2013

Werkloosheid ouderen

Geacht College,

“De manier waarop gemeenten oudere bijstandsgerechtigden helpen aan werk te komen is onvoldoende effectief. Er wordt weinig rekening gehouden met de specifieke ondersteuning die nodig en doeltreffend is voor de grootste groep oudere bijstandsgerechtigden, die ver af staat van de arbeidsmarkt”. Dit stelt de Inspectie SZW in haar recent verschenen rapport “Perspectief voor oudere werklozen?” Uit onderzoek is gebleken dat slechts 16% van de gemeenten specifiek beleid voor oudere werklozen (45+) heeft.

Brandveiligheid bioscoop

Geacht College,


Op 12 juni 2013 hebben wij kennis genomen van uw raadsmemo inzake de brandveiligheid binnen de bioscoop in het voormalige V&D-pand.
In deze memo lezen wij dat op grond van (een nieuw) advies van de brandweer de ontwikkelaar geen brandweerlift (of gelijkwaardige oplossing) meer hoeft te realiseren en dat u verder afziet van het doorzetten van handhaving. Dit gelet op de hoge kosten om de brandweerlift alsnog aan te leggen en het nieuwe advies van de brandweer dat de brandweerlift geen invloed heeft op de veiligheid van bezoekers en hulpdiensten.

Aanpak jeugdwerkeloosheid

Geacht College,

Vorige maand steeg de werkloosheid tot ruim 8% van de Nederlandse beroepsbevolking. Onder jongeren tot 25 jaar bijna het dubbele: meer dan 15% van hen heeft geen baan.

Forse stijging aantal woninginbraken

Geacht college,

Afgelopen weekend heeft de ChristenUnie/SGP uit de media vernomen dat in de regio Rotterdam sprake is van een forse stijging van het aantal woninginbraken. Vooral de laatste maanden van het afgelopen jaar is de toename nog groter geworden. In december is er in de regio ruim 1100 keer ingebroken. Dat is maar liefst 36 keer op een dag! De ChristenUnie/SGP kan zich voorstellen dat deze cijfers zorgen voor onrust onder onze bewoners.

Gemeentelijk toezicht op alcoholverkoop- en gebruik

Geacht College,

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet van start gegaan. De wet is met name aangescherpt om drankmisbruik onder jongeren beter te kunnen aanpakken.

Gevolgen aanbesteding regiotaxi Waterweg

Aan het College van B&W van Vlaardingen

Vlaardingen, 31 januari 2013

Vragen ex art 36 RvO:
Gevolgen aanbesteding Regiotaxi Waterweg door ROGplus

Geacht College,

De afgelopen 3 weken van januari heeft de ChristenUnie/SGP-fractie plotseling een explosief aantal klachten ontvangen van de gebruikers van de Regiotaxi Waterweg .
Zoals u weet, maken zo’n 8.000 inwoners uit de Waterweggemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, regelmatig gebruik van het aanvullend openbaar vervoer (vervoer van deur tot deur) of wel de Regiotaxi Waterweg. Onze vraag was daarom direct, waar komen in 2013 opeens deze klachten vandaan, wat is hier de reden van?