Art. 36 vragen

Aanpak jeugdwerkeloosheid

Geacht College,

Vorige maand steeg de werkloosheid tot ruim 8% van de Nederlandse beroepsbevolking. Onder jongeren tot 25 jaar bijna het dubbele: meer dan 15% van hen heeft geen baan.

In deze context willen wij u graag de volgende vragen stellen.

1) Bent u op de hoogte van het feit dat er vanuit het Rijk 50 miljoen euro aan gemeenten beschikbaar is gesteld t.b.v. de aanpak van jeugdwerkloosheid en onderwijs?

(zie Spits, 15 mei 2013)

2) Bent u op de hoogte dat, indien de gemeente Vlaardingen in aanmerking wil komen voor een deel van dit beschikbare geld, voor 1 juli 2013 een plan moet indienen hoe de werkloosheid onder jongeren aangepakt gaat worden?

3) Kunt u aangeven hoe groot de werkloosheid onder de Vlaardingse jeugd is, en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de rest van Nederland en het Rijnmondgebied?

4) Bent u het met ons eens dat, deze “zak” met geld voor de gemeente Vlaardingen een unieke kans is om de werkloosheid onder onze jongeren aan te pakken?

5) Heeft de gemeente Vlaardingen al een Plan van Aanpak ingediend?

Zo ja, hoe luidt dit plan dan?

Zo nee, waarom niet en gaat dit nog wel voor 1 juli 2013 gebeuren?

Tenslotte,

6) Kunt u aangeven wat de gemeente Vlaardingen op dit moment al doet op het gebied van de bestrijding van jeugdwerkloosheid? 

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Namens de ChristenUnie/SGP-fractie,

Esther Heijndijk – Van der Veer