voorzitter een gemiste kans, afval is tegenwoordig goud waard!

Voorzitter, Hoe zit het trouwens met de toezegging tot uitvoering van onze motie, om de kleine plastic flesjes voor een “zakcentje” te laten inzamelen door verenigingen? Wat heeft u concreet hier aan gedaan? Heeft u zich al ingeschreven voor de pilot? En zijn er al andere concrete plannen om het zwerfafval te verminderen? Wij hebben er jammer genoeg nog niets van vernomen. 

VERKEER EN MOBILITEIT

De ChristenUnie/SGP vraagt zich af of de bereikbaarheid van het centrum nu, met al die aanpassingen bij de Westhavenkade en brug en de huidige parkeerheffing, optimaal is? 

Zou het niet nog beter kunnen? Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten van actieplan Mobiliteit!

Binnenkort komt de evaluatie van het betaald parkeren, Ja toch wethouder? We hopen dat het nog dit jaar is, want ChristenUnie/SGP heeft haar bedenkingen bij het huidige parkeerbeleid. Wij verwachten dat slimme verandering van de parkeertijden, bijvoorbeeld het eerste uur gratis parkeren, een goede impuls kan geven aan ons stadscentrum.

KNOOPPUNT VIJFSLUIZEN

Gelukkig wordt er actie ondernomen ten aanzien van de bereikbaarheid van het knooppunt Vijfsluizen. De ChristenUnie/SGP hoopt dat ook het legaal diagonaal oversteken van het kruispunt voor fietsers tot de mogelijkheid gaat behoren. Vooralsnog zien wij dit niet in uw plannen terug. 

De ChristenUnie/SGP vindt dat hier snel een oplossing voor moet komen, omdat dit kruispunt niet alleen voor de vrachtwagens en auto’s belangrijk is, maar ook voor de vele fietsers. 

Het onnodig of in dit geval ook onhandig voor het rode licht wachten daar houdt de fietser niet van! Zou het college de “diagonaal” alsnog bij de uitwerking van de plannen willen onderzoeken?

WINKELCENTRA

Voor winkelcentrum de Loper wordt er gestart met een herontwikkelingsstudie. De ChristenUnie/SGP is voor goed bereikbare winkelcentra met een mooi aanbod van winkels in de wijk. 

Het Van HogendorpKwartier en het winkelcentrum in de Westwijk zijn daar een goed voorbeeld van.

Wel vragen wij ons af of er nagedacht is over een goede verhouding tussen de wijkwinkelcentra en ons stadshart. De wijkwinkelcentra kunnen uitbloeien tot serieuze concurrenten van het stadshart. 

Gaat het stadshart zich verder onderscheiden of wordt het stadshart ook langzaam aan een wijkwinkelcentrum? Wat is uw visie?

SPORT EN RECREATIE

Voorzitter, Sport is nodig en de gemeente wil dit ook stimuleren. Echter verenigingen moeten er vanuit gaan dat zij zelf steeds meer moeten gaan financieren. Het kan namelijk niet zo zijn dat slechts 14% van de totale kosten van de accommodaties betaald wordt door de verenigingen en de rest door de gemeente. Bij een enkele vereniging moet de gemeente zelfs 477 euro per lid ophoesten. Waar ligt de grens van subsidiering?

Vanuit de sportmonitor kwam uitdrukkelijk naar voren dat ouderen en mensen met een beperking minder voorzieningen hebben om te bewegen. Wat gaat u hieraan doen?

Daarnaast denkt dat de ChristenUnie/SGP dat sporten ook preventief een maatschappelijke bijdrage levert aan vermindering van dure zorg. Wat is de rol van de ziektekostenverzekeraars hier 

bijvoorbeeld in en zouden de wijkteams ook een functionele bijdrage kunnen leveren?

KUNST EN CULTUUR

* Bibliotheek

De fractie van ChristenUnie/SGP wil graag van het College horen wanneer er duidelijkheid komt over de bibliotheek, zowel de nieuwe opzet en de ontvlechting uit de gemeentelijke organisatie als een mogelijke fusie met Maassluis. Wanneer denkt u met een nieuw uitgewerkt plan te komen?  Voorzitter, een o zo belangrijke voorziening moeten we van een goede toekomst voorzien!

* Stadsgehoorzaal

Nee Voorzitter, wij hebben geen vragen over rapporten, die niet bestaan, maar wel de vraag wanneer we als raad, op basis van huidige inzichten/resultaten, het eerste go, no/go-moment is? Dit jaar nog? 

Ja toch zeker! Overigens was de ChristenUnie/SGP zeer verbaasd over het mailtje van de Kroepoekfabriek, dat wij recent mochten ontvangen. College, is dit een winstwaarschuwing?

 

STADSAGENDA 

Uiteraard positief dat elke Vlaardinger mag meedenken en zijn mening over van alles en nog wat kan geven. Zijn er al signalen wat "veel scoort"?

Benieuwd zijn wij overigens wel hoe nu verder gaat met al die ideeën? Is het realistisch dat al de ideeën worden uitgevoerd?

VLUCHTELINGEN

De laatste tijd is al veel gezegd over de opvang en de inburgering van de vluchtelingen. 

Wij zijn er van overtuigd dat we dit, samen met alle Vlaardingers, goed gaan oppakken. Schouders er onder!  

Wel is de vraag of de betrokken instellingen en vrijwilligers voldoende kunnen beschikken over de gewenste faciliteiten, zowel in geld als in middelen. Nu we weten dat er een extra aantal statushouders naar Vlaardingen komt, zou het dan niet verstandig zijn om alvast een reservering/voorziening te creëren binnen onze begroting voor integratie, onderwijs en gezondheidszorg van deze statushouders? 

Voorzitter, ik kom toe aan onze afronding,

De ChristenUnie/SGP merkt binnen Vlaardingen dat er steeds meer positieve energie is om met elkaar, samen, zaken op te pakken. Niet redenerend vanuit problemen, maar vanuit oplossingen. Bewoners, bedrijven, verenigingen staan te trappelen om hun kansen te verzilveren. 

Het College en wij als raad moeten daarin mee, door deze kansen en mogelijkheden verder te faciliteren!

Of zoals zo mooi in de bijbel staat beschreven in hoofdstuk 12 van de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs; laten we elkaar tot een hand en een voet zijn en oog en aandacht hebben voor onze medemens.

We wensen daarom College met haar ambtenaren en de alle raadsleden daarbij veel wijsheid en Gods zegen toe.

Esther Heijndijk – van der Veer, Erik van Pienbroek, Michiel Hoogenboom