Art. 36 vragen

Aanrijtijden brandweer

Aan het College van B&W van Vlaardingen
Vlaardingen, 18 augustus 2012


Vragen ex art 36 RvO: Zorg over rijtijd van brandweer


Geacht College,


Woensdag 15 augustus jl. stond in het Algemeen Dagblad het artikel “zorg over rijtijd van brandweer”. Hoewel het artikel qua omvang niet groot was, zou de inhoud ervan voor de gemeente Vlaardingen zeer grote –onwenselijke- consequenties kunnen hebben.


Wat is namelijk te lezen in genoemd krantenartikel:
De Ondernemingsraad van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) vreest dat door de komende bezuinigingen (sluiting kazernes en inzet van kleinere voertuigen) de aanrijtijden niet meer worden gehaald. Tot dusver streefde de VRR ernaar in alle gevallen op tijd aanwezig te zijn. Echter als de norm door de bezuinigingen op 80 procent komt te staan, verwacht het brandweerpersoneel dat de brandweer nog maar in 64 (!) van de gevallen op tijd is.
Zeer opmerkelijk is dat Ondernemingsraad expliciet vreest voor de gemeente Vlaardingen.


Al eerder heeft de Vlaardingse gemeenteraad zich in grote meerderheid uitgesproken, dat het voldoen aan de normen van de aanrijtijden van het allergrootste belang is voor de burgers van Vlaardingen. De veiligheid van onze burgers mag onder geen enkele voorwaarde ter discussie staan.
Daarom vindt de ChristenUnie/SGP-fractie de inhoud van dit artikel zeer zorgelijk en stelt u, in deze context, de volgende dringende vragen:


1) Kan het College ons bevestigen, dat de VRR inderdaad ihkv de bezuinigingen voornemens is om de norm voor de aanrijtijden op 80 te stellen? Zo ja, is hier dan overleg over geweest met College of gemeenteraad?
2) Wat is de reden dat de Ondernemingsraad zich expliciet zorgen maakt om de aanrijtijden voor de gemeente Vlaardingen, terwijl algemeen bekend is dat juist de gemeente Vlaardingen in het verleden binnen de regio beschikte over de meest uitgebreide voertuigenvloot en kan rekenen op een zeer grote aantal uitstekend opgeleide en enthousiaste groep vrijwilligers?
3) Wat zijn voor de gemeente Vlaardingen exact de consequenties als de norm naar beneden wordt bijgesteld en lopen de Vlaardingse burgers hierdoor meer riscio’s als er een incident is?
4) Bent u het met ons eens dat de veiligheid van onze burgers voorop staat en bent u daarom bereid om met de VRR op zeer korte termijn in overleg te gaan met de VRR over het voldoen aan de aanrijtijden?
5) Bent u bereid, indien de inhoud van het artikel niet overeenstemt met de werkelijkheid, om met de VRR in contact te treden om dit misverstand weg te nemen, zodat onze inwoners zich geen zorgen hoeven te maken over de kwaliteit van de dienstverlening van de brandweer.  


Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.


Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,
Esther Heijndijk – Van der Veer