Art. 36 vragen

Bed, bad & brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers?

ChristenUnie/SGP Vlaardingen-fractievoorzitter Esther Heijndijk heeft vandaag art. 36 vragen gesteld over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in Vlaardingen.

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 23 januari 2015

Vragen ex art 36 RvO: 

“Bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers”

Geacht College,

Met ingang van 19 januari jl. is de “koudweerregeling” van kracht voor dak- en thuislozen in de gemeente Vlaardingen, waardoor zij (zonder onthaalpas) gebruik kunnen maken van de opvangvoorziening in het gebouw De Elementen aan de Nijverheidsstraat.

Nu is er echter nog een ander groep mensen, die de ChristenUnie/SGP ook niet in de kou wil laten staan, namelijk de uitgeprocedeerde asielzoekers.

Het goede nieuws is dat Staatssecretaris Teeven afgelopen dinsdag schriftelijk aan de Tweede Kamer heeft toegezegd om voorlopig geld beschikbaar te stellen aan (centrum)gemeenten om uitgeprocedeerde asielzoekers bed, bad en brood te bieden.

Binnen deze context heeft de ChristenUnie/SGP de volgende aan het College.

 

1) Bent u het met ons eens, dat de gemeente haar verantwoordelijkheid (en zorgplicht) moet nemen, juist nu het winter is, om mensen niet in de kou te laten staan? Of deze mensen nu uitgeprocedeerd zijn of niet?

2) Heeft u enig idee hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers momenteel in Vlaardingen en omgeving op straat leven en geen toegang hebben tot enige ondersteuning en opvang?

3) Hebben zich de afgelopen (winter)tijd al uitgeprocedeerde asielzoekers zich aangemeld voor opvang? En zo ja, hoe is daar toen mee omgegaan?

4) Bent u op de hoogte van de voorlopige voorziening van de Centrale Raad van Beroep (17 december 2014), dat gemeenten sobere opvang moeten bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers? En dat op basis van deze uitspraak staatssecretaris Teeven heeft toegezegd om, in voorkomende gevallen tijdens de winterperiode, betrokken centrumgemeenten een (tijdelijke)  financiële tegemoetkoming te bieden met het oog op de verplichtingen die voortvloeien uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep?

5) Bent u bereid om met onmiddellijke ingang als centrumgemeente voor uitgeprocedeerde asielzoekers tijdens de wintermaanden onderdak en voedsel te regelen en daarbij van de mogelijkheid gebruik te maken om de gemaakte kosten te laten compenseren door het Rijk?

We zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,

Esther Heijndijk – Van der Veer