Art. 36 vragen

Atletiekbaan en accommodatie van A.V. Fortuna

Geacht college,

Na lezing van uw antwoorden (d.d. 19 oktober 2010) op de door de fracties van D66 en ChristenUnie/SGP (op 21 september 2010) gestelde art.36-vragen over de atletiekbaan in de Broekpolder, is ons nog een aantal zaken onduidelijk. Onderstaand onze doorgenummerde vervolgvragen over de garantieregeling, de accommodatie van A.V. Fortuna en de voortvarendheid van uw aanpak in dit dossier.

Betreffende garantieregeling
In 2004 is op basis van design&construct de atletiekbaan door u aanbesteed. Aannemingsbedrijf BAM-Nootenboom heeft destijds een baan op schuimbeton aangeboden, waarbij het bedrijf een 10-jarige garantieverklaring op vlakligging heeft afgegeven (zie uw antwoorden op onze eerdere vragen 1 en 8). Aangezien de baan op sommige plaatsen ruim 35 cm is verzakt, is het noodzakelijk dat u per direct gebruikt maakt van deze garantiebepaling, zodat de gemeente Vlaardingen de haar toekomende rechten kan doen gelden. Het verbaast ons dan ook zeer dat u in uw antwoord op onze eerdere vraag 6 aangeeft dat “onze juristen onderzoeken of een beroep op de garantie bij BAM-Nootenboom kans van slagen heeft”.


15. Welke specifieke punten moeten nog nader onderzocht worden, als de garantiebepaling van de aannemer toch zo duidelijk voor zich spreekt?
16. Welke zorgpunten heeft u bij deze claim, welke ons niet bekend zijn, dat u de kans van slagen ter discussie stelt?
17. Zijn er bijvoorbeeld andere afspraken met de aannemer gemaakt, waardoor de garantieregeling niet meer van toepassing is?

Betreffende de accommodatie van A.V. Fortuna
In 2002 zijn met A.V. Fortuna onderhandelingen gevoerd over de verhuiscondities van de Marathonweg naar de Broekpolder. Er zijn toen (met moeite) 4 kleedkamers ter beschikking gesteld. Dit was gebaseerd op het toenmalig ledenaantal van ruim 400. Nu anno 2010 heeft A.V. Fortuna meer dan 1.000 leden. De afspraken uit 2002 zijn voor A.V. Fortuna ontoereikend. Zowel dames, heren, jongens als meisje sporten tegelijk en moeten na afloop gebruikmaken van een te beperkte douche- en kleedaccommodatie.

De landelijke Atletiekunie geeft aan dat er bij een vereniging van 1.000 leden minimaal 6 kleedkamers dienen te zijn met een oppervlakte van 30 m2.
18. Bent u bereid om, net als u dat in het verleden al heeft gedaan, met A.V. Fortuna te gaan praten over uitbreiding c.q. ontwikkeling van een eigen accommodatie? (N.B. op verzoek van de gemeente heeft A.V. Fortuna al in 2008 architectentekeningen overlegd voor een zgn. B-accommodatie).
19.  Zo nee waarom niet?
20. Kunt u aangeven of er op korte termijn enig zicht is op verbetering van deze knellende (kleedkamer)problematiek, bijvoorbeeld door de plaatsing van enkele portocabins?

Wij hoeven u niet te vertellen dat vanaf de opening in 2004 de exploitatie van de Polderpoort, met daarin de kleed- en kantinevoorziening, zeer problematisch is geweest.
Door dit alles is het voor A.V. Fortuna, buiten haar schuld om, onmogelijk gebleken om goed en structureel samen te werken met de Polderpoort.
21. Bent u het bereid om samen met A.V. Fortuna te kijken of er een verbetering kan plaatsvinden t.a.v. de kantinefaciliteiten voor de leden?

Wij willen u er aan herinneren dat uw college recent in de 2e voortgangsrapportage 2010 op blz. 22 heeft geschreven: “Het is belangrijk dat een sportvereniging over een goede en efficiënte huisvestiging beschikt”. Deze zinsnede lijkt ons ook van toepassing op A.V. Fortuna, en ook de door u op voornoemde blz. 22 genoemde “doelstellingen van de lokale aanpak recessie Vlaardingen”.

Betreffende voortvarendheid van de aanpak van de atletiekbaan
Uw voortvarendheid met de aanpak van dit dossier kunnen wij uitsluitend beoordelen op het resultaat.
In maart 2010 heeft er uiteindelijk overleg plaatsgevonden, nadat in april 2009 de atletiekbaan officieel is afgekeurd, tussen gemeente, aannemer en A.V. Fortuna over de ophoging van de baan d.m.v. schuimbeton. Door A.V. Fortuna is toen expliciet gevraagd of er parallel aan dit (risicovolle) traject van ophoging met schuimbeton, ook alternatieven konden worden onderzocht. De gemeente wilde daar toen niet van weten.
De gemeente kan als verhuurder, anderhalf jaar na het afkeuren van de baan, nog steeds geen uitsluitsel geven over een termijn waarop AV-Fortuna (huurder) kan beschikken over een goedgekeurde B-(sport)accommodatie. De gemeente blijft onzes inziens hierbij ernstig in gebreke. Immers de in 2004 opgeleverde atletiekbaan nabij de Polderpoort is van de zes jaar in totaal 21 maanden (!) voor wedstrijden afgekeurd (geweest).

Inmiddels hebben wij begrepen dat u de afspraak met A.V. Fortuna van 1 november jl., die u ook aan de raad had gemeld in uw brief van 7 september jl., eenzijdig heeft afgezegd. Dit omdat u nog onvoldoende nieuwe informatie heeft. Kennelijk zijn de resultaten van het nieuwe bodemonderzoek nog niet bekend.
22. Wanneer is het bodemonderzoek afgerond en zijn de resultaten bekend?
23. Heeft u een exact tijdsplan waarmee u de regie zelf in handen heeft, zodat de gemeente niet afhankelijk is van derden?
24. Wanneer precies gaat het overleg met A.V. Fortuna wel plaatsvinden?25. Bent u nog steeds van mening dat de raad, zoals al eerder door u toegezegd, in het 4e kwartaal 2010 besluitvorming te gemoed kan zien over de toekomst van de atletiek in Vlaardingen?


Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66                Namens de fractie van ChristenUnie/SGP
Bert van Nieuwenhuizen                Esther Heijndijk