Art. 36 vragen

Artikel 36-vragen 'Potje voor noodopvang'

 

Aan College van Burgemeester en Wethouders

Vlaardingen, 26 februari 2016

Betreft: Vragen art. 36 RvO 

“Potje voor noodopvang” 

Geacht College van burgemeester en wethouders,

De ChristenUnie/SGP-fractie heeft met belangstelling vanuit de diverse media kennis genomen van het advies van de gemeentelijke ombudsman, mevrouw Anne Mieke Zwaneveld, om een potje in te stellen om de kosten te kunnen betalen, als er kinderen in nood bij hun familie of andere bekenden worden opgevangen in plaats van bij de officiële pleegzorg.

Dit naar aanleiding van een klacht van een tante die zich in de schulden moest steken toen haar drie neefjes korte tijd bij haar woonden.

De ombudsman vindt dat er voor familieleden, die de opvang op zich nemen als de nood hoog is, financiële middelen beschikbaar moeten zijn om de extra kosten te betalen. Ook de Jeugdbescherming stelt dat het vaker voorkomt dat noodplaatsing bij familie langer duurt dan voorzien en dit problemen veroorzaakt.

In dit verband willen wij u graag de volgende vragen stellen.

1) Bent u op de hoogte van het advies van de gemeentelijke Ombudsman om financiële middelen beschikbaar te stellen aan familieleden om de extra kosten van de noodopvang te betalen?

2) Zijn er in de gemeente Vlaardingen ook dergelijke schrijnende gevallen, als hierboven beschreven, bekend?

3) Bent u met ons van mening dat in gevallen waar de Kinderbescherming vindt dat het beter is voor de kinderen om bij familie te wonen dan in de crisisopvang terecht te komen, dat er dan mogelijkheden moeten zijn om deze noodopvang bij familie (financieel) mogelijk te maken?

4) Is er in Vlaardingen een dergelijke regeling? Zo ja, hoe werkt deze dan en zo nee, bent u bereid om op korte termijn bijvoorbeeld samen met de Jeugdbescherming en Kinderbescherming te kijken of er mogelijkheden zijn om een dergelijke regeling in Vlaardingen mogelijk te maken? En ons van de afloop op de hoogte te stellen?

De ChristenUnie/SGP-fractie ziet met belangstelling uw beantwoording tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,

Esther Heijndijk – van der Veer