Art. 36 vragen

Afsluiting oprit Schiedam-Noord

Aan het College van B&W van Vlaardingen
Vlaardingen, 11 januari 2012
Vragen ex art 36 RvO:
Gevolgen afsluiting oprit Schiedam-Noord van en naar Vlaardingen op de A20


Geacht College,
De ChristenUnie/SGP-fractie heeft zojuist kennis genomen van het besluit1 dat per 6 februari
a.s. de oprit Schiedam-Noord van en naar Vlaardingen op de A20 definitief dicht gaat.De oprit stond al langer op de nominatie om te worden gesloten met de komst van het
nieuwe stuk A4 tussen Schiedam en Delft, maar onze fractie heeft tot op heden geen enkele
uitleg gehad waarom dit nu opeens eerder gebeurt en wat de consequenties hiervan zijn.
Het verkeer zal voortaan via de aangrenzende opritten Schiedam-Centrum en Vlaardingen
moeten rijden. De aftakking van de A20 naar Schiedam-Noord is onder meer belangrijk voor
de bereikbaarheid van het Vlietlandziekenhuis.
In deze context stellen wij u de volgende vragen:1) Wat was de oorspronkelijke datum van afsluiting en is deze vervroegde afsluiting tot stand
gekomen in voorafgaand overleg tussen het ministerie, de gemeente Vlaardingen en de
gemeente Schiedam? en zo ja wat is de reden van deze plotselinge vervroegde
afsluiting?
2) Heeft het College enig inzicht in de consequenties van deze afsluiting voor de
verkeerstromen in Vlaardingen? M.a.w. hoeveel drukker wordt het op de Vlaardingse
wegen en kruispunten en is de verkeersveiligheid nog gegarandeerd?
3) Is de gemeente in staat om binnen 3 weken maatregelen te treffen om de sterk
toenemende verkeerstromen in goede banen te leiden en de betreffende verkeerslichten
(Zwanensingel/Lepelaarssingel en Heusdenslaan/Van Linden van den Heuvellsingel)
dusdanig af te stellen, dat de Vlaardingse burger zo min mogelijk (over)last van heeft.
4) Wat zijn de consequenties voor de bereikbaarheid (in noodsituaties) van het
Vlietlandziekenhuis, m.a.w. kan de burger altijd op tijd de Spoedeisende hulp bereiken?
5) Kan de gemeente Vlaardingen nog aanspraak maken op compenserende maatregelen
vanuit het rijk voor de negatieve effecten van deze afsluiting? Zo ja welke, zo nee bent u
dan bereid om de Minister alsnog met spoed te wijzen op de zeer negatieve gevolgen van
deze afsluiting voor Vlaardingen en daarbij te vragen om compensatie.


Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.


Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,
Esther Heijndijk – Van der Veer
1 http://www.rijnmond.nl/nieuws/11-01-2012/oprit-schiedam-noord-eerder-dicht