Persbericht

Afsluiting Westhavenplaats

Vlaardingen, 4 maart 2013

Persbericht: Motie inzake onderzoek naar alternatieve mogelijkheden afsluiting Westhavenplaats
Geachte pers,
Mede naar aanleiding van het artikel in Groot Vlaardingen van afgelopen week en andere berichtgeving in de pers, wil de ChristenUnie/SGP u er op wijzen dat de afsluiting van de Westhavenplaats nog zeker geen gelopen zaak is.


Op de raadsavond van 14 februari jl. waar deze afsluiting is besproken, is door de fractie ChristenUnie/SGP namelijk een motie ingediend met daarin de opdracht aan het College om onderzoek te doen naar alternatieve oplossingen met de daarbij behorende verkeerstechnische, juridisch/procedurele en financiële aspecten. Deze motie is met overgrote meerderheid aangenomen.
Wij deden suggesties aan het College om te kijken naar een inrichting tot woonerf of wandelgebied waar de auto te gast is, zoals bij een fietsstraat. En daarbij de vraag of het nu wel echt nodig is dat de zogenoemde pollers alle dagen van het jaar omhoog moeten staan. Immers in het uitgaansgebied zijn de terrassen alleen gedurende de ‘mooi-weer-periode’ in gebruik.

Aangezien de ChristenUnie/SGP zeker geen voorstander is van een de afsluiting van de Westhavenplaats, kijken wij reikhalzend uit naar de uitkomsten van dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Esther Heijndijk, André Fokker en Erik van Pienbroek


Bijlage: motie M2 dd. 14 februari 2013, aangenomen met 21 voor en 5 tegen.

 


MOTIE

De gemeenteraad van Vlaardingen in vergadering bijeen op 14 februari  2013,

 

Overwegende dat

• Het autoluw maken van de Westhavenplaats onderdeel is van een bredere visie vitalisering Binnenstad;

• Zowel in het Actieplan Economie als in de Detailhandelsnota de bereikbaarheid van en binnen Vlaardingen een zeer belangrijk uitgangspunt is om de ambitieuze doelstellingen uiteindelijk te bereiken.

• Er momenteel veel onvrede is vanuit de wijkbewoners (VOP, Oost en Centrum), centrumbezoekers en winkeliers/ondernemers over het genomen verkeersbesluit Westhavenkade m.b.t. de ontsluiting en de bereikbaarheid.

 

Verzoekt het college

• een onderzoek in te stellen naar de verkeerstechnische, juridisch/procedurele en financiële aspecten en de gevolgen m.b.t. verkeersveiligheid van het niet gebruiken van de pollers op de Westhavenkade op nader te bepalen tijdstippen/seizoenen;

• bij dit onderzoek concrete situaties/opties te betrekken, zoals het veranderen van de voorgenomen inrichting (voetgangersgebied) tot bijvoorbeeld een woonerf, winkelgebied, fietsstraat en dergelijke maatregelen, zodat de auto toch (ongehinderd) kan rijden over de Westhavenkade;

•  en de raad daar op korte termijn over te informeren.

 


En gaat over tot de orde van de dag.